Od dziś, 20 lutego do 1 marca 2024 r. inwestorzy mogą składać zapisy na obligacje serii G spółki deweloperskiej HM INWEST S.A. Oprocentowanie obligacji jest zmienne i wynosi 10,86%* (WIBOR6M + 5 p.p.) w skali roku. Cena emisyjna jednej obligacji została ustalona na 100 zł.

Zapisy tylko w Noble Securities, przez rachunek maklerski, bez prowizji. 

Więcej informacji o ofercie >

 


HM INWEST S.A. to doświadczona, działająca aktywnie na rynku od ponad 27 lat, ogólnopolska firma deweloperska, realizująca inwestycje z segmentu budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego. Grupa Kapitałowa Emitenta prowadzi projekty deweloperskie w największych miastach Polski, głównie w Warszawie i Poznaniu, a w ostatnim czasie także w Katalonii w Hiszpanii. Od początku swojej działalności HM INWEST S.A. zrealizował ponad 80 inwestycji, co przekłada się na ponad 3500 mieszkań. Od 2019 roku akcje Spółki notowane są na parkiecie głównym GPW w Warszawie.

 

 


*Kalkulacja ma charakter wyłącznie obrazowy. Przykładowa kalkulacja oprocentowania obligacji w skali roku na dzień 13 lutego 2024 roku. Do obliczeń przyjęto wartość stopy WIBOR dla 6-miesięcznych kredytów złotówkowych na polskim rynku międzybankowym (WIBOR 6M), która w dniu 13 lutego 2024 r. wynosiła 5,86%. Rzeczywisty poziom oprocentowania obligacji serii G w pierwszym okresie odsetkowym zostanie ustalony na podstawie stopy bazowej WIBOR dla 6-miesięcznych kredytów złotówkowych z dnia 28 lutego 2024 r., powiększonej o marżę w wysokości 5,00 p.p. wskazaną w Warunkach Emisji Obligacji serii G dla pierwszego okresu odsetkowego. W kolejnych okresach odsetkowych, rzeczywista stopa bazowa, a tym samym oprocentowanie obligacji serii G może być wyższe, niższe lub pozostać na tym samym poziomie, co w przedstawionym przykładzie.

NOTA PRAWNA

Niniejszy materiał stanowi informację handlową i jest upowszechniany wyłącznie w celu reklamy lub promocji usług Noble Securities S.A. (www.noblesecurities.pl, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) („NS”) oraz na jej zlecenie i w żadnym przypadku nie stanowi oferty ani zaproszenia, jak również podstawy do podjęcia decyzji w przedmiocie inwestowania w papiery wartościowe spółki HM Inwest S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”). 

Niniejszy materiał dotyczy również lub jest związany z dokonywaniem przez Emitenta na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, oferty publicznej („Oferta”) obligacji na okaziciela serii G o łącznej wartości nominalnej 14.000.000, 00 zł („Obligacje”). 

Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Obligacjach oraz ich Ofercie jest memorandum informacyjne (wraz z ewentualnymi późniejszymi suplementami oraz komunikatami aktualizującymi), które jest dostępne na stronie internetowej Noble Securities S.A. (www.noblesecurities.pl) („Memorandum”).

Inwestycja w Obligacje emitowane przez Emitenta wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. 

Inwestycja w Obligacje oferowane na podstawie Memorandum wiąże się z szeregiem ryzyk właściwych dla dłużnych papierów wartościowych. Inwestycja w Obligacje nie gwarantuje osiągnięcia zakładanego poziomu rentowności i nie jest objęta żadnymi środkami ochrony kapitału ani gwarancji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego oraz wiąże się z ryzykami związanymi z działalnością Emitenta i grupy kapitałowej do której należy. Potencjalni Inwestorzy powinni zapoznać się z Memorandum przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w Obligacje. Opis tych ryzyk znajduje się w Memorandum w części "Czynniki ryzyka". Szczegółowe informacje w zakresie ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe, są również zamieszczone na stronie internetowej NS: www.noblesecurities.pl (zakładka Dom maklerski/Rachunek maklerski/Dokumenty). 

Oferta przeprowadzana jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

NS pełni funkcję podmiotu pośredniczącego w Ofercie. Zapisy na obligacje serii G będą przyjmowane wyłącznie przez NS.

NS zwraca uwagę, że ze względu na publiczny charakter niniejszego materiału, który jest skierowany do nieoznaczonego adresata, nie jest w stanie ocenić pełnej zgodności potrzeb, cech lub celów odbiorców niniejszego materiału z instrumentem finansowym, o którym w nim mowa.