Przed uzyskaniem dostępu do informacji zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej prosimy o uważne zapoznanie się z treścią poniższych ważnych informacji na temat warunków dostępu do niniejszej strony internetowej oraz korzystania z informacji, które zostały na niej zamieszczone.

Materiały i informacje zamieszczone na stronie internetowej, na którą Państwo wchodzą („Materiały i informacje”) nie podlegają, nie mogą być przekazywane dla celów i nie są przeznaczone do rozpowszechniania, ogłaszania, publikacji i dystrybucji, bezpośrednio ani pośrednio, w całości bądź w części, poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jedynymi adresatami Materiałów i informacji zamieszczonych na tej stronie internetowej są tylko i wyłącznie inwestorzy zamieszkali bądź mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Niniejsze Materiały i informacje nie stanowią oferty sprzedaży papierów wartościowych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami innych państw, które mogą się do niego stosować.

Open Finance S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) prowadzi ofertę publiczną nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 4.203.973 (słownie: czterech milionów dwustu trzech tysięcy dziewięciuset siedemdziesięciu trzech) akcji zwykłych, na okaziciela serii E spółki Open Finance S.A. akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki Open Finance S.A., o wartości nominalnej 1 grosz (słownie: jeden grosz) każda, oferowanych z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy („Oferta”).

Spółka spodziewa się, że wpływy brutto z Oferty wyniosą nie więcej niż 2,5 mln euro. W związku z powyższym Spółka udostępniła do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.open.pl oraz www.noblesecurities.pl memorandum informacyjne ("Memorandum"), będące jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Emitencie oraz o Ofercie. Treść Memorandum nie wymaga zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego. Oferta odbywa się wyłącznie na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi w Memorandum.

Zwraca się uwagę, że pełne informacje na temat Spółki i Oferty można uzyskać wyłącznie na podstawie Memorandum, ewentualnych aneksów do Memorandum i komunikatów aktualizujących.

Materiały i informacje nie stanowią oferty sprzedaży papierów wartościowych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Oferta jest przeprowadzana jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej Memorandum nie może być traktowane jako propozycja lub oferta nabycia. Memorandum ani papiery wartościowe nim objęte nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie. Papiery wartościowe objęte Memorandum nie mogą być oferowane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, chyba że w danym państwie taka oferta lub sprzedaż mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych. Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami innych państw, które mogą się do niego stosować.

Wszelkie terminy niezdefiniowane odrębnie w niniejszym komunikacie mają znaczenie nadane im w Memorandum.

Zwracamy uwagę na fakt, że przedstawione poniżej ważne informacje mogą podlegać zmianie lub aktualizacji, w szczególności informacjami publikowanymi w trybie przewidzianym przepisami Ustawy o Ofercie oraz Rozporządzenia MAR.  

Wielkość oferty

Oferta obejmuje 4 203 973 akcji nowej emisji serii E (Akcje)

Tryb oferty

Oferta jest przeprowadzana w trybie publicznego proponowania nabycia Akcji z wyłączeniem prawa poboru

Adresaci oferty

Oferta jest kierowana do podmiotów, które w dniu 26 kwietnia 2017 r. posiadały co najmniej 1 prawo do akcji serii E oznaczone kodem ISIN PLOPNFN00069 (dalej „PDA 2016”).
Każdy podmiot uprawniony zamierzający wziąć udział w ofercie Akcji jest zobowiązany uzyskać od podmiotu prowadzącego jego rachunek maklerski potwierdzenie stanu posiadania PDA 2016 na dzień 26 kwietnia 2017 roku.

Cena emisyjna Akcji

1,16 zł

Miejsce składania zapisów

Inwestorzy mogą składać zapisy na Akcje w placówkach Noble Securities S.A., których lista znajduje się poniżej na tej stronie internetowej.

Dodatkowo zapisy mogą być składane korespondencyjnie poprzez wysłanie ich wraz z oryginałem dokumentu potwierdzającego stan posiadania PDA 2016 na dzień 26 kwietnia 2017 roku na adres: Noble Securities S.A., Departament Emisji Instrumentów Finansowych, 30-081 Kraków ul. Królewska 57 z dopiskiem: zapis na akcje Open Finance S.A. Zapisy składane są na stosownych formularzach udostępnionych Emitenta.

Przydział Akcji

1 czerwca 2017 r.

Zasady przydziału

Inwestorom, którzy złożą Zapis Podstawowy (zgodnie z definicją zawartą w Memorandum) zostanie przydzielona liczba Akcji wynikająca ze złożonego przez nich zapisu, pod warunkiem, że został on wypełniony prawidłowo i prawdziwymi danymi, opłacony i złożony na liczbę Akcji nie większą niż liczba PDA 2016 posiadanych na dzień 26 kwietnia 2017 r. W tej części nie przewiduje się redukcji zapisów.
Akcje nieobjęte Zapisami Podstawowymi zostaną zaoferowane przez Zarząd Akcjonariuszom Powiązanym w ramach Zapisów Uzupełniających (zgodnie z definicją zawartą w Memorandum). Jeśli Zapisy Uzupełniające opiewać będą na większą liczbę Akcji niż pozostająca do objęcia, przydział dokonany zostanie zgodnie z zasadą proporcjonalnej redukcji zapisów.

Spodziewany harmonogram czynności związanych z ofertą akcji przedstawia się następująco:

19 maja 2017 roku

Rozpoczęcie przyjmowania Zapisów Podstawowych i wpłat na Akcje w ramach Zapisów Podstawowych

26 maja 2017 roku

Zakończenie przyjmowania Zapisów Podstawowych i wpłat na Akcje w ramach Zapisów Podstawowych

do 31 maja 2017 roku

Termin na złożenie Inwestorom Zaproszenia Zarządu

31 maja 2017 roku

Rozpoczęcie przyjmowania Zapisów Uzupełniających i wpłat na Akcje w ramach Zapisów Uzupełniających

31 maja 2017 roku

Zakończenie przyjmowania Zapisów Uzupełniających i wpłat na Akcje w ramach Zapisów Uzupełniających

1 czerwca 2017 roku

Przydział Akcji

 

Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Open Finance S.A. i ofercie Akcji jest Memorandum Informacyjne, które zostało opublikowane w dniu 18 maja 2017 r. wraz z ewentualnymi aneksami, komunikatami aktualizującymi oraz informacjami publikowanymi w trybie przewidzianym przepisami ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

 

Memorandum Informacyjne Open Finance S.A.

Załączniki do Memorandum Informacyjnego Open Finance S.A.:

Załącznik nr 5.1 do memorandum Open Finance Skonsolidowane sprawozdanie finansowe 2016 wraz z opinią biegłego rewidenta

Załącznik nr 5.2 do memorandum Open Finance Statut Open Finance

Załącznik nr 5.3 do memorandum Open Finance KRS Open Finance

Załącznik nr 5.4 do memorandum Open Finance Formularz zapisu podstawowego – osoby fizyczne

Ankieta GIIF dla osób fizycznych

Załącznik nr 5.5 do memorandum Open Finance Formularz zapisu podstawowego – podmioty

Ankieta GIIF dla spółek cywilnych

Ankieta GIIF dla podmiotów innych niż spółki cywilne

Załącznik nr 5.6 do memorandum Open Finance Formularz zapisu podstawowego – asset management

Załącznik nr 5.7 do memorandum Open Finance Uchwala Emisyjna

 

Lista placówek przyjmujących zapisy na akcje serii E Open Finance S.A.

Prezentacja dla Podmiotów Uprawnionych