Od 22 lutego do 5 marca 2024 r. inwestorzy mogą składać zapisy na obligacje serii HC spółki PCC Rokita S.A. Oprocentowanie obligacji jest zmienne i wynosi 8,66%* (WIBOR3M + 2,8 p.p.) w skali roku. Cena emisyjna jednej obligacji została ustalona na 100 zł.

Więcej informacji o ofercie >


PCC Rokita S.A. należy do międzynarodowej grupy kapitałowej PCC, której działalność skupia się wokół trzech branż: chemia, energia i logistyka. PCC Rokita S.A., wraz z podległymi jej spółkami zależnymi, produkuje wyroby chemiczne powszechnie stosowane między innymi przy produkcji tworzyw sztucznych, w przemyśle budowlanym, motoryzacyjnym, kosmetycznym, papierniczym i wielu innych.

 

 


*Przykładowa kalkulacja oprocentowania obligacji w skali roku. Do obliczeń przyjęto wartość stopy WIBOR dla 3-miesięcznych kredytów złotówkowych na polskim rynku międzybankowym (WIBOR 3M), która w dniu 15 lutego 2024 r. wynosiła 5,86%. Rzeczywisty poziom oprocentowania obligacji serii HC w pierwszym okresie odsetkowym zostanie ustalony na podstawie stopy bazowej WIBOR dla 3-miesięcznych kredytów złotówkowych z dnia 29 lutego 2024 r., powiększonej o marżę w wysokości 2,80 p.p., wskazaną w Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji serii HC. W kolejnych okresach odsetkowych, rzeczywista stopa bazowa, a tym samym oprocentowanie obligacji serii HC może być wyższe, niższe lub pozostać na tym samym poziomie, co w przedstawionym przykładzie.

NOTA PRAWNA

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny (reklama). Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami zawierającymi informacje o Emitencie oraz o Ofercie Publicznej Obligacji serii HC są Prospekt Podstawowy VIII Programu Emisji Obligacji opublikowany w dniu 24 lipca 2023 r. („Prospekt”) wraz z suplementami i komunikatami aktualizującymi do Prospektu oraz Ostateczne Warunki Emisji Obligacji serii HC opublikowane dnia 19 lutego 2024 r. („OWE”). Prospekt dostępny jest na stronie internetowej Emitenta pod adresem: https://www.pccinwestor.pl/pcc-rokita/prospekt_viii.pdf. OWE dostępne są na stronie internetowej Emitenta pod adresem: https://pccinwestor.pl/pcc-rokita/prospekt_viii_owe_hc.pdf. Dodatkowo w celach informacyjnych Prospekt oraz OWE dostępne są na stronie internetowej Firmy Inwestycyjnej: www.bdm.pl. Zatwierdzenia Prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego nie należy rozumieć jako poparcia dla Obligacji serii HC. Potencjalni inwestorzy powinni przeczytać Prospekt przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w Obligacje serii HC. W szczególności zwraca się uwagę inwestorów, że Obligacje nie są depozytami (lokatami) bankowymi i nie są objęte systemem gwarantowania depozytów. Zapisy na Obligacje serii HC będą przyjmowane przez Firmę Inwestycyjną oraz uczestników konsorcjum dystrybucyjnego.

NS pełni rolę członka konsorcjum dystrybucyjnego.

NS zwraca uwagę, że ze względu na publiczny charakter niniejszego materiału, który jest skierowany do nieoznaczonego adresata, nie jest w stanie ocenić pełnej zgodności potrzeb, cech lub celów odbiorców niniejszego materiału z instrumentem finansowym, o którym w nim mowa.