ISTOTNE INFORMACJE

Przed uzyskaniem dostępu do informacji zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej prosimy o uważne zapoznanie się z treścią poniższych ważnych informacji na temat warunków dostępu do niniejszej strony internetowej oraz korzystania z informacji, które zostały na niej zamieszczone. Poprzez wybranie opcji „DALEJ” poniżej potwierdzą Państwo zapoznanie się z poniższymi informacjami, wyrażą zgodę na zawarte w nich ograniczenia i zobowiążą się Państwo do ich przestrzegania oraz potwierdzą, że wchodzą na tę stronę i uzyskują dostęp do dokumentów i informacji na niej zamieszczonych z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub zgodnie z przepisami prawa lokalnej jurysdykcji właściwej dla Państwa przewidującymi takie uprawnienie.

Zwracamy uwagę na fakt, że przedstawione poniżej ważne informacje mogą podlegać zmianie lub aktualizacji. Przy każdorazowym odwiedzaniu niniejszej strony internetowej należy je przeczytać w całości.

Materiały i informacje zamieszczone na stronie internetowej, na którą Państwo wchodzą („Materiały i informacje”) nie podlegają, nie mogą być przekazywane dla celów i nie są przeznaczone do rozpowszechniania, ogłaszania, publikacji i dystrybucji, bezpośrednio ani pośrednio, w całości bądź w części, poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Materiały i informacje dotyczą lub są związane z dokonywaniem przez spółkę pod firmą Cavatina Holding S.A. siedzibą w Krakowie („Emitent”, „Spółka”), na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, oferty publicznej („Oferta”) obligacji na okaziciela serii M2024A o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 21.650.000 (dwadzieścia jeden milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy) złotych („Obligacje”).

Obligacje emitowane są w trybie art. 33 pkt 1 Ustawy o Obligacjach, tj. w trybie oferty publicznej papierów wartościowych w rozumieniu art. 2 lit. d) Rozporządzenia 2017/1129, która to oferta publiczna nie wymaga publikacji prospektu zgodnie z art. 3 ust. 2 Rozporządzenia 2017/1129, ale która zgodnie z art. 37b ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie”) wymaga publikacji memorandum informacyjnego (oferta publiczna Obligacji, w wyniku której zakładane wpływy brutto Emitenta na terytorium Unii Europejskiej, liczone według ich ceny emisyjnej z dnia jej ustalenia, stanowią nie mniej niż 1.000.000 EUR i mniej niż 5.000.000 EUR, i wraz z wpływami, które Emitent zamierzał uzyskać z tytułu takich ofert publicznych obligacji, dokonanych w okresie poprzednich 12 miesięcy, nie będą mniejsze niż 1.000.000 EUR i będą mniejsze niż 5.000.000 EUR).

Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Obligacjach oraz ich Ofercie jest Memorandum Informacyjne (wraz z ewentualnymi późniejszymi suplementami oraz komunikatami aktualizującymi), które jest dostępne na stronie internetowej Noble Securities S.A. (www.noblesecurities.pl) („Memorandum”).

Obligacje będą oferowane w trybie oferty publicznej, na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi w Memorandum oraz w warunkach emisji Obligacji („Warunki Emisji”).

Inwestowanie w instrumenty finansowe, w tym Obligacje, wiąże się z ryzykiem, właściwym dla dłużnych instrumentów rynku kapitałowego, a inwestycja w Obligacje nie gwarantuje osiągnięcia zakładanego poziomu rentowności i nie jest objęta żadnymi środkami ochrony kapitału ani gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Szczegółowe informacje w zakresie ryzyka, które jest związane z inwestowaniem w Obligacje są zamieszczone w Memorandum, w punkcie „Czynniki ryzyka”. Szczegółowe informacje w zakresie ryzyka, jakie jest związane z inwestowaniem w instrumenty finansowe, w tym w obligacje, są zamieszczone na stronie internetowej Noble Securities S.A.: www.noblesecurities.pl. (zakładka Dom maklerski/Rachunek maklerski/Dokumenty).

Niniejsze Materiały i informacje nie stanowią oferty sprzedaży papierów wartościowych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Emisja Obligacji jest przeprowadzana jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej Memorandum nie może być traktowane jako propozycja, oferta lub zaproszenie do nabycia lub objęcia jakichkolwiek instrumentów finansowych Spółki. Memorandum jak i objęte nim Obligacje nie zostały zarejestrowane, nie były i nie będą przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską. Obligacje objęte Memorandum nie mogą być oferowane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, chyba że w danym państwie taka oferta lub sprzedaż mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych.

