ISTOTNE INFORMACJE

Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią poniższych istotnych informacji na temat założeń dotyczących dostępu do niniejszej strony internetowej oraz korzystania z materiałów i informacji, które zostały na niej zamieszczone. Przepisy niektórych krajów poza Rzeczpospolitą Polską mogą ograniczać dostęp do informacji zamieszonych na niniejszej stronie internetowej.

Zwracamy uwagę na fakt, że przedstawione poniżej istotne informacje mogą podlegać zmianie lub aktualizacji. W konsekwencji należy zapoznać się z nimi i je przeanalizować w całości przy każdorazowym odwiedzaniu niniejszej strony internetowej.

MATERIAŁY I INFORMACJE ZAMIESZCZONE NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ NIE PODLEGAJĄ, NIE MOGĄ BYĆ PRZEKAZYWANE I NIE SĄ PRZEZNACZONE DO ROZPOWSZECHNIANIA, OGŁASZANIA, PUBLIKACJI I DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO ANI POŚREDNIO, W CAŁOŚCI BĄDŹ W CZĘŚCI, W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, KANADZIE, JAPONII, AUSTRALII ANI W JAKIEJKOLWIEK INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ STANOWIŁOBY TO NARUSZENIE WŁAŚCIWYCH PRZEPISÓW PRAWA LUB WYMAGAŁO DOKONANIA REJESTRACJI, ZGŁOSZENIA LUB UZYSKANIA ZEZWOLENIA W TAKIEJ JURYSDYKCJI.

Materiały i informacje zamieszczone na niniejszej stronie internetowej dotyczą lub są związane z programem emisji obligacji („Program”) ustanowionym przez spółkę Cavatina Holding S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”). W ramach Programu Spółka może emitować zabezpieczone obligacje zwykłe na okaziciela o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 150.000.000 PLN lub równowartość tej kwoty wyrażona w EUR („Obligacje”). Liczba Obligacji emitowanych w ramach danej serii, waluta emisji, wartość nominalna i cena emisyjna jednej Obligacji danej serii, warunki oferty oraz terminy otwarcia i zamknięcia subskrypcji zostaną każdorazowo wskazane w ostatecznych warunkach emisji danej serii Obligacji („Ostateczne Warunki Emisji danej serii Obligacji”). Prospekt został sporządzony również w celu ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie Obligacji do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym lub równoległym) dla dłużnych papierów wartościowych – Catalyst lub w alternatywnym systemie obrotu dla dłużnych papierów wartościowych – Catalyst, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) („Dopuszczenie”). Obligacje będą oferowane w seriach, w ramach powtarzających się emisji oraz oferowane na warunkach i zgodnie z zasadami opisanymi w prospekcie podstawowym („Prospekt”) oraz Ostatecznych Warunkach Emisji danej serii Obligacji („Oferta”).

W dniu 25 kwietnia 2024 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła Prospekt sporządzony w związku z Programem, Ofertą oraz Dopuszczeniem.

Prospekt, wraz z ewentualnymi suplementami do Prospektu oraz komunikatami aktualizującymi do Prospektu (odpowiednio po ich sporządzeniu i zatwierdzeniu – w przypadku suplementów albo sporządzeniu i publikacji w przypadku komunikatów), został opublikowany i w okresie jego ważności będzie dostępny w formie elektronicznej na stronie internetowej Spółki www.cavatina.pl oraz w celach informacyjnych na stronie internetowej Noble Securities S.A. www.noblesecurities.pl.

Prospekt wraz z Ostatecznymi Warunkami Emisji danej serii Obligacji jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym, na potrzeby Programu, Oferty oraz Dopuszczenia, informacje o Spółce, Obligacjach oraz Ofercie.

Materiały zamieszczone na niniejszej stronie internetowej nie stanowią oferty sprzedaży papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Japonii, Australii ani w żadnej innej jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagało dokonania rejestracji, zgłoszenia lub uzyskania zezwolenia. Papiery wartościowe nie mogą być zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, jeżeli nie zostały zarejestrowane przez Amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (ang. United States Securities and Exchange Commission) lub nie podlegają zwolnieniu z obowiązku rejestracji na mocy odpowiednich postanowień amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 roku, ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933, „Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”). Papiery wartościowe Spółki nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z postanowieniami Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych i nie mogą być oferowane ani zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Ani Prospekt, ani Ostateczne Warunki Emisji danej serii Obligacji ani papiery wartościowe Spółki nimi objęte nie były i nie będą przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzecząpospolitą Polską, w szczególności zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE oraz przepisami prawa wydanymi na jego podstawie, i nie mogą być oferowane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Japonii i Australii), chyba że w danym państwie taka oferta mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych przez Spółkę i jej doradców w związku z Programem, Ofertą lub Dopuszczeniem. Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z właściwymi przepisami prawa polskiego oraz regulacjami innych państw, które mogą się do niego stosować w związku z udziałem w Ofercie.

