Od dnia 23 sierpnia 2021 r. Klienci Noble Securities korzystający z usługi doradztwa inwestycyjnego w NS mogą, bez konieczności osobistego kontaktu z Opiekunem, dokonać aktualizacji Testu odpowiedniości drogą elektroniczną. W tym celu wystarczy zalogować się do systemu transakcyjnego Sidoma On-line lub aplikacji mobilnej NS Mobile, a w Strefie Klienta/ Doradztwo kliknąć: Test odpowiedniości.

Kiedy należy zaktualizować Test odpowiedniości?

Klient powinien dokonać aktualizacji Testu odpowiedniości w przypadku zmiany jego sytuacji, w szczególności w zakresie jego wiedzy, doświadczenia, zdolności do ponoszenia strat oraz celów inwestycyjnych, w tym ich tolerancji ryzyka, a także na wniosek NS w ramach okresowej weryfikacji kompletności i aktualności informacji udzielonych przez Klienta w związku z dokonaną przez NS oceną odpowiedniości usługi doradztwa inwestycyjnego. 

Głównym motywem przeprowadzania Testu odpowiedniości oraz jego aktualizacji jest umożliwienie NS działania w najlepiej pojętym interesie Klienta.

Dokonanie aktualizacji Testu może skutkować zmianą oceny odpowiedniości usługi doradztwa inwestycyjnego dla Klienta, a w konsekwencji zmianą jego profilu inwestycyjnego w ramach  usługi doradztwa inwestycyjnego w NS.


Bezpłatna usługa doradztwa inwestycyjnego dedykowana jest Klientom posiadającym rachunek maklerski, IKE lub IKZE w NS, którzy uzyskali pozytywny wynik Testu odpowiedniości, został im nadany indywidualny profil inwestycyjny oraz dysponują minimalną wartością aktywów w wysokości 25 tys. zł.

Korzystając z usługi doradztwa inwestycyjnego, Klienci NS mogą zyskać wsparcie w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych oraz rekomendacje sporządzone przez licencjonowanych maklerów i doradców inwestycyjnych NS w oparciu o bieżącą sytuację rynkową, jak również dodatkową usługę NOBLE ORDER, dzięki której informacje o wydanej rekomendacji wraz z linkiem pozwalającym na szybkie złożenie zlecenia, otrzymają w wiadomości SMS.

 

Ogłoszenie stanowi materiał promocyjny usług Noble Securities S.A. ("NS"). Weryfikacja odpowiedniości usługi doradztwa inwestycyjnego następuje przed zawarciem umowy o świadczenie przez Noble Securities S.A. usług doradztwa inwestycyjnego. Inwestowanie w instrumenty finansowe może wiązać się z dużym ryzykiem inwestycyjnym. Szczegółowe informacje o usługach NS oraz o ryzyku związanym z inwestowaniem w dany instrument dostępne są na stronie internetowej: www.noblesecurities.pl (zakładka Dom maklerski/Rachunek maklerski/Dokumenty, natomiast informacje o usłudze doradztwa inwestycyjnego dostępne są na stronie internetowej: www.noblesecurities.pl w zakładce Dom Maklerski/Doradztwo inwestycyjne.