WAŻNE INFORMACJE

Przed uzyskaniem dostępu do informacji zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej prosimy o uważne zapoznanie się z treścią poniższych ważnych informacji na temat warunków dostępu do niniejszej strony internetowej oraz korzystania z informacji, które zostały na niej zamieszczone („Materiały Informacyjne”).

Niniejszy komunikat należy przeczytać uważnie, bowiem ma on zastosowanie do wszystkich osób odwiedzających tę stronę internetową. Zwracamy uwagę, że poniższe zastrzeżenie może ulec zmianie bądź zostać zaktualizowane, w związku z czym należy zapoznać się z nim podczas każdych odwiedzin niniejszej strony internetowej.  

Materiały i informacje dotyczą lub są związane z ofertami publicznymi („Oferta”; „Oferta Publiczna”) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej certyfikatów inwestycyjnych serii 42 – 52 Funduszu Długu Korporacyjnego Rentier Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie („Certyfikaty”; „Fundusz”) którego organem od 1 czerwca 2017 r. jest Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie („Towarzystwo”).

Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie (ul. Prosta 67, Warszawa (00-838), www.noblesecurities.pl, biuro@noblesecurities.pl, dalej „NS”) pełni funkcję podmiotu pośredniczącego w Ofercie.

Jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o Funduszu i oferowanych Certyfikatach Funduszu jest Prospekt sporządzony zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („Rozporządzenie Prospektowe”).

W dniu 10 czerwca 2024 r. Komisja Nadzoru Finansowego („KNF”) zatwierdziła prospekt emisyjny („Prospekt”) sporządzony w związku z Ofertą Publiczną Certyfikatów. Prospekt jest dostępny w postaci elektronicznej na stronie internetowej Noble Funds TFI S.A.: https://noblefunds.pl/fiz-publiczne oraz firmy inwestycyjnej Noble Securities S.A.: http://www.noblesecurities.pl.

Prospekt jest ważny przez okres 12 miesięcy po jego zatwierdzeniu przez KNF, chyba, że jego ważność wygaśnie wcześniej w określonych przypadkach, o czym Emitent poinformuje w sposób w jaki został udostępniony Prospekt.

Każdy nowy znaczący czynnik, istotny błąd lub istotna niedokładność odnoszące się do informacji zawartych w Prospekcie, które mogą wpłynąć na ocenę papierów wartościowych i które wystąpiły lub zostały zauważone w okresie między zatwierdzeniem Prospektu a zakończeniem Oferty Publicznej lub rozpoczęciem obrotu na rynku regulowanym, zostanie wskazany bez zbędnej zwłoki, poprzez udostępnienie suplementu do Prospektu zgodnie z art. 23 ust. 1 Rozporządzenia Prospektowego.

Suplement do Prospektu zatwierdzany jest przez KNF a następnie jest on publikowany na stronie internetowej Noble Funds TFI S.A. i NS. Jeśli suplement do Prospektu zostanie opublikowany po złożeniu zapisu na Certyfikaty, a przed przydziałem Certyfikatów, inwestorowi przysługuje uprawnienie do uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu. NS udzieli inwestorowi wsparcia w realizacji podjętej przez inwestora decyzji o wycofaniu zgody na nabycie Certyfikatów.

Zwraca się uwagę, że pełne informacje na temat Funduszu i Oferty Publicznej można uzyskać wyłącznie na podstawie zestawienia Prospektu, Statutu Funduszu, oraz ewentualnych suplementów i komunikatów aktualizujących do Prospektu, które zostały udostępnione do publicznej wiadomości w formie elektronicznej na stronie internetowej oraz www.noblesecurities.pl. Nie należy podejmować decyzji inwestycyjnej przed zapoznaniem się z Prospektem oraz z wszelkimi suplementami i komunikatami aktualizującymi do Prospektu.

Oferta Publiczna jest przeprowadzana jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Certyfikaty objęte niniejszym Prospektem nie mogą być oferowane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, chyba że w danym państwie taka oferta lub sprzedaż mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełniania jakichkolwiek wymogów prawnych. Informujemy, że Materiały i informacje, do których uzyskają Państwo dostęp oraz korzystanie z nich: (i) podlegają warunkom opisanym powyżej, (ii) są przeznaczone dla osób/podmiotów znajdujących się i uzyskujących dostęp do niniejszej strony internetowej z terytorium Polski, (iii) nie są skierowane do rezydentów amerykańskich (U.S. Person) w rozumieniu Regulacji S (Regulation S), będącej aktem wykonawczym do amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z roku 1933 r. (U.S. Securities Act 1933) ani do osób, które reprezentują, lub działają na rachunek, takiej osoby, (iv) nie są skierowane do osób/podmiotów znajdujących się na terytorium Stanów Zjednoczonych. Zwracamy uwagę, iż przeglądanie i dostęp do niniejszych materiałów z naruszeniem warunków wskazanych powyżej może stanowić naruszenie przepisów prawa regulujących obrót papierami wartościowymi, w szczególności w Polsce i w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Materiały zawarte na kolejnych stronach internetowych nie są przeznaczone do dystrybucji, rozpowszechniania ani publikacji, bezpośrednio lub pośrednio, na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady, Japonii ani jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której ich dystrybucja, rozpowszechnianie lub publikacja stanowiłyby naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagałyby rejestracji, zgłoszenia lub uzyskania zezwolenia.

