Do 9 listopada 2021 r. przyjmowane będą zapisy na obligacje serii T1 spółki MCI CAPITAL ASI S.A. w ramach oferty publicznej.  Cena emisyjna jednej Obligacji w ramach oferty została ustalona na 100,00 zł. Zapis na Obligacje można złożyć poprzez rachunek maklerski prowadzony w Noble Securities S.A.


W Noble Securities S.A. otwarcie i prowadzenie rachunku maklerskiego Premium jest bezpłatne. Rachunek ten można założyć on-line, bez wychodzenia z domu i korzystania z usług kuriera. Podstawowe informacje oraz dokumenty, z którymi należy zapoznać się przed założeniem rachunku maklerskiego znajdują się >>>tutaj

Więcej informacji o ofercie publicznej

Koordynatorem oferty jest Dom maklerski BOŚ S.A., Noble Securities S.A. pełni funkcję członka konsorcjum dystrybucyjnego.
 

ZASTRZEŻENIE PRAWNE

Niniejszy materiał oraz informacje w nim zawarte mają charakter wyłącznie promocyjny i reklamowy oraz nie stanowią prospektu w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa. W szczególności, materiał ten oraz zawarte w nim informacje nie stanowią jakiejkolwiek oferty sprzedaży, nakłaniania lub zaproszenia do składania ofert ani propozycji nabycia instrumentów finansowych, jak również nie należy traktować ich jako źródła wiedzy wystarczającej do podjęcia decyzji inwestycyjnej dotyczącej nabywania instrumentów finansowych.

Niniejszy materiał oraz informacje w nim zawarte publikowane są w związku z ofertą publiczną obligacji serii T1 („Obligacje”) emitowanych przez MCI Capital Alternatywną Spółkę Inwestycyjną S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”). Jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o Spółce jest prospekt podstawowy („Prospekt”), sporządzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE, zatwierdzony w dniu 11 marca 2021 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego („KNF”), będącą organem nadzoru nad rynkiem kapitałowym w Polsce wraz z Suplementem nr 1 z dnia 30 czerwca 2021 r. zatwierdzonym przez KNF w dniu 15 lipca 2021 r. („Suplement nr 1”), Suplementem nr 2 z dnia 23 września 2021 r. ,zatwierdzonym przez KNF w dniu 1 października 2021 r.(„Suplement nr 2”) oraz z ewentualnymi suplementami i komunikatami aktualizującymi. Zatwierdzenia Prospektu przez KNF nie należy rozumieć jako poparcia dla Obligacji. Inwestycja w Obligacje oferowane w ramach Prospektu wiąże się z szeregiem ryzyk właściwych dla dłużnych papierów wartościowych oraz ryzykami związanymi z działalnością Emitenta. Opis tych ryzyk znajduje się w Prospekcie w części "czynniki ryzyka". Zaleca się, aby potencjalni nabywcy Obligacji przeczytali Prospekt i Ostateczne Warunki Emisji Obligacji serii T1 („Ostateczne Warunki”) przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w Obligacje. Prospekt, Suplement nr 1, Suplement nr 2 oraz Ostateczne Warunki dostępne są na stronie internetowej Spółki pod adresem https://mci.pl/obligacje/obligacje-mci-capital-s-a-2 oraz dodatkowo, w celach informacyjnych, na stronie internetowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A.: www.bossa.pl. Prospekt wraz z ewentualnymi suplementami i komunikatami aktualizacyjnymi oraz Ostateczne Warunki są jedynymi wiążącymi dokumentami dotyczącymi oferty Obligacji.

Inwestowanie w obligacje wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków.