W dniach od 2 do 11 maja 2022 r., za pośrednictwem NS, Wawel S.A. rozpoczyna skup akcji własnych poza rynkiem zorganizowanym. Spółka planuje skupić do 208 000 akcji po cenie 510,00 zł za 1 akcję

Oferty sprzedaży akcji w ramach zaproszenia można składać:

  • osobiście lub przez pełnomocnika w Punkcie Obsługi Klienta NS
  • drogą korespondencyjną (ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru) na adres:

Noble Securities S.A. Oddział w Krakowie

ul. Królewska 57, 30 – 081 Kraków

z dopiskiem „Skup akcji Wawel S.A.”

  • pocztą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. – z zastrzeżeniem, że oferty sprzedaży składane tą drogą powinny być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym
  • za pośrednictwem zdalnych kanałów komunikacji  udostępnianych zgodnie z regulacjami obowiązującymi w Noble Securities S.A. -dotyczy Akcjonariuszy, których akcje zapisane są na rachunku papierów wartościowych prowadzonym przez Noble Securities S.A. (Klienci NS)
  • trybem uproszczonym tj. za pośrednictwem Firmy Inwestycyjnej prowadzącego na rzecz Akcjonariusza rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje mające być przedmiotem oferty sprzedaży i przy wykorzystaniu kanałów komunikacji udostępnianych przez taki podmiot, z zastrzeżeniem konieczności uzyskania uprzedniej zgody takiego podmiotu.

Ważne

W ostatnim dniu przyjmowania ofert sprzedaży kompletne dokumenty powinny wpłynąć do NS najpóźniej do godziny 16:00 bez względu na wybrany sposób ich złożenia.

 

Informacja przeznaczona dla Akcjonariuszy spółki Wawel S.A.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i jest upowszechniany wyłącznie w celu reklamy usług Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, (00-843 Warszawa, ul. Rondo Ignacego Daszyńskiego 2C, www.noblesecurities.pl, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) oraz na jej zlecenie w związku ze skupem akcji własnych Wawel S.A. z siedzibą w Warszawie realizowanym na podstawie Zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie, podanego do publicznej wiadomości w dniu 29 kwietnia 2022 r. („Zaproszenie”). Niniejszy materiał nie stanowi i nie wymaga ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji w rozumieniu art. 73 i kolejnych ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Niniejszy materiał nie stanowi usługi doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, oferty zakupu, rekomendacji, porady inwestycyjnej, porady prawnej ani podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia i adekwatna do poziomu wiedzy o inwestowaniu w zakresie instrumentów finansowych oraz doświadczenia inwestycyjnego. Osoby i podmioty zainteresowane sprzedażą akcji, o których mowa w Zaproszeniu, powinny we własnym zakresie zapoznać się szczegółowo z treścią Zaproszenia oraz z publicznie dostępnymi informacjami dotyczącymi Wawel S.A. i wyemitowanych przez nią akcji, w tym z raportami bieżącymi i okresowymi Wawel S.A., a także dokładnie przeanalizować i ocenić informacje zawarte w Zaproszeniu oraz inne publicznie dostępne informacje o Wawel S.A. i wyemitowanych przez nią akcjach, a ich decyzja odnośnie sprzedaży akcji Wawel S.A. powinna być oparta na takiej analizie, jaką sami uznają za stosowną. Osoba odpowiadająca na Zaproszenie ponosi wszelkie konsekwencje prawne, finansowe oraz podatkowe podejmowanych decyzji inwestycyjnych. Pełna treść Zaproszenia wraz załącznikami dostępna jest na stronie internetowej Wawel S.A. : https://relacjeinwestorskie.wawel.com.pl/ oraz na stronie Noble Securities S.A https://noblesecurities.pl/bankowosc-inwestycyjna/skup-akcji/aktualnie-prowadzone-skupy-akcji/2267-skup-akcji-wlasnych-spolki-wawel-s-a .