ISTOTNE INFORMACJE

Przed uzyskaniem dostępu do informacji zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej prosimy o uważne zapoznanie się z treścią poniższych ważnych informacji na temat warunków dostępu do niniejszej strony internetowej oraz korzystania z informacji, które zostały na niej zamieszczone. Poprzez wybranie opcji „DALEJ” poniżej potwierdzą Państwo zapoznanie się z poniższymi informacjami, wyrażą zgodę na zawarte w nich ograniczenia i zobowiążą się Państwo do ich przestrzegania oraz potwierdzą, że wchodzą na tę stronę i uzyskują dostęp do dokumentów i informacji na niej zamieszczonych z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub zgodnie z przepisami prawa lokalnej jurysdykcji właściwej dla Państwa przewidującymi takie uprawnienie.

Zwracamy uwagę na fakt, że przedstawione poniżej ważne informacje mogą podlegać zmianie lub aktualizacji. Przy każdorazowym odwiedzaniu niniejszej strony internetowej należy je przeczytać w całości.

Materiały i informacje zamieszczone na stronie internetowej, na którą Państwo wchodzą („Materiały i informacje”) nie podlegają, nie mogą być przekazywane dla celów i nie są przeznaczone do rozpowszechniania, ogłaszania, publikacji i dystrybucji, bezpośrednio ani pośrednio, w całości bądź w części, poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Materiały i informacje dotyczą lub są związane z dokonywaniem przez spółkę pod firmą DL Invest Group PM S.A. siedzibą w Katowicach („Emitent”, „Spółka”), na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, oferty publicznej („Oferta”) obligacji na okaziciela serii L o łącznej wartości nominalnej 2 499 900 euro („Obligacje”). 

Oferta Obligacji Emitenta przeprowadzana jest w trybie art. 33 pkt 1 Ustawy o Obligacjach tj. w trybie oferty publicznej papierów wartościowych w rozumieniu art. 2 lit. d) Rozporządzenia 2017/1129, dla której nie ma obowiązku opublikowania prospektu i o której mowa w art. 37b ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w wyniku, której zakładane wpływy brutto Emitenta na terytorium Unii Europejskiej, liczone według ich ceny emisyjnej z dnia jej ustalenia, stanowią nie mniej niż 1 000 000 euro i mniej niż 5 000 000 euro, i wraz z wpływami, które Emitent zamierzał uzyskać z tytułu emisji obligacji dokonanych w okresie poprzednich 12 miesięcy, nie będą mniejsze niż 1 000 000 euro i będą mniejsze niż 5 000 000 euro.

Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Obligacjach oraz ich Ofercie jest Memorandum Informacyjne (wraz z ewentualnymi późniejszymi suplementami oraz komunikatami aktualizującymi), które jest dostępne na stronie internetowej Noble Securities S.A. (www.noblesecurities.pl) („Memorandum Informacyjne”).

Obligacje będą oferowane w trybie oferty publicznej, na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi w Memorandum Informacyjnym oraz w warunkach emisji Obligacji („Warunki Emisji”).

Inwestowanie w instrumenty finansowe, w tym Obligacje, wiąże się z ryzykiem, właściwym dla dłużnych instrumentów rynku kapitałowego, a inwestycja w Obligacje nie gwarantuje osiągnięcia zakładanego poziomu rentowności i nie jest objęta żadnymi środkami ochrony kapitału ani gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Szczegółowe informacje w zakresie ryzyka, które jest związane z inwestowaniem w Obligacje są zamieszczone w Memorandum Informacyjnym, w punkcie „Czynniki ryzyka”. Szczegółowe informacje w zakresie ryzyka, jakie jest związane z inwestowaniem w instrumenty finansowe, w tym w obligacje, są zamieszczone na stronie internetowej Noble Securities S.A.: www.noblesecurities.pl. (zakładka Dom maklerski/Rachunek maklerski/Dokumenty).

