Informujemy, że w Noble Securities S.A. do 29 listopada 2021 r. do godz. 17:00 mogą Państwo złożyć zapis na akcje spółki Bio Planet S.A. w ofercie publicznej w ramach Transzy Małych Inwestorów.

Cena emisyjna jednej akcji w ramach oferty została ustalona na 28 zł. Prowizja maklerska w Noble Securities wynosi 0,2% min 5 zł. 

Zapisy przyjmowane są poprzez rachunek maklerski on-line (internetowe systemy transakcyjne oraz aplikację mobilną NS Mobile), osobiście i telefonicznie w Punktach Obsługi Klienta >>>lista.


Więcej informacji o ofercie publicznej

Noble Securities S.A. pełni funkcję członka konsorcjum dystrybucyjnego.


ZASTRZEŻENIE PRAWNE

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny (reklama) i nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do nabycia papierów wartościowych spółki BIO PLANET S.A. („Spółka”), ani w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu lub objęciu papierów wartościowych Spółki.

Prospekt Spółki („Prospekt”) przygotowany w związku z ofertą publiczną akcji Spółki („Akcje”) i ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) został zatwierdzony w dniu 28 października 2021 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego („KNF”). Zatwierdzenia Prospektu przez KNF nie należy rozumieć jako poparcia dla papierów wartościowych Spółki oraz dopuszczenia ich do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. Prospekt łącznie z ewentualnymi suplementami i komunikatami aktualizującymi, jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce oraz ofercie publicznej Akcji, a także o dopuszczeniu Akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. Inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. Potencjalni inwestorzy powinni przeczytać cały Prospekt, w szczególności opis czynników ryzyka związanych z inwestowaniem w akcje, zawartym w rozdziale prospektu zatytułowanym „Czynniki ryzyka” wraz wszelkimi ewentualnymi suplementami i komunikatami aktualizującymi do prospektu przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w papiery wartościowe Spółki. Prospekt, wraz z ewentualnymi suplementami i komunikatami aktualizującymi, został udostępniony na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://bioplanet.pl/oferta-publiczna/ jak również, dodatkowo, wyłącznie w celach informacyjnych, na stronie internetowej firmy inwestycyjnej – Dom Maklerski BOŚ S.A. pod adresem https://bossa.pl/oferta/rynek-pierwotny/emisje/bio-planet-sa.