Nadto dystrybucja, rozpowszechnianie lub publikacja dokumentów lub innych informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej oraz na kolejnych stronach internetowych może podlegać ograniczeniom prawnym w niektórych jurysdykcjach. Osoby, w których posiadaniu znajdą się zamieszczone tu dokumenty lub inne informacje powinny zapoznać się z wszelkimi takimi ograniczeniami i ich przestrzegać. Niepodporządkowanie się takim ograniczeniom może stanowić naruszenie właściwych przepisów prawa danej jurysdykcji.

Ryzyko jest nieodłączną częścią każdej inwestycji w papiery wartościowe. Podjęcie każdej decyzji inwestycyjnej wiąże się z koniecznością oceny ryzyka w kontekście oczekiwanego i faktycznego wyniku z inwestycji w papiery wartościowe. Inwestowanie w Certyfikaty rodzi ryzyko utraty całości lub części zainwestowanych środków, a w skrajnych przypadkach może prowadzić nawet do konieczności poniesienia dodatkowych kosztów. Zaleca się, aby potencjalni inwestorzy uważnie zapoznali się z treścią całego Prospektu, a w szczególności z czynnikami ryzyka związanymi z inwestowaniem w Certyfikaty zawartymi w rozdziale „Czynniki ryzyka” oraz warunkami oferty publicznej. Wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące papierów wartościowych Funduszu powinny być dokonywane wyłącznie po rozważeniu treści całego Prospektu wraz z ewentualnymi suplementami i komunikatami aktualizującymi do Prospektu.

Fundusz nie gwarantuje realizacji określonego celu i wyniku inwestycyjnego.

Zwracamy uwagę, że w szczególności rezydenci Iranu, Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej i Mjanmy (Birmy) nie są uprawnieni do obejmowania Certyfikatów ze względu na uchybienia w regulacjach w tych krajach dotyczące prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.

W związku z art. 5f rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, a także art. 1y rozporządzenia Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy, Oferta nie jest kierowana do:

    • którychkolwiek obywateli rosyjskich lub osób fizycznych zamieszkałych w Rosji lub którychkolwiek osób prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji; ograniczenie nie ma zastosowania do obywateli państwa członkowskiego, państwa będącego członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii ani do osób fizycznych posiadających zezwolenie na pobyt czasowy lub stały w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w państwie będącym członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Szwajcarii,
    • którychkolwiek obywateli białoruskich lub osób fizycznych zamieszkałych na Białorusi lub którychkolwiek osób prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą na Białorusi; ograniczenie nie ma zastosowania do obywateli państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub osób fizycznych posiadających zezwolenie na pobyt czasowy lub stały w państwie członkowskim Unii Europejskiej.

Przed złożeniem zapisu na instrumenty finansowe, o których mowa w niniejszym materiale, każdy inwestor we własnym zakresie powinien dokonać analizy, czy podlega takim sankcjom, które uniemożliwiają złożenie zapisu i nabycie instrumentów finansowych, a w przypadku wątpliwości zasięgnąć porady prawnej profesjonalnego podmiotu

Zwracamy uwagę na fakt, że przedstawione powyżej ważne informacje mogą podlegać zmianie lub aktualizacji.

 

Dalej

 

Zapisy na certyfikaty inwestycyjne serii 42 Funduszu Długu Korporacyjnego Rentier Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie zarządzanego przez Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Fundusz”, „Certyfikaty”) w ofercie publicznej.

Aktualny harmonogram oferty Certyfikatów:

  • Rozpoczęcie przyjmowania zapisów i wpłat na Certyfikaty: 27 czerwca 2024 r.
  • Zakończenie przyjmowania zapisów i wpłat na Certyfikaty: 16 lipca 2024 r.
  • Przydział Certyfikatów: do 30 lipca 2024 r.

Zwracamy uwagę, że powyższe terminy mogą ulec zmianie.

Strategia inwestycyjna Funduszu skupia się na udzielaniu finansowania dłużnego przedsiębiorstwom w formule niepublicznych emisji obligacji kierowanych do Funduszu oraz obejmowanych w całości przez niego („private debt”).

