Do 29 listopada 2021 r. w Noble Securities inwestorzy indywidualni mogą złożyć zapisy na akcje spółki Murapol S.A. w ramach oferty publicznej. 

Cena maksymalna jednej akcji w ramach oferty została ustalona na 40 zł. Prowizja maklerska w Noble Securities wynosi 0,2% min 5 zł. 

Zapisy przyjmowane są poprzez rachunek maklerski on-line (internetowe systemy transakcyjne oraz aplikację mobilną NS Mobile), osobiście i telefonicznie w Punktach Obsługi Klienta >>>lista.


Więcej informacji o ofercie publicznej

Noble Securities S.A. pełni funkcję członka konsorcjum dystrybucyjnego.


ZASTRZEŻENIE PRAWNE

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny (reklama) i nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do nabycia papierów wartościowych spółki BIO PLANET S.A. („Spółka”), ani w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu lub objęciu papierów wartościowych Spółki. Niniejszy materiał ma charakter reklamy i nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do nabycia akcji spółki Murapol S.A. („Spółka”), ani w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych Spółki. Prospekt sporządzony w związku pierwszą ofertą publiczną akcji Spółki na terytorium Polski („Oferta”) oraz ubieganiem się o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) wraz ze wszystkimi ewentualnymi opublikowanymi suplementami oraz komunikatami aktualizacyjnymi do prospektu („Prospekt”) jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym przygotowanym na potrzeby Oferty oraz dopuszczenia i wprowadzenia akcji Spółki na terytorium Polski, zawierającym informacje o Spółce, akcjach oferowanych przez Spółkę oraz Ofercie. Spółka przeprowadza Ofertę na terytorium Polski po: (i) zatwierdzeniu Prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego, właściwy polski organ nadzoru w dniu 19 listopada 2021 r.; oraz po (ii) publikacji Prospektu. W związku z Ofertą oraz dopuszczeniem i wprowadzeniem papierów wartościowych Spółki do obrotu na GPW, Spółka udostępnia Prospekt na swojej stronie internetowej: https://murapol.pl. Zatwierdzenia Prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego nie należy rozumieć jako poparcia dla akcji Spółki będących przedmiotem Oferty oraz dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym. Niniejszy materiał nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio lub pośrednio na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, ani w innych państwach, w których rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Niniejszy materiał nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie (UE) 596/2014) oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 roku uzupełniającego Rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów. Szczegółowe informacje w zakresie ryzyka, jakie jest związane z inwestowaniem w instrumenty finansowe, są zamieszczone na stronie internetowej NS: www.noblesecurities.pl (zakładka Dom maklerski/Rachunek maklerski/Dokumenty). NS pełni funkcję członka konsorcjum dystrybucyjnego.