W związku z przekazaniem przez Panią/Pana danych osobowych, realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) („Rozporządzenie RODO”), Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie („Noble Securities”, „NS”, „Dom Maklerski”) przekazuje informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych:

1. Tożsamość i dane kontaktowe Administratora:

Administratorem Pani/Pana („Kandydat”) osobowych jest Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, przy Rondzie Ignacego Daszyńskiego 2C, 00-843 Warszawa, nr KRS 0000018651.

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:

Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym Kandydat może skontaktować się pod następującym adresem: Inspektor ochrony danych Noble Securities S.A., Rondo Ignacego Daszyńskiego 2C, 00-843 Warszawa, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub z wykorzystaniem formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej www.noblesecurities.pl.

3. Organ nadzorczy w zakresie ochrony danych osobowych w Polsce:

Organem nadzorczym właściwym w sprawie ochrony danych osobowych w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Kandydat ma prawo wniesienia skargi, której przedmiotem są kwestie dotyczące ochrony danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 2 lit. a) RODO), która może zostać odwołana w dowolnym momencie.

Dane Kandydata na kluczowego Pracownika oraz kandydata na osobę pełniącą funkcję Członka Zarządu NS będą przetwarzane przez NS w celu wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Domu Maklerskim, tj. dokonania oceny odpowiedniości pracowników kluczowych oraz osób pełniących funkcję Członka

Zarządu NS (art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO).

5. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Noble Securities S.A.:

NS nie realizuje prawnie uzasadnionych interesów przetwarzając Pani/Pana dane osobowe.

6. Informacje o kategoriach odbiorców Pani/Pana danych osobowych:

1) osoby upoważnione przez NS,

2) podmioty przetwarzające dane osobowe na podstawie zawartej przez NS umowy o powierzenie przetwarzania danych i osoby upoważnione przez te podmioty,

3) podmioty, którym NS udostępnił dane osobowe na podstawie przepisów prawa,

4) współadministratorzy NS i osoby upoważnione przez te podmioty. 

7. Informacje o zamiarze przekazania Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej:

NS nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8. Okres, przez który Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:

1) Pani/Pana dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym, z zastrzeżeniem ppkt.2, będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji lub momentu odwołania zgody; w przypadku wyrażonej przez Panią/Pana zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla przyszłych rekrutacji, z zastrzeżeniem ppkt.2 Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane przez okres 12 miesięcy lub momentu odwołania zgody,

2) W przypadku Kandydatów, którzy zawrą z NS umowę o pracę, dane osobowe o których mowa w pkt. 4 ppkt 3 (tj. dotyczące dokonania przez NS oceny odpowiedniości kluczowych pracowników oraz osób pełniących funkcję Członka Zarządu NS), będą przechowywane przez Dom Maklerski przez okres 6 lat i 6 miesięcy od dnia zaprzestania zatrudnienia.

9. Informacje o Pani/Pana prawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych:

1) prawo żądania od NS dostępu do swoich danych osobowych,

2) prawo sprostowania swoich danych osobowych,

3) prawo usunięcia swoich danych osobowych,

4) prawo ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

5) prawo przenoszenia swoich danych osobowych,

6) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody, o której mowa w pkt 4.

10. Informacje, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy Pani/Pan jest zobowiązana/y do podania danych osobowych i jakie są konsekwencje niepodania tych danych:

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest związane z prowadzeniem procesu rekrutacyjnego – podanie danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją ich niepodania będzie niemożność

prowadzenia procesu rekrutacyjnego.

11. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu i wywołuje wobec osoby, której dane dotyczą, skutki prawne lub w podobny sposób wpływa na tą osobę, o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą:

NS nie podejmuje takich zautomatyzowanych decyzji przetwarzając Pani/Pana dane osobowe.