Memorandum nie stanowi oferty ani zaproszenia do złożenia oferty lub nabycia jakichkolwiek papierów wartościowych opisanych w Memorandum adresowanych do jakiejkolwiek osoby w jakiejkolwiek jurysdykcji, jeżeli w takiej jurysdykcji składanie takiej osobie takiej oferty lub nakłanianie jej do nabycia papierów wartościowych jest niezgodne z prawem.

W niektórych jurysdykcjach rozpowszechnianie informacji zamieszonych na tych stronach sieci Internet oraz promocja Oferty mogą podlegać ograniczeniom prawnym. Każdy Inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami praw innych państw, które mogą się do niego stosować.

W szczególności ze względu na ograniczenia prawne wynikające m.in. z amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z roku 1933 r. (US Securities Act 1933) rezydenci amerykańscy (US Persons) oraz osoby przebywające na terenie USA nie są uprawnione do obejmowania Obligacji.

W szczególności Rezydenci Iranu, Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej i Mjanmy (Birmy) nie są uprawnieni do obejmowania Obligacji ze względu na uchybienia w regulacjach w tych krajach dotyczące prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.

W związku z art. 5f rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, a także art. 1y rozporządzenia Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy, Oferta Publiczna Obligacji nie jest kierowana do:

  • którychkolwiek obywateli rosyjskich lub osób fizycznych zamieszkałych w Rosji lub którychkolwiek osób prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji; ograniczenie nie ma zastosowania do obywateli państwa członkowskiego, państwa będącego członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii ani do osób fizycznych posiadających zezwolenie na pobyt czasowy lub stały w państwie członkowskim, w państwie będącym członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Szwajcarii,
  • którychkolwiek obywateli białoruskich lub osób fizycznych zamieszkałych na Białorusi lub którychkolwiek osób prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą na Białorusi; ograniczenie nie ma zastosowania do obywateli państwa członkowskiego lub osób fizycznych posiadających zezwolenie na pobyt czasowy lub stały w państwie członkowskim.

Niniejszy materiał stanowi informację handlową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i jest upowszechniany w celu promocji własnych usług przez Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, 00-838 Warszawa, ul. Prosta 67 (www.noblesecurities.pl, biuro@noblesecurities.pl) („NS”).

Dalej

 

 

Grupa Emitenta jest jednym z największych polskich deweloperów nieruchomości biurowych, realizującym również projekty mieszkaniowe.

Prezentacja inwestorska 


Podstawowe informacje o ofercie publicznej obligacji

Termin zapisu:

26 lutego - 8 marca 2024 r.

Wartość nominalna jednej Obligacji:

1 000 zł

Termin zapadalności Obligacji:

11 września 2027 r.* (3,5 roku)

Liczba oferowanych Obligacji:

do 21 650 szt.

Łączna wartość nominalna serii:

do 21 650 000 zł

Cena emisyjna jednej Obligacji

Zmienna, zależna od dnia złożenia zapisu:
26 - 27 lutego 2024 r.: 997 zł
28 lutego 2024 r.: 998 
29 lutego 2024 r.: 999 zł
1 - 8 marca 2024 r.: 1 000 zł

Oprocentowanie zmienne:

11,85%** (WIBOR6M + 6,00 p.p.) w skali roku

Kupon (częstotliwość płatności odsetek):

6 miesięcy

Przewidywany dzień przydziału:

11 marca 2024 r.

Przewidywany dzień emisji:

12 marca 2024 r.

Przewidywany termin wprowadzenia do obrotu na Catalyst:

Emitent będzie ubiegać się o wprowadzenie Obligacji do Alternatywnego Systemu Obrotu

Zabezpieczenie:

poręczenie (w rozumieniu art. 876 Kodeksu Cywilnego) udzielone przez Poręczyciela (Cavatina sp. z o.o.) na rzecz Administratora Zabezpieczeń, za wszelkie zobowiązania pieniężne Emitenta z tytułu Obligacji do łącznej wysokości nie więcej niż 150% wartości nominalnej wyemitowanych i niewykupionych Obligacji

Wielkość zapisu:

Inwestor może złożyć zapis na co najmniej 1 (jedną) Obligację i nie więcej niż na łączną liczbę Obligacji serii oferowanych w Ofercie.

