ISTOTNE INFORMACJE

Skorzystanie z dostępu do tej części strony internetowej lub jakichkolwiek zawartych na niej informacji oznacza wyrażenie zgody na przestrzeganie określonych poniżej warunków. Jeżeli nie wyrażają państwo zgody na poniższe warunki, nie mogą państwo korzystać z dostępu do niniejszej strony lub jakichkolwiek zawartych na niej informacji.

Zwracamy uwagę na fakt, że przedstawione informacje mogą ulec zmianie lub aktualizacji. Przy każdorazowym odwiedzaniu niniejszej strony internetowej należy je przeczytać w całości.

Informacje zamieszczone na niniejszej stronie internetowej dotyczące certyfikatów inwestycyjnych IPOPEMA Benefit 3 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych („Fundusz") nie mogą być traktowane jako usługa doradztwa inwestycyjnego, podatkowego lub jako forma świadczenia pomocy prawnej, jak również jako rekomendacja inwestycyjna w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, zaproszenie do zawarcia transakcji, nie stanowią oferty sprzedaży ani zaproszenia do nabycia papierów w jakiejkolwiek jurysdykcji, w której taka oferta lub zaproszenie byłyby niezgodne z prawem, ani pod adresem osób, wobec których złożenie takiej oferty byłoby niezgodne z prawem. Osoby planujące skorzystać z niniejszych informacji prosimy o ustalenie, czy takie ograniczenia istnieją i ich dotyczą oraz o stosowanie się do nich.

Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje na temat funduszu oraz oferty publicznej certyfikatów inwestycyjnych funduszu jest prospekt („Prospekt") sporządzony w związku z ofertą publiczną certyfikatów inwestycyjnych funduszu oraz ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, zatwierdzony decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 9 października 2023 r. Prospekt wraz z załącznikami i ewentualnymi suplementami został udostępniony do publicznej wiadomości w postaci elektronicznej w sieci Internet na stronach internetowych towarzystwa - IPOPEMA Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. (www.ipopematfi.pl) oraz firmy inwestycyjnej – IPOPEMA Securities S.A. (www.ipopemasecurities.pl). 

Zwraca się szczególną uwagę na liczne czynniki ryzyka związane z inwestycją w instrumenty finansowe. Inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z wysokim ryzykiem utraty części, zaś w skrajnych przypadkach nawet całości zainwestowanych środków.

Fundusz nie gwarantuje realizacji określonego celu i wyniku inwestycyjnego.

Zatwierdzając Prospekt Komisja nie weryfikuje ani nie zatwierdza modelu biznesowego emitenta, metod prowadzenia działalności gospodarczej oraz sposobu jej finansowania. W postępowaniu w sprawie zatwierdzenia Prospektu ocenie nie podlega prawdziwość zawartych w tym Prospekcie informacji ani poziom ryzyka związanego z prowadzoną przez emitenta działalnością oraz ryzyka inwestycyjnego związanego z nabyciem tych papierów wartościowych.

Inwestorzy powinni uzyskać własną niezależną poradę przed podjęciem decyzji o dokonaniu inwestycji.

Oferta publiczna certyfikatów inwestycyjnych funduszu ma miejsce wyłącznie w Rzeczpospolitej Polskiej.

Certyfikaty inwestycyjne funduszu nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z amerykańską ustawą o papierach wartościowych lub innymi przepisami prawa obowiązującymi w jakimkolwiek innym państwie niż Rzeczpospolita Polska i nie mogą być oferowane lub sprzedawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej oraz w innych państwach gdzie taka rejestracja jest wymagana i nie została dokonana, ani też oferowane lub sprzedawane jakiejkolwiek „osobie amerykańskiej” (zgodnie z definicją zawartą w regulacji s), z wyjątkiem kwalifikowanych nabywców instytucjonalnych (zgodnie z definicją zawartą w przepisie 144 a) na mocy wyłączenia z obowiązków rejestracyjnych przewidzianego w przepisie 144 a oraz poza granicami Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej na mocy regulacji s. Informuje się potencjalnych nabywców certyfikatów oferowanych, że wprowadzający może polegać na wyłączeniu z artykułu 5 amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych przewidzianym w przepisie 144 a.

Materiały zawarte na kolejnych stronach internetowych nie są przeznaczone do dystrybucji, rozpowszechniania ani publikacji, bezpośrednio lub pośrednio, na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady, Japonii ani jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której ich dystrybucja, rozpowszechnianie lub publikacja stanowiłyby naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagałyby rejestracji.

