Zarząd Capital Park S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) niniejszym zawiadamia obligatariuszy obligacji na okaziciela serii D Emitenta („Obligacje”) o zamiarze skorzystania z prawa do żądania przedterminowego wykupu 538 855 (pięćset trzydzieści osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt pięć) Obligacji, tj. wszystkich istniejących Obligacji na zasadach określonych w punkcie 5 i 6 Podstawowych Warunków Emisji – przyjętych Uchwałą nr 02/10/2014 Zarządu Capital Park S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 11 października 2014 r. w sprawie przyjęcia Podstawowych Warunków Emisji oraz wzoru Ostatecznych Warunków Emisji Danej Serii dla Programu Emisji Obligacji zmienionej następnie Uchwałą nr 1/11/2014 Zarządu Emitenta z dnia 12 listopada 2014 r.

Przedterminowy wykup Obligacji będzie prowadzony zgodnie z następującym harmonogramem:

a) Dzień Ustalenia Prawa do Obligacji: 15 września 2017 r.;
b) Dzień Płatności Odsetek z Obligacji: 23 września 2017 r. („Dzień Przedterminowego Wykupu”);
c) dzień faktycznej wypłaty świadczeń z Obligacji: 25 września 2017 r., (ustalony z uwagi na fakt, iż Dzień Przedterminowego Wykupu przypada dzień niebędący Dniem Roboczym - w sobotę).

Obligatariuszom będą przysługiwać następujące świadczenia z każdej Obligacji:

a) 100,00 (sto 00/100) złotych tytułem kwoty wykupu równej wartości nominalnej 1 (jednej) Obligacji,
b) odsetki na Dzień Przedterminowego Wykupu w wysokości 1,52 zł (jeden 52/100) złotych brutto na 1 (jedną) Obligację.

Emisja obligacji serii D obejmowała 538 855 niezabezpieczonych obligacji na okaziciela. Obligacje są zarejestrowane przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. pod kodem ISIN: PCPPRK00078 i są notowane w alternatywnym systemie obrotu.

Obrót Obligacjami w alternatywnym systemie obrotu zostanie zawieszony z dniem 12 września 2017 r.