WAŻNE INFORMACJE

PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE PRZEDSTAWIONYCH PONIŻEJ WARUNKÓW DOSTĘPU DO STRONY INTERNETOWEJ I ZAMIESZCZONYCH NA NIEJ INFORMACJI.

MATERIAŁY TE NIE SĄ PRZEZNACZONE DO UDOSTĘPNIENIA OSOBOM ZNAJDUJĄCYM SIĘ NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY ORAZ JAPONII.

Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej mają charakter wyłącznie promocyjny i nie stanowią prospektu w rozumieniu przepisów prawa, za pośrednictwem których dokonano implementacji Dyrektywy 2003/71/WE (ze zm.) (Dyrektywa ta łącznie z przepisami prawa, za pośrednictwem których nastąpiła jej implementacja w danym Państwie Członkowskim oraz z innymi właściwymi przepisami prawa, zwana dalej „Dyrektywą Prospektową”) i nie stanowią oferty sprzedaży ani zaproszenia do nabycia papierów wartościowych. Prospekt emisyjny sporządzony zgodnie z postanowieniami Dyrektywy Prospektowej i zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 25 czerwca 2018 r. („Prospekt”), wraz ze wszystkimi opublikowanymi aneksami oraz komunikatami aktualizującymi do Prospektu stanowi jedyny, prawnie wiążący dokument ofertowy zawierający informacje o T-Bull S.A. („Spółka”),  oferowanych papierach wartościowych Spółki, a także o ich dopuszczeniu i wprowadzeniu do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Prospekt emisyjny został opublikowany i jest dostępny na stronie internetowej Spółki (www.t-bull.com) oraz na stronie internetowej Trigon Domu Maklerskiego S.A. („Oferujący”) (www.trigon.pl).

Inwestorzy powinni uważnie zapoznać się z treścią całego Prospektu, a w szczególności z ryzykami związanymi z inwestowaniem w akcje zawartymi w części „Czynniki Ryzyka” oraz warunkami oferty publicznej akcji Spółki, a wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące papierów wartościowych Spółki powinny być dokonywane wyłącznie po rozważeniu treści całego Prospektu.

Spółka oraz Oferujący nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za dokładność, kompletność i wykorzystywanie informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej, ani za ich uaktualnienie. Zamieszczenie informacji na niniejszej stronie internetowej nie może być traktowane jako udzielenie porady prawnej lub rekomendacji (w szczególności w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców), a informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej nie mogą stanowić podstawy do podejmowania jakichkolwiek decyzji lub działań. W szczególności, faktyczne wyniki i zdarzenia mogą istotnie różnić się od opinii, oczekiwań i innych stwierdzeń dotyczących przyszłości zawartych na niniejszej stronie internetowej.

Dokumenty, do których dostęp uzyskano przez Internet, mogą ulec zmianie lub modyfikacji podczas procesu przesyłania. Ani Spółka ani członkowie jej organów, pracownicy oraz doradcy, ani podmioty z nimi powiązane, nie ponoszą odpowiedzialności za: (i) jakiekolwiek rozbieżności pomiędzy treścią Prospektu w wersji elektronicznej dostępną na stronie internetowej Spółki lub Oferującego, a wersją Prospektu, która uległa zmianie lub modyfikacji podczas procesu przesyłania, lub (ii) ochronę przed wirusami i innym niepożądanym skutkami jakie mogą wiązać się z uzyskaniem dostępu do Prospektu w wersji elektronicznej.

Niektóre informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej mają charakter historyczny i mogą być nieaktualne. Wszystkie informacje historyczne powinny być traktowane jako aktualne na dzień ich pierwszego udostępnienia do publicznej wiadomości.

Niniejsza strona zawiera linki do innych stron internetowych. Spółka ani Oferujący nie weryfikowali informacji i opinii zawartych na takich stronach internetowych i nie są odpowiedzialni za treść informacji znajdujących się na takich stronach internetowych.