Niniejsze Materiały i informacje nie stanowią oferty sprzedaży papierów wartościowych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Emisja Obligacji jest przeprowadzana jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej Memorandum Informacyjne nie może być traktowane jako propozycja, oferta lub zaproszenie do nabycia lub objęcia jakichkolwiek instrumentów finansowych Spółki. Memorandum Informacje jak i objęte nim Obligacje nie zostały zarejestrowane, nie były i nie będą przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską. Obligacje objęte Memorandum Informacyjnym nie mogą być oferowane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, chyba że w danym państwie taka oferta lub sprzedaż mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych. 

Przepisy niektórych krajów poza Rzeczpospolitą Polską mogą ograniczać rozpowszechnianie informacji zamieszonych na tych stronach sieci Internet. Każdy Inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami praw innych państw, które mogą się do niego stosować.

W szczególności ze względu na ograniczenia prawne wynikające m.in. z amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z roku 1933 r. (US Securities Act 1933) rezydenci amerykańscy (US Persons) oraz osoby przebywające na terenie USA nie są uprawnione do obejmowania Obligacji. 

W szczególności Rezydenci Iranu, Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej i Mjanmy (Birmy) nie są uprawnieni do obejmowania Obligacji ze względu na uchybienia w regulacjach w tych krajach dotyczące prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.

W związku z art. 5f rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, a także art. 1y rozporządzenia Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy, Oferta Publiczna Obligacji nie jest kierowana do:

  • którychkolwiek obywateli rosyjskich lub osób fizycznych zamieszkałych w Rosji lub którychkolwiek osób prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji; ograniczenie nie ma zastosowania do obywateli państwa członkowskiego, państwa będącego członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii ani do osób fizycznych posiadających zezwolenie na pobyt czasowy lub stały w państwie członkowskim, w państwie będącym członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Szwajcarii,
  • którychkolwiek obywateli białoruskich lub osób fizycznych zamieszkałych na Białorusi lub którychkolwiek osób prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą na Białorusi; ograniczenie nie ma zastosowania do obywateli państwa członkowskiego lub osób fizycznych posiadających zezwolenie na pobyt czasowy lub stały w państwie członkowskim.

Niniejszy materiał stanowi informację handlową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18.07.2002 r. o oświadczeniu usług drogą elektroniczną i jest upowszechniany w celu promocji własnych usług przez Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, 00-838 Warszawa, ul. Prosta 67 (www.noblesecurities.pl, biuro@noblesecurities.pl) („NS”). 

Dalej


DL Invest Group PM S.A. jest funkcjonującą od ponad 15 lat spółką dewelopersko-inwestycyjną. Operuje w sektorze nieruchomości komercyjnych na terenie całej Polski. Działalność Spółki obejmuje trzy segmenty: logistyczny, biurowy oraz handlowy. Strategią Spółki jest budowa portfela nieruchomości i czerpanie zysków z ich najmu w długim terminie. Generowane w ten sposób środki pieniężne reinwestowane są w nowe projekty powiększając wartość aktywów.

Prezentacja inwestorska


Podstawowe informacje o ofercie publicznej obligacji

Termin zapisu:

1 - 19 lutego 2024r.

Wartość nominalna jednej Obligacji:

100 EUR

Termin zapadalności Obligacji:

20.02.2027 r.* (3 lata)

Liczba oferowanych Obligacji:

do 24 999 szt.

Łączna wartość nominalna serii:

do 2 499 900 EUR

Cena emisyjna jednej Obligacji

100 EUR

Oprocentowanie zmienne:

EURIBOR®3M + 5,0% + marża dodatkowa określona w Warunkach Emisji (oprocentowanie w pierwszym okresie EURIBOR® 3M + 5,5%) w skali roku

Kupon (częstotliwość płatności odsetek):

3 miesiące

Przewidywany termin warunkowego przydziału:

nie później niż 26 lutego 2024 r.

Przewidywany dzień emisji (rozliczenia):

nie później niż 28 lutego 2024 r.

Przewidywany termin wprowadzenia do obrotu na Catalyst:

złożenie wniosku o wprowadzenie do obrotu w ASO Catalyst nie później niż do 31 grudnia 2024 r.

Opis zabezpieczenia:

w dniu rozpoczęcia subskrypcji obligacje będą niezabezpieczone, ustanowienie zabezpieczenia (hipoteki) na zasadach i w terminach określonych w warunkach emisji

Wielkość zapisu:

Inwestor może złożyć zapis na co najmniej 1 (jedną) Obligację i nie więcej niż na łączną liczbę Obligacji serii oferowanych w Ofercie.

