W ramach publicznego programu emisji obligacji podporządkowanych Getin Noble Banku S.A., Noble Securities S.A. uplasował kolejną transzę podporządkowanych instrumentów dłużnych banku. Uplasowane zostały wszystkie spośród oferowanych 7-letnich obligacji korporacyjnych serii PP6-VI. Popyt był na tyle duży, że w trakcie oferty zdecydowano o zwiększeniu puli dostępnych do nabycia obligacji. Ostatecznie średnia stopa redukcji złożonych zapisów wyniosła niemal 15%.

W ramach oferty publicznej uplasowanych zostało 62 000 obligacji na okaziciela serii PP6-VI, o wartości nominalnej 1 000 zł każda oraz łącznej wartości nominalnej 62 000 000 zł. Minimalna liczba obligacji serii PP6-VI, która była objęta zapisem to 25 sztuk. Obligacje będą podlegać wykupowi w kwietniu 2024 r., a ich oprocentowanie wynosi WIBOR 6M + 5,00 p.p. w stosunku rocznym. Getin Noble Bank S.A. będzie ubiegać się o ich wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez GPW i BondSpot w ramach Catalyst.

W trakcie oferty spotkaliśmy się z ogromnym zainteresowaniem obligacjami ze strony inwestorów. W odpowiedzi na duży popyt zapadła decyzja o zwiększeniu liczby obligacji, które zostaną przydzielone przez bank. Dzięki temu, środki inwestorów którzy subskrybowali obligacje w ramach bieżącej emisji zostaną efektywnie wykorzystane. – mówi Wojciech Gąsowski, Dyrektor Departamentu Emisji Instrumentów Finansowych Noble Securities S.A. „Kwotowanie niektórych obligacji banku w publicznym obrocie jest zbliżone lub nawet przekracza nominał. To sprawia, że kupno obligacji na rynku pierwotnym, z historycznie najwyższą marżą, niemalejącą od początku programu, jest, przy akceptacji pewnego poziomu ryzyka związanego z branżą oraz charakterem instrumentu (obligacje podporządkowane), bardzo kuszącą długoterminową inwestycją.” – dodaje Wojciech Gąsowski.

Seria PP6-VI została wyemitowana w ramach Publicznego Programu Emisji Obligacji Podporządkowanych, ustanowionego na podstawie prospektu emisyjnego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 11 października 2016 roku, o łącznej wartości nominalnej do 750 mln zł. Funkcję wyłącznego oferującego pełnił dom maklerski Noble Securities S.A.