Niniejsze materiały oraz informacje nie stanowią oferty sprzedaży papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Japonii, Australii ani w żadnej innej jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagało rejestracji. Papiery wartościowe nie mogą być zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, jeżeli nie zostały zarejestrowane przez Amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (ang. United States Securities and Exchange Commission) lub nie podlegają zwolnieniu z obowiązku rejestracji na mocy odpowiednich postanowień amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 roku, ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933, „Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”). Papiery wartościowe Spółki nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z postanowieniami Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych i nie mogą być oferowane ani zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Ani Prospekt ani papiery wartościowe Spółki nim objęte nie były i nie będą przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzecząpospolitą Polską, w szczególności zgodnie z przepisami prawa wydanymi na podstawie dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, ze zmianami, i nie mogą być oferowane ani sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Japonii i Australii. Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z właściwymi przepisami prawa polskiego oraz regulacjami innych państw, które mogą się do niego stosować w związku z udziałem w Ofercie.

OŚWIADCZAM I POTWIERDZAM, ŻE PRZECZYTAŁEM/ PRZECZYTAŁAM, ZROZUMIAŁEM/ ZROZUMIAŁAM I AKCEPTUJĘ POWYŻSZE WARUNKI, I NINIEJSZYM POTWIERDZAM, ŻE SPEŁNIAM KRYTERIA DOSTĘPU DO INFORMACJI ZAWARTYCH NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ, NIE JESTEM MIESZKAŃCEM ANI NIE POSIADAM SIEDZIBY W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADZIE, JAPONII ANI W JAKIEJKOLWIEK INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI ZAWARTYCH NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ ORAZ NA KOLEJNYCH STRONACH INTERNETOWYCH STANOWIŁOBY NARUSZENIE WŁAŚCIWYCH PRZEPISÓW LUB WYMAGAŁOBY ZAREJESTROWANIA, PRZEBYWAM POZA STANAMI ZJEDNOCZONYMI AMERYKI, KANADĄ, JAPONIĄ, AUSTRALIĄ, INNYMI NIŻ POLSKA PAŃSTWAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ JESTEM MIESZKAŃCEM POLSKI FIZYCZNIE OBECNYM W POLSCE.

Zwracamy uwagę na fakt, że przedstawione poniżej ważne informacje mogą podlegać zmianie lub aktualizacji. W związku z tym należy zapoznać się z nimi i je przeanalizować w całości przy każdorazowym odwiedzaniu niniejszej strony internetowej.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w Punktach Obsługi Klienta Noble Securities mogą Państwo złożyć zapisy na akcje T-Bull S.A z siedzibą we Wrocławiu w ramach publicznej oferty akcji tej Spółki. Szczegóły oferty oraz Prospekt emisyjny znajdują się na stronie internetowej Oferującego.

Harmonogram oferty:

  • 27 czerwca 2018 roku – publikacja Prospektu, publikacja aneksu do Prospektu określającego Cenę Maksymalną;
  • 27 czerwca – 11 lipca 2018 roku – okres przyjmowania zapisów Inwestorów Indywidualnych;
  • 4 lipca 2018 roku – rozpoczęcie procesu budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych;
  • 12 lipca 2018 roku – zakończenie procesu budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych; ustalenie i opublikowanie ostatecznej liczby Nowych Akcji w ramach Oferty ostatecznej liczby Nowych Akcji poszczególnym kategoriom Inwestorów oraz Ceny Ostatecznej Nowych Akcji dla Inwestorów Indywidualnych i Ceny Ostatecznej Nowych Akcji dla Inwestorów Instytucjonalnych;
  • 13-17 lipca 2018 roku – przyjmowanie zapisów Inwestorów Instytucjonalnych;
  • 18 lipca 2018 roku – przydział Akcji Oferowanych;
  • około 2 tygodni od przydziału Nowych Akcji – przewidywany termin dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu oraz rozpoczęcia notowań Akcji Istniejących i Praw do Akcji na rynku regulowanym;
  • około 1 miesiąca od przydziału Nowych Akcji – przewidywany termin dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu oraz rozpoczęcia notowań Nowych Akcji na rynku regulowanym.

Instrukcja zapisu na akcje składanego przez Internet (instrukcja w załączniku)

Instrukcja zapisu na akcje składanego przez aplikację NS WebMobile (instrukcja w załączniku)