Dokumenty dotyczące Obligacji:

Memorandum Informacyjne

Komunikat aktualizujący nr 1

Komunikat aktualizujący nr 2

Warunki Emisji Obligacji (WEO)

Aneks nr 1

Aneks nr 2

Sprawozdanie Finansowe Emitenta z opinią Biegłego Rewidenta (do pobrania)

Jak złożyć zapis w Noble Securities S.A.


  • Przed złożeniem zapisu Inwestor musi posiadać otwarty i aktywny rachunek maklerski prowadzony przez Noble Securities S.A.
  • Ponadto przed złożeniem zapisu Inwestor musi posiadać na swoim rachunku maklerskim środki pieniężne w kwocie stanowiącej iloczyn liczby Obligacji, na które ma zamiar złożyć zapis oraz ceny emisyjnej obowiązującej w dniu składania zapisu powiększonej o wysokość prowizji maklerskiej (Instrukcja zasilenia rachunku)
  • Noble Securities S.A. nie pobiera prowizji maklerskiej z tytułu złożenia zapisu na Obligacje

Masz pytania? Zostaw do siebie kontakt, oddzwonimy >

 


WAŻNE!

W przypadku przelewów w walucie EUR należy:

  • wybrać opcję SEPA
  • w tytule przelewu, poza numerem rachunku inwestycyjnego Klienta należy wskazać imię i nazwisko bez polskich znaków
  • uwzględnić czas potrzebny na zaksięgowanie środków w walucie

*z zastrzeżeniem prawa Emitenta do wcześniejszego wykupu obligacji, zgodnie z Warunkami Emisji


NOTA PRAWNA

Niniejszy materiał stanowi informację handlową i jest upowszechniany wyłącznie w celu reklamy lub promocji usług Noble Securities S.A. (www.noblesecurities.pl, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) („NS”) oraz na jej zlecenie i w żadnym przypadku nie stanowi oferty ani zaproszenia, jak również podstawy do podjęcia decyzji w przedmiocie inwestowania w papiery wartościowe spółki DL Invest Group PM S.A. z siedzibą w Katowicach („Emitent”). 

Niniejszy materiał dotyczy również lub jest związany z dokonywaniem przez Emitenta na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, oferty publicznej („Oferta”) obligacji na okaziciela serii L o łącznej wartości nominalnej 2.499.900 euro („Obligacje”). 

Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Obligacjach oraz ich Ofercie jest memorandum informacyjne (wraz z ewentualnymi późniejszymi suplementami oraz komunikatami aktualizującymi), które jest dostępne na stronie internetowej Noble Securities S.A. (www.noblesecurities.pl ) („Memorandum”).

Inwestycja w Obligacje emitowane przez Emitenta wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. 

Inwestycja w Obligacje oferowane na podstawie Memorandum wiąże się z szeregiem ryzyk właściwych dla dłużnych papierów wartościowych. Inwestycja w Obligacje nie gwarantuje osiągnięcia zakładanego poziomu rentowności i nie jest objęta żadnymi środkami ochrony kapitału ani gwarancji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego oraz wiąże się z ryzykami związanymi z działalnością Emitenta i grupy kapitałowej do której należy. Potencjalni Inwestorzy powinni zapoznać się z Memorandum przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w Obligacje. Opis tych ryzyk znajduje się w Memorandum w części "Czynniki ryzyka". Szczegółowe informacje w zakresie ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe, są również zamieszczone na stronie internetowej NS: www.noblesecurities.pl (zakładka Dom maklerski/Rachunek maklerski/Dokumenty). 

Oferta przeprowadzana jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

NS pełni funkcję podmiotu pośredniczącego w Ofercie. Zapisy na obligacje serii L będą przyjmowane wyłącznie przez NS.

NS zwraca uwagę, że ze względu na publiczny charakter niniejszego materiału, który jest skierowany do nieoznaczonego adresata, nie jest w stanie ocenić pełnej zgodności potrzeb, cech lub celów odbiorców niniejszego materiału z instrumentem finansowym, o którym w nim mowa.