Akcjonariusze Sprzedający działający łącznie, po konsultacji z Globalnymi Współkoordynatorami oraz z Firmą Inwestycyjną, podjęli decyzję o odwołaniu Oferty  spółki CANAL+ Polska SA w całości („Odwołanie Oferty”). Decyzja jest następstwem zwiększonej zmienności na rynkach finansowych wpływającej negatywnie na przeprowadzenie Oferty. 

W związku z Odwołaniem Oferty: 

  • zapisy złożone na Akcje Oferowane zostają uznane za nieważne, a dokonane płatności zostaną zwrócone inwestorom bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowań nie później niż 7 dni po dniu publikacji komunikatu aktualizującego,
  • Spółka nie będzie ubiegała się na podstawie Prospektu o dopuszczenie Akcji Dopuszczanych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, rynku równoległym prowadzonym przez GPW albo innym rynku.