INFORMUJEMY, ŻE MATERIAŁY I INFORMACJE, DO KTÓRYCH UZYSKAJĄ PAŃSTWO DOSTĘP ORAZ KORZYSTANIE Z NICH: (I) PODLEGAJĄ WARUNKOM OPISANYM POWYŻEJ, (II) SĄ PRZEZNACZONE DLA OSÓB/PODMIOTÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ I UZYSKUJĄCYCH DOSTĘP DO NINIEJSZEJ STRONY INTERNETOWEJ Z TERYTORIUM POLSKI, (III) NIE SĄ SKIEROWANE DO OSÓB DEFINIOWANYCH JAKO „U.S. PERSON” ORAZ DO OSÓB/PODMIOTÓW, KTÓRE DZIAŁAJĄ NA RACHUNEK LUB NA RZECZ OSÓB DEFINIOWANYCH JAKO „U.S. PERSON” ZGODNIE Z DEFINICJĄ ZNAJDUJĄCĄ SIĘ W REGULACJI S (ANG. REGULATION S) WYDANEJ NA PODSTAWIE AMERYKAŃSKIEJ USTAWY O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH, (IV) NIE SĄ SKIEROWANE DO OSÓB/PODMIOTÓW MAJĄCYCH MIEJSCE ZAMIESZKANIA LUB SIEDZIBĘ W KANADZIE, JAPONII LUB AUSTRALII CZY TEŻ NA OBSZARZE INNEJ JURSYDYKCJI, W KTÓREJ DOSTĘP DO MATERIAŁÓW I INFORMACJI ZAWARTYCH NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ STANOWIŁBY NARUSZENIE ODPOWIEDNICH PRZEPISÓW TAMTEJSZEGO PRAWA LUB WYMAGAŁBY DOKONANIA REJESTRACJI, ZGŁOSZENIA LUB UZYSKANIA ZEZWOLENIA W TAKIEJ JURYSDYKCJI.

Informacje zawarte w materiałach i informacjach zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej nie są wyczerpujące. Pomimo tego, że informacje zostały sporządzone z dochowaniem należytej staranności, nie wszystkie informacje mogą być dokładne i aktualne pod każdym względem. Spółka, jej doradcy, firmy inwestycyjne czy podmioty przyjmujące zapisy na Obligacje, w tym Noble Securities S.A., nie są odpowiedzialni za aktualizowanie informacji umieszczonych na stronie internetowej. Wszystkie informacje podawane są bez żadnego zapewnienia ani gwarancji i wobec tych informacji nie są składane żadne oświadczenia ani nie są udzielane żadne zapewnienia lub gwarancje. Pewne informacje zawarte w materiałach i informacjach zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej mają charakter historyczny i mogą być nieaktualne. Należy przyjąć, że wszystkie informacje o charakterze historycznym dotyczą okresu, w którym zostały opublikowane lub którego dotyczą i na który zostały oznaczone.

Stwierdzenia dotyczące przyszłości odnoszą się do znanych i nieznanych kwestii obarczonych ryzykiem i niepewnością lub innych ważnych czynników, które mogą spowodować, że faktyczne wyniki Spółki lub jej grupy kapitałowej, jej osiągnięcia i rozwój będą się istotnie różniły od wyników, osiągnięć i rozwoju przewidywanych w tych stwierdzeniach lub z nich wynikających. Emitent nie ma obowiązku przekazywać do publicznej wiadomości aktualizacji lub weryfikacji stwierdzeń dotyczących przyszłości zamieszczonych w materiałach i informacjach. Materiały i informacje zamieszczone na niniejszej stronie internetowej są aktualne na dzień ich umieszczenia na stronie internetowej, a niektóre z nich mogą być zmieniane bez wcześniejszego powiadomienia, mogą być także niepełne lub skrócone.

