Od 21 do 29 lutego 2024 r. w Noble Securities przyjmujemy zapisy na obligacje  serii S2  ECHO Investment S.A..

Oprocentowanie obligacji jest zmienne – oparte o WIBOR6M + 4% w skali roku.

Cena emisyjna jednej obligacji zależy od dnia złożenia zapisu.

Nie jest pobierana prowizja maklerska od zapisu.

Więcej informacji o ofercie

  


NOTA PRAWNA:

Zaprezentowane informacje służą wyłącznie celom promocyjnym lub reklamowym i nie stanowią oferty ani zaproszenia do zakupu lub subskrypcji bądź składania ofert na zakup obligacji Echo Investment S.A. Materiał stanowi informację handlową i jest upowszechniany wyłącznie w celu reklamy lub promocji usług Noble Securities S.A. (www.noblesecurities.pl, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) („NS”). Oferta przeprowadzana jest wyłącznie na podstawie prospektu podstawowego sporządzonego przez Emitenta i zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego („KNF”) w dniu 19 czerwca 2023 r. wraz z już opublikowanymi oraz zatwierdzonymi przez KNF a także ewentualnymi późniejszymi suplementami i komunikatami aktualizującymi („Prospekt”) oraz Ostatecznymi Warunkami Obligacji serii S2. Zatwierdzenia Prospektu nie należy rozumieć jako poparcia dla papierów wartościowych oferowanych lub dopuszczanych do obrotu na rynku regulowanym. Zaleca się, aby potencjalni inwestorzy przeczytali Prospekt przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnego ryzyka i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w papiery wartościowe. Wszelkie decyzje inwestycyjne powinny być podejmowane wyłącznie w oparciu o treść Prospektu. Prospekt został opublikowany i jest dostępny bezpłatnie na stronie https://www.echo.com.pl/s,277,publiczna-emisja-obligacji-2023.html. Dostępna jest tam również lista punktów obsługi klienta, w których przyjmowane będą zapisy na Obligacje serii S2. Emitent na żądanie inwestora przekaże Prospekt na trwałym nośniku lub w wersji papierowej.

Ponadto zwraca się uwagę Inwestorów na potrzebę dywersyfikacji inwestycji. Szczegółowe informacje w zakresie ryzyka, jakie jest związane z inwestowaniem w instrumenty finansowe, w tym w obligacje, są także zamieszczone na stronie internetowej www.noblesecurities.pl (zakładka Dom maklerski/Rachunek maklerski/Dokumenty). Oferta przeprowadzana jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej Prospekt nie może być traktowany jako propozycja lub oferta nabycia. Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami innych państw, które mogą się do niego stosować.

Noble Securities S.A. pełni funkcję członka konsorcjum dystrybucyjnego. Nadzór nad działalnością NS sprawuje KNF. Zapisy na obligacje serii S2 będą przyjmowane przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział - Biuro Maklerskie w Warszawie oraz członków konsorcjum dystrybucyjnego, w tym Noble Securities S.A.

NS zwraca uwagę, że ze względu na publiczny charakter niniejszego materiału, który jest skierowany do nieoznaczonego adresata, nie jest w stanie ocenić pełnej zgodności potrzeb, cech lub celów odbiorców niniejszego materiału z instrumentem finansowym, o którym w nim mowa.