Od 9 do 22 lutego 2024 r. inwestorzy mogą składać zapisy na obligacje serii AO7 KRUK S.A. w Noble Securities. Oprocentowanie obligacji jest zmienne w skali roku i wynosi 9,85%* (WIBOR3M + 4,00 p.p.). Cena emisyjna jednej obligacji wynosi 100 zł. 

Zapisy bez prowizji przyjmujemy przez rachunek maklerski.

Więcej informacji o ofercie >

 


*Przykładowa kalkulacja oprocentowania obligacji w skali roku. Do obliczeń przyjęto wartość stopy WIBOR dla 3 miesięcznych kredytów złotówkowych na polskim rynku międzybankowym (WIBOR 3M), która w dniu 5 lutego 2024 r. wynosiła 5,85%. Rzeczywisty poziom oprocentowania obligacji serii AO7 w pierwszym okresie odsetkowym zostanie ustalony na podstawie stopy bazowej WIBOR dla 3-miesięcznych kredytów złotówkowych z dnia 19 lutego 2024 r., powiększonej o marżę w wysokości 4,00 p.p. wskazaną w Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji serii AO7. W kolejnych okresach odsetkowych, rzeczywista stopa bazowa, a tym samym oprocentowanie obligacji serii AO7 może być wyższe, niższe lub pozostać na tym samym poziomie, co w przedstawionym przykładzie.

NOTA PRAWNA

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny (reklama). Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami zawierającymi informacje o Emitencie oraz o Ofercie Publicznej Obligacji serii AO7 są Prospekt Podstawowy X Programu Emisji Obligacji opublikowany w dniu 12 lipca 2023 r. („Prospekt”) wraz z suplementami i komunikatami aktualizującymi do Prospektu oraz Ostateczne Warunki Emisji Obligacji serii AO7 opublikowane dnia 7 lutego 2024 r. („OWE”). Prospekt dostępny jest na stronie internetowej Emitenta pod adresem: https://go.kruk.eu/peo_x. OWE dostępne są na stronie internetowej Emitenta pod adresem: https://go.kruk.eu/OWE_AO7. Dodatkowo w celach informacyjnych Prospekt oraz OWE dostępne są na stronie internetowej Firmy Inwestycyjnej: www.bdm.pl.

Zatwierdzenia Prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego nie należy rozumieć jako poparcia dla Obligacji serii AO7. Potencjalni inwestorzy powinni przeczytać Prospekt przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w Obligacje serii AO7. W szczególności zwraca się uwagę inwestorów, że Obligacje nie są depozytami (lokatami) bankowymi i nie są objęte systemem gwarantowania depozytów. Zapisy na Obligacje serii AO7 będą przyjmowane przez Firmę Inwestycyjną oraz uczestników konsorcjum dystrybucyjnego, w tym Noble Securities S.A.

Niniejszy materiał i zawarte w nim informacje nie są przeznaczone do bezpośredniego ani pośredniego rozpowszechniania w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Wielkiej Brytanii, Australii, Kanadzie i Japonii, ani w jakimkolwiek innym kraju, w którym publikacja, ogłoszenie lub dystrybucja byłaby niezgodna z prawem, ani wśród rezydentów tych krajów.

Niniejszy materiał nie jest informacją o papierach wartościowych lub warunkach ich nabycia lub objęcia stanowiącą wystarczającą podstawę do podjęcia decyzji o nabyciu lub objęciu tych papierów wartościowych, jak również nie stanowi ani nie jest częścią i nie powinien być interpretowany jako oferta nabycia lub objęcia albo próba pozyskania zaproszenia do złożenia oferty nabycia lub objęcia jakichkolwiek papierów wartościowych.