"Noble Securities S.A. („NS” lub „Dom Maklerski”) informuje, że w związku z uchwaloną w dniu 23 października 2018 r. Ustawą o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193), („Nowelizacja”), od stycznia 2019 r. obowiązują nowe zasady poboru podatku u źródła, czyli podatku pobieranego przez płatnika w przypadku transgranicznych wypłat odsetek lub wypłat dywidend.

Najważniejsze zmiany dotyczące rozliczenia podatku u źródła przez płatników, wprowadzone Nowelizacją obejmują: 

  • nową definicję właściciela rzeczywistego;   
  • ustanowienie progu limitującego w danym roku podatkowym wypłaty z zastosowaniem ulgi lub zwolnienia do kwoty 2.000.000,00 złotych na rzecz jednego podatnika;  
  • obowiązek stosowania przez płatnika należytej staranności w identyfikacji rzeczywistego właściciela i prawidłowej stawki podatkowej.  

W związku z powyższym, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. – o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawą z dnia 15 lutego 1992 r. – o podatku dochodowym od osób prawnych oraz właściwymi umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczypospolita Polska (dalej „Przepisy podatkowe”) Dom Maklerski dokonując wypłat należności z zysków kapitałowych, do wysokości nieprzekraczającej, w roku podatkowym obowiązującym NS, łącznie kwoty 2 000 000 zł (dwa miliony złotych) na rzecz tego samego podatnika, pobierze w dniu dokonania wypłaty odpowiedni zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat według stawek określonych w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. – o podatku dochodowym od osób fizycznych lub ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. – o podatku dochodowym od osób prawnych, chyba że po przeprowadzeniu przez NS weryfikacji wypłacanych kwot, zgodnie ze standardami należytej staranności pod kątem identyfikacji rzeczywistego właściciela, obowiązku poboru podatku i jego stawki, zostanie ustalone, że podatnik spełnia warunki określone w Przepisach podatkowych uzasadniające możliwość zastosowania stawki podatku, zwolnienia lub niepobrania podatku, wynikających z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Dom Maklerski informuje, że w przypadku należności od zysków kapitałowych wypłacanych Klientowi posiadającemu rezydencję podatkową za granicą  („Nierezydent”), zastosowanie przez NS:

  1. stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania;
  2. zwolnienia wynikającego z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania; 
  3. braku poboru wynikającego z właściwego umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania;
  4. zwolnienia wynikającego z ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. – o podatku dochodowym od osób fizycznych lub ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. – o podatku dochodowym od osób prawnych;
  5.  braku poboru wynikającego z ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. – o podatku dochodowym od osób fizycznych lub ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. – o podatku dochodowym od osób prawnych;

-   jest możliwe pod warunkiem: udokumentowania siedziby/miejsca zamieszkania Nierezydenta dla celów podatkowych, ważnym certyfikatem rezydencji oraz spełnieniem przez Nierezydenta dodatkowych warunków wynikających z Przepisów podatkowych, w szczególności wykazania przez niego, że jest rzeczywistym właścicielem wypłacanych należności np. w drodze złożenia odpowiedniego oświadczenia. 

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących warunków rozliczania przez NS podatku u źródła lub wzorów oświadczeń prosimy o kontakt: podatki@noblesecurities.pl .