Zwracamy uwagę, iż przeglądanie i dostęp do niniejszych materiałów z naruszeniem warunków wskazanych powyżej może stanowić naruszenie przepisów prawa regulujących obrót papierami wartościowymi, w szczególności w Polsce i Stanach Zjednoczonych Ameryki. Przyjmuje się, że klikając ikonę „DALEJ” składają Państwo oświadczenie następującej treści:

OŚWIADCZAM I POTWIERDZAM, ŻE POWYŻSZE WARUNKI SĄ DLA MNIE ZROZUMIAŁE I POTWIERDZAM, ŻE SPEŁNIAM KRYTERIA DOSTĘPU DO INFORMACJI ZAWARTYCH NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ, NIE JESTEM MIESZKAŃCEM ANI NIE POSIADAM SIEDZIBY W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADZIE, JAPONII ANI W JAKIEJKOLWIEK INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI ZAWARTYCH NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ ORAZ NA KOLEJNYCH STRONACH INTERNETOWYCH STANOWIŁOBY NARUSZENIE WŁAŚCIWYCH PRZEPISÓW LUB WYMAGAŁOBY ZAREJESTROWANIA, PRZEBYWAM POZA STANAMI ZJEDNOCZONYMI AMERYKI, KANADĄ, JAPONIĄ, AUSTRALIĄ, INNYMI NIŻ POLSKA PAŃSTWAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ JESTEM MIESZKAŃCEM POLSKI FIZYCZNIE OBECNYM W POLSCE. OŚWIADCZAM I POTWIERDZAM, ŻE NIE BĘDĘ PRZEKAZYWAĆ ANI W INNY SPOSÓB PRZESYŁAĆ (NIEZALEŻNIE OD FORMY) ŻADNYCH MATERIAŁÓW, ŻADNYM OSOBOM NA TERENIE STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY, JAPONII ANI W JAKIEJKOLWIEK INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ UDOSTĘPNIANIE MATERIAŁÓW STANOWIŁOBY NARUSZENIE WŁAŚCIWYCH PRZEPISÓW LUB WYMAGAŁOBY ZAREJESTROWANIA. OŚWIADCZAM I POTWIERDZAM, ŻE ROZUMIEM, ŻE NARUSZENIE PRZEZE MNIE NINIEJSZYCH WARUNKÓW, ZAPEWNIEŃ MOŻE OZNACZAĆ, ŻE DOPUSZCZAM SIĘ NARUSZENIA OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA. 

 

Dalej

 

 

Cavatina Holding S.A. jest jednym z największych deweloperów nieruchomości komercyjnych w Polsce. Od 2024 r. Grupa Emitenta rozwija także działalność w segmencie mieszkaniowym i dąży do uzyskania roli wiodącego podmiotu na tym rynku.


Podstawowe informacje o ofercie publicznej obligacji

Termin zapisu:

6 - 18 czerwca 2024 r.

Wartość nominalna jednej Obligacji:

100 zł

Termin zapadalności Obligacji:

19 grudnia 2027 r.* (3,5 roku)

Liczba oferowanych Obligacji:

do 250 000 szt.

Łączna wartość nominalna serii:

do 25 0000 000 zł

Cena emisyjna jednej Obligacji

Zmienna - zależna od dnia złożenia zapisu:
06 - 10 czerwca 2024 r.: 99,70 
11 - 13 czerwca 2024 r.: 99,80 
14 - 16 czerwca 2024 r.: 99,90 zł
17 - 18 czerwca 2024 r.: 100 zł

Oprocentowanie zmienne:

11,86%** (WIBOR6M + 6 p.p.) w skali roku

Kupon (częstotliwość płatności odsetek):

6 miesięcy

Przewidywany termin warunkowego przydziału:

19 czerwca 2024 r.

Przewidywany dzień emisji:

24 czerwca 2024 r.

Przewidywany termin wprowadzenia do obrotu na Catalyst:

czerwiec 2024 r.

Opis zabezpieczenia:

poręczenie udzielone przez Poręczyciela (Cavatina sp. z o.o.) za wszelkie zobowiązania pieniężne Emitenta z tytułu Obligacji. Poręczenie udzielone zostanie do dnia emisji do maksymalnej wysokości równej 150% łącznej wartości nominalnej wyemitowanych i niewykupionych Obligacji.

Wielkość zapisu:

co najmniej 10 Obligacji i nie więcej niż łączna liczba Obligacji serii oferowanych w Ofercie.