Prezentacja Funduszu Długu Korporacyjnego Rentier FIZ


Podstawowe informacje o Certyfikatach

Liczba oferowanych Certyfikatów:

2 500 000 (dwa miliony pięćset tysięcy)

Czas trwania Funduszu:

Czas trwania funduszu jest nieograniczony

Cena emisyjna jednego Certyfikatu:

134,70 zł

Wielkość zapisu:

Minimalny zapis: 10 Certyfikatów, maksymalny zapis: nie więcej niż liczba Certyfikatów oferowanych w Ofercie

Opłaty:

Opłata za Wydanie Certyfikatów:
Maksymalnie 3% (trzy procent) wpłaconych na poczet Zapisu środków

Opłata za zarządzanie Funduszem:
Maksymalnie 2,5%. Wysokość wynagrodzenia Towarzystwa z tytułu zarządzania Funduszem może wynieść 2,5% (dwa i pięć dziesiątych procenta) Wartości Aktywów Netto Funduszu przypadającej na ogół Certyfikatów Inwestycyjnych w skali roku kalendarzowego.
Wynagrodzenie Towarzystwa naliczane jest w każdym Dniu Wyceny od Wartości Aktywów Netto Funduszu z ostatnio dostępnego Dnia Wyceny i płatne jest do 14 (czternastego) Dnia Roboczego po ostatnim Dniu Wyceny dokonywanej w danym miesiącu kalendarzowym.

Opłata za wykup Certyfikatów
Towarzystwo nie pobiera opłaty za wykupienie Certyfikatów Inwestycyjnych Podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych Uczestników mogą pobierać opłaty z tytułu złożenia dyspozycji wykupu certyfikatów inwestycyjnych. W Noble Securities S.A. opłata z tytułu złożenia dyspozycji wykupu wynosi 50 zł.

Wykupy:

Częstotliwość wykupu:
Fundusz dokonuje wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych na żądanie Uczestnika w Dniach Wykupu, przypadających w Dzień Wyceny wyznaczony na 20 dzień każdego miesiąca kalendarzowego, będący Dniem Giełdowym lub gdy w tym miesiącu 20 dzień nie jest Dniem Giełdowym to na najbliższy Dzień Giełdowy przypadający po 20 dniu danego miesiąca kalendarzowego. Żądanie wykupu powinno być składane w Dniach Giełdowych przypadających w okresie od 10 (dziesiątego) do 5 (piątego) Dnia Giełdowego przed najbliższym Dniem Wykupu na formularzu według wzoru zamieszczonego na stronie internetowej Towarzystwa www.noblefunds.pl. Żądanie wykupu niespełniające wymogów określonych w Statucie wymogów pozostawia się bez rozpoznania i nie będzie realizowane.

Cele inwestycyjne
 Funduszu:

Celem inwestycyjnym Funduszu jest wzrost wartości Aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. Fundusz jest funduszem typu dłużnego, który będzie inwestował głównie w dłużne papiery wartościowe wyemitowane na rynku krajowym lub zagranicznym, w tym w państwach członkowskich Unii Europejskiej i w państwach należących do OECD innych niż Rzeczpospolita Polska i państwo członkowskie Unii Europejskiej oraz w państwach nienależących do OECD. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego.

Wskaźnik ryzyka:

Przed złożeniem zapisu należy zapoznać się ze szczegółami oferty znajdującymi się w Prospekcie certyfikatów inwestycyjnych serii 42-52 Funduszu.

Dokumenty dotyczące Certyfikatów:

Prospekt

Prospekt Funduszu Długu Korporacyjnego Rentier FIZ

Komunikaty aktualizujące

Komunikat aktualizujący nr 1

Statut

Statut Funduszu Długu Korporacyjnego Rentier FIZ

Ogłoszenie o zmianie statutu z dn. 01.07.2024r.

Informacja AFI

Informacja dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego Funduszu Długu Korporacyjnego Rentier FIZ

KID

Dokument zawierający kluczowe informacje

Informacja o cenie emisyjnej i opłacie za wydanie Certyfikatów

Informacja o cenie emisyjnej i opłacie za wydanie Certyfikatów 

 


Aktualna lista placówek przyjmujących zapisy na Certyfikaty: https://noblefunds.pl/dystrybutorzy-fdk-rentier 


Jak złożyć zapis w Noble Securities S.A.

Zapisy mogą zostać złożone:


  • Przed złożeniem zapisu Inwestor musi posiadać otwarty i aktywny rachunek maklerski prowadzony przez Noble Securities S.A.
  • Ponadto przed złożeniem zapisu Inwestor musi posiadać na swoim rachunku maklerskim środki pieniężne w kwocie stanowiącej iloczyn liczby Certyfikatów, na które ma zamiar złożyć zapis oraz ceny powiększonej o wysokość prowizji maklerskiej (Instrukcja zasilenia rachunku).
  • Noble Securities S.A. nie pobiera prowizji maklerskiej z tytułu złożenia zapisu na Certyfikaty

Masz pytania? Zostaw kontakt, oddzwonimy >