Dokumenty dotyczące Obligacji:

Memorandum Informacyjne

Informacja ws. dojścia emisji obligacji serii M2024A do skutku

Składanie zapisów


  • Przed złożeniem zapisu Inwestor musi posiadać otwarty i aktywny rachunek maklerski prowadzony przez Noble Securities S.A. 
  • Ponadto przed złożeniem zapisu Inwestor musi posiadać na swoim rachunku maklerskim środki pieniężne w kwocie stanowiącej iloczyn liczby Obligacji, na które ma zamiar złożyć zapis oraz ceny emisyjnej obowiązującej w dniu składania zapisu (Instrukcja zasilenia rachunku)
  • Noble Securities S.A. nie pobiera prowizji maklerskiej z tytułu złożenia zapisu na Obligacje

Masz pytania? Zostaw do siebie kontakt, oddzwonimy >

 


*z zastrzeżeniem prawa Emitenta do wcześniejszego wykupu obligacji, zgodnie z Warunkami Emisji

**Przykładowa kalkulacja oprocentowania obligacji w skali roku. Do obliczeń przyjęto wartość wskaźnika WIBOR dla 6 miesięcznych kredytów złotówkowych na polskim rynku międzybankowym (WIBOR 6M), która w dniu 22 lutego 2024 r. wynosiła 5,85%. Rzeczywisty poziom oprocentowania obligacji serii M2024A w pierwszym okresie odsetkowym zostanie ustalony na podstawie stopy bazowej WIBOR dla 6-miesięcznych kredytów złotówkowych z dnia 6 marca 2024 r., powiększonej o marżę w wysokości 6,00 p.p. wskazaną w Warunkach Emisji Obligacji. W kolejnych okresach odsetkowych, rzeczywista stopa bazowa, a tym samym oprocentowanie obligacji serii M2024A może być wyższe, niższe lub pozostać na tym samym poziomie, co w przedstawionym przykładzie.


NOTA PRAWNA

Niniejszy materiał stanowi informację handlową i jest upowszechniany wyłącznie w celu reklamy lub promocji usług Noble Securities S.A. (www.noblesecurities.pl, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) („NS”) oraz na jej zlecenie i w żadnym przypadku nie stanowi oferty ani zaproszenia, jak również podstawy do podjęcia decyzji w przedmiocie inwestowania w papiery wartościowe spółki Cavatina Holding S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”).

Niniejszy materiał dotyczy również lub jest związany z dokonywaniem przez Emitenta na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, oferty publicznej („Oferta”) obligacji na okaziciela serii M2024A o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 21.650.000 (dwadzieścia jeden milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy) złotych („Obligacje”). Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Obligacjach oraz ich Ofercie jest memorandum informacyjne (wraz z ewentualnymi późniejszymi suplementami oraz komunikatami aktualizującymi), które jest dostępne na stronie internetowej Noble Securities S.A. (www.noblesecurities.pl) („Memorandum”).

Inwestycja w Obligacje emitowane przez Emitenta wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków.

Inwestycja w Obligacje oferowane na podstawie Memorandum wiąże się z szeregiem ryzyk właściwych dla dłużnych papierów wartościowych. Inwestycja w Obligacje nie gwarantuje osiągnięcia zakładanego poziomu rentowności i nie jest objęta żadnymi środkami ochrony kapitału ani gwarancji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego oraz wiąże się z ryzykami związanymi z działalnością Emitenta i grupy kapitałowej do której należy. Potencjalni Inwestorzy powinni zapoznać się z Memorandum przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w Obligacje. Opis tych ryzyk znajduje się w Memorandum w części "Czynniki ryzyka". Szczegółowe informacje w zakresie ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe, są również zamieszczone na stronie internetowej NS: www.noblesecurities.pl (zakładka Dom maklerski/Rachunek maklerski/Dokumenty).

Oferta przeprowadzana jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. NS pełni funkcję podmiotu pośredniczącego w Ofercie. Zapisy na obligacje serii M2024A będą przyjmowane wyłącznie przez NS.

NS zwraca uwagę, że ze względu na publiczny charakter niniejszego materiału, który jest skierowany do nieoznaczonego adresata, nie jest w stanie ocenić pełnej zgodności potrzeb, cech lub celów odbiorców niniejszego materiału z instrumentem finansowym, o którym w nim mowa.