Dokumenty dotyczące Obligacji:

Prospekt podstawowy

Suplement nr 1

Suplement nr 2

Komunikat aktualizujący nr 1

Ostateczne Warunki Emisji serii P2024A

Prezentacja dla inwestorów

Składanie zapisów


  • Przed złożeniem zapisu Inwestor musi posiadać otwarty i aktywny rachunek maklerski prowadzony przez Noble Securities S.A. 
  • Ponadto przed złożeniem zapisu Inwestor musi posiadać na swoim rachunku maklerskim środki pieniężne w kwocie stanowiącej iloczyn liczby Obligacji, na które ma zamiar złożyć zapis oraz ceny emisyjnej obowiązującej w dniu składania zapisu (Instrukcja zasilenia rachunku)
  • Noble Securities S.A. nie pobiera prowizji maklerskiej z tytułu złożenia zapisu na Obligacje

Masz pytania - zostaw do siebie kontakt, oddzwonimy >

 


*z zastrzeżeniem prawa Emitenta do wcześniejszego wykupu obligacji, zgodnie z Warunkami Emisji

**Przykładowa kalkulacja oprocentowania obligacji w skali roku. Do obliczeń przyjęto wartość stopy WIBOR dla 6-miesięcznych kredytów złotówkowych na polskim rynku międzybankowym (WIBOR 6M), która w dniu 31.05.2024 r. wynosiła 5,86%. Rzeczywisty poziom oprocentowania obligacji serii P2024A („Obligacje”) w pierwszym okresie odsetkowym zostanie ustalony na podstawie stopy bazowej WIBOR dla 6-miesięcznych kredytów złotówkowych z dnia przypadającego na 4 dni robocze przed dniem emisji, powiększonej o marżę w wysokości 6,00 punktów procentowych wskazaną w Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji. W kolejnych okresach odsetkowych rzeczywista stopa bazowa, a tym samym oprocentowanie Obligacji może być wyższe, niższe lub pozostać na tym samym poziomie, co w przedstawionym przykładzie.


NOTA PRAWNA

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową i jest upowszechniany wyłącznie w celu reklamy lub promocji usług spółki Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie oraz na jej zlecenie i w żadnym przypadku nie stanowi oferty ani zaproszenia, jak również podstawy do podjęcia decyzji w przedmiocie inwestowania w papiery wartościowe spółki Cavatina Holding S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”). Niniejszy materiał dotyczy również lub jest związany z dokonywaniem przez Emitenta na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, oferty publicznej („Oferta”) obligacji na okaziciela serii P2024A o łącznej wartości nominalnej do kwoty 25 000 000 (dwadzieścia pięć milionów) złotych („Obligacje”).

Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Obligacjach oraz ich Ofercie jest Prospekt (wraz z ewentualnymi późniejszymi suplementami oraz komunikatami aktualizującymi) („Prospekt”), oraz Ostateczne Warunki Emisji danej serii Obligacji („OWE”), które są dostępne na stronie internetowej Emitenta www.cavatina.pl oraz na stronie internetowej Noble Securities S.A. (www.noblesecurities.pl).

Inwestycja w Obligacje emitowane przez Emitenta wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków.

Inwestycja w Obligacje oferowane na podstawie Prospektu wiąże się z szeregiem ryzyk właściwych dla dłużnych papierów wartościowych. Inwestycja w Obligacje nie gwarantuje osiągnięcia zakładanego poziomu rentowności i nie jest objęta żadnymi środkami ochrony kapitału ani gwarancji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego oraz wiąże się z ryzykami związanymi z działalnością Emitenta i grupy kapitałowej do której należy. Potencjalni Inwestorzy powinni zapoznać się z Prospektem i OWE przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w Obligacje. Opis tych ryzyk znajduje się w Prospekcie w części "Czynniki ryzyka".

Oferta przeprowadzana jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

NS pełni funkcję organizatora i podmiotu pośredniczącego w Ofercie. Zapisy na obligacje serii P2024A będą przyjmowane przez NS oraz członków konsorcjum dystrybucyjnego.

NS zwraca uwagę, że ze względu na publiczny charakter niniejszego materiału, który jest skierowany do nieoznaczonego adresata, nie jest w stanie ocenić pełnej zgodności potrzeb, cech lub celów odbiorców niniejszego materiału z instrumentem finansowym, o którym w nim mowa.