W dniu 20 września 2021 r. rozpoczyna się skup akcji własnych Spółki Aplisens S.A., na który Spółka planuje przeznaczyć do 11 768 947,20 zł. Cena ustalona przez Zarząd została określona na poziomie 14,40 zł za jedną akcję. Przedmiotem skupu jest nie więcej niż 817.288 akcji Spółki.

Oferty sprzedaży akcji w ramach zaproszenia można składać:

  • osobiście lub przez pełnomocnika w Oddziałach Noble Securities S.A.,
  • drogą korespondencyjną na adres: Noble Securities S.A. Oddział w Krakowie, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków z dopiskiem „Skup akcji Aplisens”,
  • pocztą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - z zastrzeżeniem, że oferty sprzedaży składane tą drogą powinny być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
  • w przypadku Akcjonariuszy, których akcje zapisane są na rachunku papierów wartościowych prowadzonym przez Noble Securities S.A. - za pośrednictwem zdalnych kanałów komunikacji  udostępnianych zgodnie z regulacjami obowiązującymi w Noble Securities S.A.,
  • za pośrednictwem podmiotu prowadzącego na rzecz Akcjonariusza rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje mające być przedmiotem oferty sprzedaży i przy wykorzystaniu kanałów komunikacji udostępnianych przez taki podmiot, z zastrzeżeniem konieczności uzyskania uprzedniej zgody takiego podmiotu.
 

Informacja przeznaczona dla Akcjonariuszy spółki Aplisens S.A.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i jest upowszechniany wyłącznie w celu reklamy usług Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, (00-843 Warszawa, ul. Rondo Ignacego Daszyńskiego 2C, www.noblesecurities.pl, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) oraz na jej zlecenie w związku ze skupem akcji własnych Aplisens S.A. z siedzibą w Warszawie realizowanym na podstawie Zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Aplisens S.A. z siedzibą w Warszawie, podanego do publicznej wiadomości w dniu 17 września 2021 r. („Zaproszenie”). Niniejszy materiał nie stanowi i nie wymaga ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji w rozumieniu art. 73 i kolejnych ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Niniejszy materiał nie stanowi usługi doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, oferty zakupu, rekomendacji, porady inwestycyjnej, porady prawnej ani podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia i adekwatna do poziomu wiedzy o inwestowaniu w zakresie instrumentów finansowych oraz doświadczenia inwestycyjnego. Osoby i podmioty zainteresowane sprzedażą akcji, o których mowa w Zaproszeniu, powinny we własnym zakresie zapoznać się szczegółowo z treścią Zaproszenia oraz z publicznie dostępnymi informacjami dotyczącymi Aplisens S.A. i wyemitowanych przez nią akcji, w tym z raportami bieżącymi i okresowymi Aplisens S.A., a także dokładnie przeanalizować i ocenić informacje zawarte w Zaproszeniu oraz inne publicznie dostępne informacje o Aplisens S.A. i wyemitowanych przez nią akcjach, a ich decyzja odnośnie sprzedaży akcji Aplisens S.A. powinna być oparta na takiej analizie, jaką sami uznają za stosowną. Osoba odpowiadająca na Zaproszenie ponosi wszelkie konsekwencje prawne, finansowe oraz podatkowe podejmowanych decyzji inwestycyjnych. Pełna treść Zaproszenia wraz załącznikami dostępna jest na stronie internetowej Aplisens S.A.: https://aplisens.pl/kalendarium-inwestora.html, oraz na stronie Noble Securities S.A.: https://noblesecurities.pl/bankowosc-inwestycyjna/skup-akcji/aktualnie-prowadzone-skupy-akcji/2161-skup-akcji-wlasnych-spolki-aplisens-s-a.