Od 15 września 2021 r. trwa skup akcji spółki XBS Pro-Log S.A. Podmiotem zapraszającym do składania ofert sprzedaży jest XBS Logistics S.A. 

Cena ustalona przez nabywającego akcje tj.  spółkę XBS Logistics S.A., została określona na dwóch różnych poziomach w zależności od daty złożenia oferty sprzedaży:

  • 15-26.09.2021 r. cena za jedna akcję XBS Pro-Log S.A. to: 37,00 zł
  • 27.09-01.10.2021 r. cena za jedna akcję XBS Pro-Log S.A. to: 36,00 zł.

Przedmiotem skupu jest nie więcej niż 55 555 akcji Spółki (szczegóły w pkt. 4.2. Zaproszenia).

Oferty sprzedaży można składać osobiście w Oddziałach domu maklerskiego Noble Securities S.A oraz drogą korespondencyjną na adres wskazany w Zaproszeniu do dnia 1 października 2021 r. do godziny 16:00.

Oferty sprzedaży opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym mogą być przesłane pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z zachowaniem powyższych terminów.

Dodatkowo Akcjonariusze XBS Pro-Log S.A., których akcje zapisane są na rachunku maklerskim w Noble Securities S.A. mają możliwość złożenia oferty sprzedaży za pośrednictwem zdalnych kanałów komunikacji udostępnianych zgodnie z regulacjami obowiązującymi w Noble Securities S.A. (w celu ustalenia takiej możliwości prosimy o kontakt z Oddziałem NS).

W celu umożliwienia złożenia ofert sprzedaży przez jak największe grono Akcjonariuszy XBS Pro-Log S.A., Noble Securities S.A. będzie akceptować oferty sprzedaży składane przez Akcjonariuszy w innych podmiotach, które prowadzą dla Akcjonariuszy rachunki papierów wartościowych, na których zapisane są akcje będące przedmiotem danej oferty sprzedaży oraz za pośrednictwem udostępnianych w tym celu kanałów komunikacji stosowanych przez dany podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, z tym zastrzeżeniem, że taka możliwość jest uzależniona od uprzedniej zgody podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych Akcjonariusza, na którym zapisane są akcje będące przedmiotem oferty sprzedaży, którą powinien uzyskać Akcjonariusz.

 

Informacja jest przeznaczona dla Akcjonariuszy spółki XBS Pro-Log S.A.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i jest upowszechniany wyłącznie w celu reklamy usług Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, (00-843 Warszawa, ul. Rondo Ignacego Daszyńskiego 2C, www.noblesecurities.pl, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz na jej zlecenie w związku ze skupem akcji XBS Pro-Log S.A. z siedzibą w Pruszkowie realizowanym na podstawie Zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji XBS Pro-Log S.A. z siedzibą w Pruszkowie, podanego do publicznej wiadomości w dniu 14 września 2021 r. („Zaproszenie”). Niniejszy materiał nie stanowi i nie wymaga ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji w rozumieniu art. 73 i kolejnych ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Niniejszy materiał nie stanowi usługi doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, oferty zakupu, rekomendacji, porady inwestycyjnej, porady prawnej ani podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia i adekwatna do poziomu wiedzy o inwestowaniu w zakresie instrumentów finansowych oraz doświadczenia inwestycyjnego. Osoby i podmioty zainteresowane sprzedażą akcji, o których mowa w Zaproszeniu, powinny we własnym zakresie zapoznać się szczegółowo z treścią Zaproszenia oraz z publicznie dostępnymi informacjami dotyczącymi XBS Pro-Log S.A i wyemitowanych przez nią akcji, w tym z raportami bieżącymi i okresowymi XBS Pro-Log S.A, a także dokładnie przeanalizować i ocenić informacje zawarte w Zaproszeniu oraz inne publicznie dostępne informacje o XBS Pro-Log S.A i wyemitowanych przez nią akcjach, a ich decyzja odnośnie sprzedaży akcji XBS Pro-Log S.A powinna być oparta na takiej analizie, jaką sami uznają za stosowną. Osoba odpowiadająca na Zaproszenie ponosi wszelkie konsekwencje prawne, finansowe oraz podatkowe podejmowanych decyzji inwestycyjnych. Pełna treść Zaproszenia wraz załącznikami dostępna jest na stronie internetowej XBS Pro-Log S.A : www.xbsgroup.pl, oraz na stronie Noble Securities S.A. www.noblesecurities.pl.