Od 27 lipca 2022 r. w ramach oferty publicznej inwestorzy będą mogli zapisywać się na obligacje serii AM4 spółki KRUK S.A. Oprocentowanie obligacji jest zmienne i wynosi 10,30%*. Cena emisyjna jednej obligacji w ramach oferty została ustalona na 100 zł.

Zapisy, bez prowizji, inwestorzy mogą składać poprzez rachunek maklerski m.in. w Noble Securities do 10 sierpnia 2022 r.

Noble Securities pełni funkcję członka konsorcjum dystrybucyjnego.

Więcej o ofercie>


Grupa KRUK jest liderem rynku zarządzania wierzytelnościami w Europie Centralnej działająca od ponad 20 lat na rynku polskim.


Nota prawna

*Przykładowa kalkulacja oprocentowania obligacji w skali roku. Do obliczeń przyjęto wartość stopy WIBOR dla 3-miesięcznych kredytów złotówkowych na polskim rynku międzybankowym (WIBOR 3M), która w dniu 18 lipca 2022 r. wynosiła 7,00%. Rzeczywisty poziom oprocentowania obligacji serii AM4 w pierwszym okresie odsetkowym zostanie ustalony na podstawie stopy bazowej WIBOR dla 3-miesięcznych kredytów złotówkowych z dnia 08.08.2022 r., powiększonej o marżę w wysokości 3,30 p.p. wskazaną w Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji serii AM4. W kolejnych okresach odsetkowych, rzeczywista stopa bazowa, a tym samym oprocentowanie obligacji serii AM4 może być wyższe, niższe lub pozostać na tym samym poziomie, co w przedstawionym przykładzie.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy. Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami zawierającymi informacje o Emitencie oraz o Ofercie Publicznej Obligacji serii AM4 są Prospekt Podstawowy VIII Programu Emisji Obligacji opublikowany w dniu 7 września 2021 r. („Prospekt”) wraz z już opublikowanymi i zatwierdzonymi oraz z ewentualnymi późniejszymi suplementami oraz komunikatami aktualizującymi do Prospektu oraz Ostateczne Warunki Emisji Obligacji serii AM4 opublikowane dnia 22 lipca 2022 r. („OWE”). Prospekt dostępny jest na stronie internetowej Emitenta pod adresem: https://go.kruk.eu/prospektVIII. OWE dostępne są na stronie internetowej Emitenta pod adresem: https://go.kruk.eu/OWE_AM4. Dodatkowo w celach informacyjnych Prospekt oraz OWE dostępne są na stronie internetowej Firmy Inwestycyjnej: www.bdm.pl.

Zatwierdzenia Prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego nie należy rozumieć jako poparcia dla Obligacji serii AM4. Potencjalni inwestorzy powinni przeczytać Prospekt przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w Obligacje serii AM4. Zapisy na Obligacje serii AM4 będą przyjmowane przez Firmę Inwestycyjną: Dom Maklerski BDM S.A. oraz uczestników konsorcjum dystrybucyjnego w tym Noble Securities S.A. („NS”) jako członka konsorcjum dystrybucyjnego.

Szczegółowe informacje w zakresie ryzyka, jakie jest związane z inwestowaniem w instrumenty finansowe, są również zamieszczone na stronie internetowej NS: www.noblesecurities.pl (zakładka Dom maklerski/Rachunek maklerski/Dokumenty). Oferta przeprowadzana jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zwraca się szczególną uwagę na ewentualne ograniczenia w zakresie objęcia, nabycia lub rozporządzania instrumentami finansowymi, które mogą mieć zastosowanie w indywidualnej sytuacji danego inwestora w następstwie sankcji, które zostały lub mogą być nałożone w przyszłości na podstawie obowiązujących przepisów prawa np. w związku z wojną w Ukrainie. Przed złożeniem zapisu na instrumenty finansowe, o których mowa w niniejszym materiale, każdy inwestor we własnym zakresie powinien dokonać analizy, czy podlega takim sankcjom, które uniemożliwiają złożenie zapisu i objęcie instrumentów finansowych, a w przypadku wątpliwości zasięgnąć porady prawnej profesjonalnego podmiotu.

W związku sankcjami, które zostały wprowadzone w odpowiedzi na rosyjską inwazję na Ukrainę określonymi w rozporządzeniu Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącym środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, a także w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącym środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy, w okresie obowiązywania sankcji, Obligacje nie będą oferowane na rzecz: jakichkolwiek obywateli rosyjskich lub osób fizycznych zamieszkałych w Rosji lub jakichkolwiek osób prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji; jakichkolwiek obywateli białoruskich lub osób fizycznych zamieszkałych na Białorusi lub jakichkolwiek osób prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą na Białorusi. Ograniczenia te nie znajdują jednak zastosowania do obywateli państwa członkowskiego UE oraz osób fizycznych posiadających zezwolenie na pobyt czasowy lub stały w państwie członkowskim UE. Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami praw innych państw, które mogą się do niego stosować.