Ogromne gratulacje dla GPM ”Vindexus” za kolejną udaną emisję obligacji. Odkąd połączyliśmy siły na początku 2024 r., udało nam się wspólnie przeprowadzić już 2 emisje obligacji w ramach ustanowionego przez Spółkę programu emisji do 40 000 000 zł.

W dniu 26 marca 2024 r. Spółka dokonała przydziału 182 500 obligacji serii P2 o łącznej wartości nominalnej 18 250 000 zł. 

Oferta obligacji serii P2 w liczbach:

  • 120 inwestorów, którzy złożyli zapis
  • 31 751 160 zł łączna wartość nominalna obligacji objętych zapisami
  • 42,52% średnia stopa redukcji
  • 18 230 486,80 zł łączne wpływy brutto z oferty

Spółka ubiega się o wprowadzenie obligacji do obrotu w ASO Catalyst. Planowanym dniem emisji jest 9 kwietnia 2024 r.

Grupa Kapitałowa Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” działa na polskim rynku usług finansowych w sektorze zarządzania wierzytelnościami od 1995 roku. Działalność Grupy polega na nabywaniu na własny rachunek pakietów wierzytelności od instytucji bankowych, operatorów telekomunikacyjnych oraz innych podmiotów świadczących usługi masowe w celu ich odzyskiwania. Jednostka dominująca zarządza wierzytelnościami funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi odzyskiwania należności na rzecz podmiotów zewnętrznych.

Noble Securities pełnił rolę firmy inwestycyjnej pośredniczącej w ofercie.

 


Materiał stanowi informację handlową i jest upowszechniany wyłącznie w celu reklamy lub promocji usług Noble Securities S.A. („NS”). NS zwraca uwagę, że ze względu na publiczny charakter niniejszego materiału, który jest skierowany do nieoznaczonego adresata, nie jest w stanie ocenić pełnej zgodności potrzeb, cech i celów odbiorców niniejszego materiału z produktem, o którym mowa powyżej. Inwestycje wiążą się ryzykiem utraty części bądź całości kapitału. Informacje o ryzyku związanym z inwestowaniem w instrumenty finansowe zamieszczone są w zakładce Dom maklerski / Rachunek maklerski/ Dokumenty.