Dystrybucja, rozpowszechnianie lub publikacja dokumentów lub innych informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej oraz na kolejnych stronach internetowych może podlegać ograniczeniom prawnym w niektórych jurysdykcjach. Osoby, w których posiadaniu znajdą się zamieszczone tu dokumenty lub inne informacje powinny zapoznać się z wszelkimi takimi ograniczeniami I ich przestrzegać. Niepodporządkowanie się takim ograniczeniom może stanowić naruszenie właściwych przepisów prawa danej jurysdykcji.

 

Dalej

 

Celem inwestycyjnym Funduszu jest wzrost wartości Aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. Fundusz realizuje swój cel inwestycyjny poprzez inwestowanie, z zastrzeżeniem limitów i innych ograniczeń inwestycyjnych określonych przepisami Ustawy oraz postanowieniami Statutu, przede wszystkim w Dłużne Papiery Wartościowe emitowane przez spółki, tj. takie, których głównym przedmiotem działalności jest udzielanie pożyczek pieniężnych podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą lub osobom fizycznym, świadczenie usług faktoringu, leasingu lub nabywanie wierzytelności. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego.

Zarządzającym portfelem funduszu jest CVI Dom Maklerski, któremu IPOPEMA TFI S.A. z siedzibą w Warszawie zleciło na podstawie umowy zarządzanie portfelem inwestycyjnym Funduszu.

Onepager


Podstawowe informacje o ofercie publicznej certyfikatów inwestycyjnych

Termin zapisu:

5 - 25 lipca 2024 r.

Liczba oferowanych Certyfikatów:

300 000 Certyfikatów

Cena emisyjna jednego Certyfikatu:

145,42 zł

Wielkość zapisu:

minimalny zapis: 25 Certyfikatów
maksymalny zapis: nie więcej niż liczba Certyfikatów oferowanych w Ofercie

Notowania Certyfikatów:

planowane jest wprowadzenie Certyfikatów do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez GPW

Wycena certyfikatów:

miesięczna

Częstotliwość wykupu:

Dni Wykupu przypadają w ostatnim Dniu Roboczym w kwartale kalendarzowym. Uczestnik składa żądanie wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych u Pośrednika Wykupu najwcześniej pierwszego i najpóźniej ostatniego Dnia Roboczego miesiąca, odpowiednio, marca – jeśli Dzień Wykupu przypada w czerwcu, czerwca – jeśli Dzień Wykupu przypada we wrześniu, września – jeśli Dzień Wykupu przypada w grudniu, albo grudnia – jeśli Dzień Wykupu przypada w marcu.

Opłata za wydanie Certyfikatu:

do 4%*

Opłata za wykupienie Certyfikatu:

brak**

Opłata za zarządzanie:

3,25%

Poziom ryzyka

 

Dokumenty:

Jak złożyć zapis w Noble Securities S.A.


  • Przed złożeniem zapisu Inwestor musi posiadać otwarty i aktywny rachunek maklerski prowadzony przez Noble Securities S.A. 
  • Ponadto przed złożeniem zapisu Inwestor musi posiadać na swoim rachunku maklerskim środki pieniężne w kwocie stanowiącej iloczyn liczby Certyfikatów, na które ma zamiar złożyć zapis oraz ceny emisyjnej obowiązującej w dniu składania zapisu powiększonej o wysokość opłaty za wydanie (Instrukcja zasilenia rachunku)

 

Masz pytania - zostaw do siebie kontakt, oddzwonimy >


* Wysokość opłaty manipulacyjnej za wydanie Certyfikatów Inwestycyjnych Funduszu może być uzależniona od wartości dokonywanej wpłaty, podmiotu, za pośrednictwem którego dokonywany jest zapis lub wartości aktywów zgromadzonych przez podmiot dokonujący zapisu w innych funduszach inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo. Towarzystwo może upoważnić Firmę Inwestycyjną lub inne podmioty wchodzące w skład konsorcjum dystrybucyjnego utworzonego przez Firmę Inwestycyjną do ustalenia skali i wysokości stawek Opłaty za Wydanie Certyfikatów Inwestycyjnych obowiązujących przy składaniu zapisów za ich pośrednictwem, z zastrzeżeniem, iż maksymalna wysokość Opłaty za Wydanie nie może być wyższa niż 4,0%.

** Towarzystwo zrezygnowało z pobierania opłaty manipulacyjnej za wykup Certyfikatów Inwestycyjnych Funduszu w stosunku do Certyfikatów Inwestycyjnych serii AH, AI, AJ, AK, AL, AM, AN, AO, AP, AR oraz AS