W dniach 28 stycznia – 3 lutego 2021 r., m.in. w Noble Securities S.A. w ramach publicznej oferty, Inwestorzy Indywidualni mogą zapisywać się na akcje Spółki Huuuge, Inc.

Huuuge, Inc. to globalny producent gier typu free-to-play i wydawca gier on-line przeznaczonych na urządzenia mobilne i platformy internetowe. 

Przydział akcji nastąpi za pośrednictwem systemu GPW, dlatego każdy Inwestor Indywidualny chcący złożyć zapis musi posiadać rachunek maklerski. 

Prowizja maklerska pobierana przez Noble Securities S.A. za zakup Akcji Oferowanych w ramach Oferty wynosi 0,19% min 5 zł.

Noble Securities S.A. pełni funkcję członka konsorcjum dystrybucyjnego.


Reklama

Niniejszy materiał jest reklamą, a nie prospektem dla celów Rozporządzenia UE 2017/1129 oraz nie stanowi oferty sprzedaży lub subskrypcji papierów wartościowych w jakiejkolwiek jurysdykcji, w tym na terytorium lub do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady, Japonii lub Republiki Południowej Afryki.

Niniejszy materiał jest adresowany i kierowany wyłącznie do osób przebywających, zamieszkałych lub mających siedzibę w Polsce, mogących uczestniczyć w ofercie publicznej prowadzonej na terytorium Polski jako inwestorzy detaliczni lub inwestorzy instytucjonalni.

Decyzje inwestycyjne powinny być podejmowane na podstawie informacji zamieszczonych w prospekcie sporządzonym na potrzeby pierwszej oferty publicznej akcji Huuuge, Inc. („Spółka”) oraz ubiegania się o dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 26 stycznia 2021 r., który jest jedynym wiążącym dokumentem zawierającym informację o Spółce oraz ofercie jej papierów wartościowych w Polsce (dostępnym pod adresem www.huuugegames.com). Zatwierdzenia prospektu nie należy rozumieć jako poparcia dla nabycia akcji Spółki będących przedmiotem oferty oraz dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym.

Niniejszy materiał stanowi informację handlową i jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji usług Noble Securities S.A z siedzibą w Warszawie Rondo Daszyńskiego 2C, (dalej „NS”) i na jej zlecenie.

Szczegółowe informacje w zakresie ryzyka, jakie jest związane z inwestowaniem w papiery wartościowe, o których mowa w Prospekcie, są zamieszczone w Prospekcie (w rozdziale „Czynniki ryzyka”). Szczegółowe informacje w zakresie ryzyka, jakie jest związane z inwestowaniem w instrumenty finansowe, są również zamieszczone na stronie internetowej NS: http://www.noblesecurities.pl (zakładka Dom maklerski/Rachunek maklerski/Dokumenty). NS pełni funkcję członka konsorcjum dystrybucyjnego. Nadzór nad działalnością NS sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.