W ramach zrealizowanego przydziału obligacji korporacyjnych Ghelamco Invest sp. z o. o., nabywców znalazło 200 tys. instrumentów dłużnych Emitenta. Tym samym dom maklerski Noble Securities S.A. sprzedał wszystkie spośród oferowanych 4-letnich obligacji Ghelamco. Ostateczna wartość nominalna emisji wyniosła 20 mln zł., a oprocentowanie tych obligacji będzie równe stawce WIBOR 6M powiększonej o marżę w wysokości 4 punktów procentowych w skali roku. Środki pozyskane z emisji zostaną przeznaczone na dalszą realizację projektów inwestycyjnych prowadzonych przez Grupę Ghelamco w Polsce.

Dom maklerski Noble Securities S.A. uplasował obligacje Ghelamco Invest sp. z o.o. W ramach oferty publicznej zostało przydzielonych 200 000 zabezpieczonych obligacji na okaziciela obligacji serii PPJ o wartości nominalnej 100 zł każda oraz łącznej wartości nominalnej 20 000 000 zł. Łączna wartość środków pozyskanych z emisji obligacji, z uwagi na zróżnicowaną – w zależności od dnia w którym składany był zapis - cenę emisyjną wyniosła 19 956 801,99 zł. Obligacje będą podlegać wykupowi w październiku 2020 r., a ich efektywne oprocentowanie wynosi WIBOR 6M + 4,00 p.p. w stosunku rocznym. Obligacje są zabezpieczone poręczeniem spółki Granbero Holdings Limited – jedynego wspólnika Emitenta. Ghelamco będzie ubiegać się o wprowadzenie również tej serii obligacji do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez GPW i BondSpot w ramach Catalyst. Przewidywany termin wprowadzenia obligacji do obrotu to 10 listopada 2016 r.

„Wraz z Ghelamco po raz kolejny świętujemy sukces. Dostarczyliśmy spółce w terminie pełne zakładane finansowanie. Na powodzenie oferty na pewno wpływ miała wysokość oprocentowania oferowanych papierów, ale również jakość samego emitenta. Uważamy spółkę Ghelamco Invest oraz grupę, w skład której wchodzi, za wiarygodnego partnera.” – mówi Wojciech Gąsowski, Dyrektor Departamentu Emisji Instrumentów Finansowych Noble Securities S.A. W styczniu 2016 roku KNF zatwierdziła prospekt emisyjny Ghelamco Invest dotyczący oferty publicznej z zamiarem ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym obligacji, emitowanych w ramach programu emisji obligacji, w którym łączna wartość nominalna obligacji emitowanych w okresie 12 miesięcy nie przekroczy 350 mln zł.

Grupa Ghelamco jest wiodącym europejskim inwestorem, deweloperem i generalnym wykonawcą w branży nieruchomości, a także liderem zrównoważonego budownictwa w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej Grupa Ghelamco działa na światowym rynku nieruchomości od ponad 30 lat, z czego w Polsce od 25 lat. Od początku swojej działalności w Polsce Grupa Ghelamco dostarczyła ponad 500 tys. m2 nowoczesnej powierzchni biurowej oraz magazynowej, a w latach 2002-2015 sprzedała 20 projektów komercyjnych o łącznej wartości 1 277,5 mln EUR. Działalność Ghelamco obejmuje wszystkie fazy tworzenia projektów deweloperskich, począwszy od zakupu gruntów poprzez planowanie i koordynację budowy aż po komercjalizację i sprzedaż inwestycji.

Dom maklerski Noble Securities S.A. jest jednym z liderów rynku obligacji korporacyjnych. W 2015 roku Noble Securities przeprowadził 52 emisje obligacji korporacyjnych pozyskując dla emitentów blisko 1 mld zł.