W dniu 6 maja 2021 r. rozpoczęto przyjmowanie zapisów na akcje Spółki PEPCO GROUP N.V. w ramach pierwszej oferty publicznej akcji Pepco Group N.V.

PEPCO GROUP N.V. posiada i zarządza paneuropejską wieloformatową siecią dyskontowych sklepów wielobranżowych, obejmującą 3246 sklepów w 16 krajach, według stanu na 31 marca 2021 r. Sklepy Grupy działają lokalnie, są łatwo dostępne dla klientów. Oferują ubrania, artykuły detaliczne, produkty pierwszej potrzeby, zabawki i produkty sezonowe w konkurencyjnych cenach.

Zapisy na akcje w transzy inwestorów indywidualnych trwają do 13 maja 2021 r., do godz. 17:00 czasu środkowoeuropejskiego.

Przydział akcji nastąpi za pośrednictwem systemu GPW. Każdy inwestor indywidualny chcący złożyć zapis musi posiadać rachunek papierów wartościowych w firmie inwestycyjnej, będącej członkiem konsorcjum detalicznego.

Rachunek maklerski w Noble Securities S.A. można założyć również on-line, bez wychodzenia z domu i korzystania z usług kuriera. Otwarcie i prowadzenie rachunku maklerskiego Premium jest bezpłatne.

Noble Securities S.A. nie pobiera prowizji maklerskiej za zakup akcji w ramach oferty.

Noble Securities S.A. pełni funkcję członka konsorcjum dystrybucyjnego. 


Niniejszy materiał, ani żadna jego część, nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Japonii, Australii, RPA lub w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo.

Niniejszy materiał nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia (UE) 596/2014 oraz Rozporządzania delegowanego (UE) Komisji 2016/958. Niniejszy materiał ma charakter reklamy oraz nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do nabycia akcji Pepco Group N.V. („Spółka”). Prospekt sporządzony w związku pierwszą ofertą publiczną akcji Spółki na terytorium Polski oraz ubieganiem się o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. został zatwierdzony przez Stichting Autoriteit Financiële Markten, będącą organem nadzoru nad rynkiem kapitałowym Holandii, w dniu 5 maja 2021 r. („Prospekt”) i wraz ze wszystkimi opublikowanymi suplementami oraz komunikatami aktualizacyjnymi do Prospektu stanowi jedyny prawnie wiążący dokument ofertowy zawierający informację o Spółce oraz ofercie publicznej akcji Spółki w Polsce („Oferta”). Prospekt został opublikowany i jest dostępny na stronach internetowych Spółki (www.pepcogroup.eu/) oraz firmy inwestycyjnej pośredniczącej w ofercie publicznej (www.bm.pkobp.pl).

Zatwierdzenia Prospektu nie należy rozumieć jako poparcia dla akcji Spółki będących przedmiotem Oferty oraz dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym. Potencjalni inwestorzy powinni przeczytać Prospekt przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk związanych z decyzją o zainwestowaniu w papiery wartościowe Spółki.

Szczegółowe informacje w zakresie ryzyka, jakie jest związane z inwestowaniem w papiery wartościowe, o których mowa w Prospekcie, są zamieszczone w Prospekcie (w rozdziale „Czynniki ryzyka”). Szczegółowe informacje w zakresie ryzyka, jakie jest związane z inwestowaniem w instrumenty finansowe, są również zamieszczone na stronie internetowej NS: www.noblesecurities.pl (zakładka Dom maklerski/Rachunek maklerski/Dokumenty). NS pełni funkcję członka konsorcjum dystrybucyjnego. Nadzór nad działalnością NS sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.