Do 29 sierpnia br. potrwają zapisy w pierwszej emisji obligacji publicznych w ramach VI Programu Emisji Obligacji KRUK S.A. Łączna wartość nominalna oferty wyniesie do 25 mln zł, a szacowane zmienne oprocentowanie w pierwszym okresie odsetkowym 5,22%* w skali roku (WIBOR 3M powiększony o marżę 3,50 p.p.). Wartość nominalna jednej obligacji a tym samym minimalny zapis wynoszą 100 zł.

Emisja dojdzie do skutku w przypadku objęcia i opłacenia co najmniej 100 obligacji.

Obligacje są oferowane w ramach oferty publicznej w oparciu o prospekt VI Programu Emisji Obligacji Publicznych spółki KRUK, który został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego 5. lipca 2019 roku. Na jego podstawie KRUK będzie miał możliwość emisji obligacji przez rok od daty zatwierdzenia. Wartość nominalna całego programu to 700 mln zł. Ostateczne Warunki Emisji obligacji serii AJ1 zostały opublikowane na stronie internetowej spółki www.kruksa.pl  w zakładce „Relacje Inwestorskie” oraz w celach informacyjnych na stronie internetowej oferującego, czyli Domu Maklerskiego BDM S.A. www.bdm.pl.

Zapisy na obligacje serji AJ1 przyjmowane są m.in. w domu maklerskim Noble Securities S.A., który jest członkiem konsorcjum dystrybucyjnego.

Źródło: pl.kruk.eu

 

Szczegóły Emisji

 

* Przykładowa kalkulacja oprocentowania obligacji w skali roku. Do obliczeń przyjęto wartość stopy WIBOR dla 3 -miesięcznych kredytów złotówkowych na polskim rynku międzybankowym (WIBOR 3M), która w dniu 31 lipca 2019 r. wynosiła 1,72%. Rzeczywisty poziom oprocentowania obligacji serii AJ1 w pierwszym okresie odsetkowym zostanie ustalony na podstawie stopy bazowej WIBOR dla 3-miesięcznych kredytów złotówkowych z dnia 28 sierpnia 2019 r., powiększonej o marżę w wysokości 3,50 p.p. wskazaną w Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji serii AJ1. W kolejnych okresach odsetkowych, rzeczywista stopa bazowa, a tym samym oprocentowanie obligacji serii AJ1może być wyższe, niższe albo pozostać na tym samym poziomie, co w przedstawionym przykładzie. 

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i stanowi informację handlową. Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami zawierającymi informacje o Emitencie oraz o Publicznej Ofercie Obligacji Serii AJ¹ są Prospekt Emisyjny Podstawowy VI Programu Emisji Obligacji opublikowany w dniu 10 lipca 2019 roku („Prospekt”) wraz z aneksami do Prospektu oraz Ostateczne Warunki Emisji Obligacji Serii AJ¹ opublikowane dnia 6 sierpnia 2019 roku („OWE”). Prospekt dostępny jest na stronie internetowej Emitenta pod adresem: https://go.kruk.eu/prospektVI. OWE dostępne są na stronie internetowej Emitenta pod adresem: https://go.kruk.eu/prospektVI_OWE_AJ1. Dodatkowo w celach informacyjnych Prospekt oraz OWE dostępne są na stronie internetowej Oferującego www.bdm.pl

Noble Securities S.A. („NS”) pełni funkcję członka konsorcjum dystrybucyjnego. Nadzór nad działalnością NS sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Zapisy na Obligacje serii AJ1 będą przyjmowane przez Dom Maklerski BDM S.A. oraz członków konsorcjum dystrybucyjnego, w tym NS.