Zarząd Unified Factory S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) zaprasza do wzięcia udziału w ofercie akcji Emitenta z wyłączeniem prawa poboru.
Podstawowe informacje dotyczące oferowanych akcji i przebiegu oferty prezentujemy poniżej:

Wielkość oferty

Oferta obejmuje 1 333 333 akcji nowej emisji (Akcje)

Cena emisyjna Akcji

7,80 zł

Liczba akcji istniejących przed ofertą

6 849 280
Kapitał zakładowy Emitenta dzieli się na 6 849 280 akcji o wartości nominalnej 0,90 zł każda.

Termin składania zapisów

25 stycznia – 8 lutego 2017 r.

Podmioty przyjmujące zapisy na Akcje

Noble Securities S.A.

Podział oferty na transze

Transza Otwarta – 333 333 Akcji
Transza Inwestorów Instytucjonalnych – 1 000 000 Akcji

Emitent może podjąć decyzję o przesunięciu liczby oferowanych Akcji pomiędzy transzami po zakończeniu przyjmowania zapisów. W takim przypadku przesunięciu mogą podlegać jedynie te Akcje Oferowane, które nie zostały subskrybowane w jednej z transz pod warunkiem wystąpienia nadsubskrypcji w drugiej z transz.

Dokonanie przesunięć pomiędzy transzami zgodnie z zasadami opisanymi powyżej nie będzie wymagało przekazywania informacji w formie Aneksu lub Komunikatu Aktualizującego. Jeżeli Emitent dokona zmiany wielkości transz, poinformuje o tym wraz z podaniem wyników Oferty.

W związku ze zmianą wielkość transz Inwestorowi nie przysługuje uprawnienie do uchylenia się od skutków prawnych złożonego Zapisu.

Zapis minimalny

Transza Otwarta

1 000 szt.
7 800,00 zł

Transza Inwestorów Instytucjonalnych

10 000 szt.
78 000,00 zł

Zasady przydziału Akcji

Redukcja proporcjonalna w ramach transzy

Inwestorom, którzy złożą Zapis zostanie przydzielona liczba Akcji Oferowanych wynikająca ze złożonego przez nich Zapisu, z zastrzeżeniem możliwości dokonania ewentualnej redukcji Zapisu, o której mowa poniżej, pod warunkiem, że został on wypełniony w prawidłowy sposób.

W przypadku, gdy w wyniku złożonych przez Inwestorów Zapisów łączna liczba tych akcji w ww. zapisach przekroczy łączną liczbę Akcji Oferowanych możliwych do przydzielenia w danej transzy, zapisy złożone przez Inwestorów zostaną proporcjonalnie zredukowane. Przydzielenie Akcji Oferowanych w mniejszej liczbie niż zadeklarowana w Zapisie nie daje podstaw do odstąpienia od Zapisu.

Informację dotyczącą przydziału Akcji Oferowanych wraz z podaniem ewentualnej stopy redukcji Emitent przekaże do publicznej wiadomości w sposób w jaki zostało udostępnione Memorandum oraz w formie Raportu Bieżącego – jeżeli w danym momencie Emitent będzie podlegał obowiązkom informacyjnym.

 

Spodziewany harmonogram czynności związanych z ofertą akcji przedstawia się następująco:

25 stycznia 2017 r

Rozpoczęcie przyjmowania Zapisów i wpłat na Akcje Oferowane

25 stycznia 2017 r.

Rozpoczęcie przyjmowania Zapisów na Akcje Oferowane

8 lutego 2017 r.

Zakończenie przyjmowania Zapisów i wpłat na Akcje Oferowane w Transzy Otwartej

8 lutego 2017 r.

Zakończenie przyjmowania Zapisów na Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych

do 9 lutego 2017 r.

Wysłanie do Inwestorów Instytucjonalnych wezwania do opłacenia Akcji Oferowanych

10 lutego 2017 r. do godz. 11:00

Dokonanie wpłaty na Akcje przez Inwestorów Instytucjonalnych

10 lutego 2017 r.

Przydział Akcji Oferowanych

10 lutego 2017 r.

Podanie do publicznej wiadomości wyników Oferty

do 13 lutego 2017 r.

Zwrot nadpłaconych kwot

 

Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Emitencie i ofercie Akcji jest memorandum informacyjne, udostępnione do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.unifiedfactory.pl oraz www.noblesecurities.pl ("Memorandum"). Memorandum nie podlega zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego

Memorandum Informacyjne

Załącznik 5.1 Sprawozdanie finansowe Emitenta za rok 2015

Załącznik 5.2 Statut Emitenta

Załącznik 5.3 Odpis z rejestru przedsiębiorcow Emitenta

Załącznik 5.4 Formularz zapisu na akcje w Transzy Otwartej

Załącznik 5.5 Formularz zapisu na akcje w Transzy Inwestorów Instytucjonalncyh

Załącznik 5.6 Uchwała NWZ Emitenta z dnia 4 listopada 2015 r.

Załącznik 5.7 Uchwała Zarządu Emitenta ws. Podwyższenia kapitału zakładowego

Załącznik 5.8 Uchwała RN Emitenta ws. wyrażenia zgody na wyłączenie prawa poboru

Załącznik 5.9 Uchwała Zarządu Emitenta ws. Ustalenia ceny emisyjnej

Załącznik 5.10 Uchwała RN Emitenta ws. Wyrażenia zgody na ustalenie ceny emisyjnej

Jak złożyć zapis w Noble Securities S.A.?

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani złożeniem zapisu na akcje prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami:

• Noble Securities S.A. nie pobiera prowizji maklerskiej z tytułu złożenia zapisu na akcje serii E Unified Factory S.A.
• Zapisy na akcje mogą zostać złożone:
- osobiście – w tym celu zapraszamy do jednego z Punktów Obsługi Klientów Noble Securities S.A., których lista teleadresowa znajduje się pod adresem https://noblesecurities.pl/o-nas/oddzialy
- telefonicznie – dzwoniąc do jednego z Punktów Obsługi Klientów Noble Securities S.A.;
- przez Internet – sposób złożenia zapisu przez Internet obrazuje załączona instrukcja.
• Przed złożeniem zapisu na akcje za pośrednictwem Internetu lub telefonu Inwestor musi posiadać na swoim rachunku maklerskim środki pieniężne w kwocie stanowiącej iloczyn liczby akcji, na które ma zamiar złożyć zapis oraz ceny emisyjnej.

Zapisy na akcje są nieodwołalne, z wyłączeniem sytuacji opisanej na str. 53 memorandum informacyjnego w pkt. 3.11.5 pod tytułem „Informacja o uprawnieniach zapisujących się osób do uchylenia się skutków prawnych złożonego zapisu, wraz z warunkami, jakie muszą być, aby takie uchylenie było skuteczne” tj. w sytuacji opublikowania przez Emitenta aneksu do memorandum informacyjnego.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem analitycznym Unified Factory S.A., przygotowanym przez Departament Analiz Rynkowych Noble Securities S.A. (przejdź do strony)