OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE ZISZCZENIA SIĘ WARUNKU, O KTÓRYM MOWA W PKT 11.1. PPKT 2) ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT SPRZEDAŻY AKCJI MCI CAPITAL ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Warszawa, dnia 26 października 2020 r.

Niniejszym, MCI Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: 00 – 844 Warszawa, Plac Europejski 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000004542, NIP 8992296521, REGON 932038308, o kapitale zakładowym w wysokości 49.953560,00 zł, wpłaconym w całości („Spółka”), w związku z ogłoszonym w dniu 7 października 2020 r. „Zaproszeniem do składania ofert sprzedaży akcji MCI Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. z siedzibą w Warszawie” („Zaproszenie”), działając zgodnie z pkt 11.2. Zaproszenia, informuje, że ziścił się warunek, zastrzeżony w pkt. 11.1 ppkt 2) Zaproszenia o treści:

 „jeżeli Spółka lub podmiot z grupy kapitałowej, do której należy Spółka (w rozumieniu Ustawy o ofercie publicznej) nie zawrze umowy, której przedmiotem będzie pozyskanie dla Spółki lub tego podmiotu finansowania dłużnego na kwotę nie mniejszą niż równowartość 30.000.000 zł (słownie: trzydzieści milionów złotych) przed końcem okresu przyjmowania przez Noble Securities S.A. Ofert Sprzedaży, przy uwzględnieniu pkt 6.2., z zastrzeżeniem pkt 11.2.”,

tj. nie została zawarta umowa, o której mowa w pkt. 11.1 ppkt 2) Zaproszenia. W związku z powyższym, Spółka podjęła decyzję o zaprzestaniu realizacji skupu akcji własnych prowadzonego na podstawie Zaproszenia. Tym samym, Oferty Sprzedaży, o których mowa w Zaproszeniu, złożone przez Akcjonariuszy w odpowiedzi na Zaproszenie nie będą podlegały przyjęciu przez Spółkę i realizacji.