NOBLE Securities SA został wyróżniony za największą aktywność na Rynku Praw Majątkowych prowadzonym przez Towarową Giełdę Energii SA. „Platynowy Megawat” został wręczony w dniu 22 stycznia br. podczas konferencji wieńczącej 10-lecie funkcjonowania TGE.

 

NOBLE Securities SA, jako lider wśród podmiotów maklerskich pośredniczących w obrocie prawami majątkowymi ze świadectw pochodzenia energii wytworzonej w odnawialnych źródłach, jak też w wysokosprawnej kogeneracji, obsługuje ponad połowę Członków Rejestru Świadectw Pochodzenia. – Świadczenie usług maklerskich dla naszych klientów – zarówno wytwórców energii, jak też podmiotów zobowiązanych do nabywania praw majątkowych – pozwala nam pośredniczyć w największej liczbie transakcji zawieranych na Rynku Praw Majątkowych - mówi Iwona Ustach – Wiceprezes Zarządu NOBLE Securities SA. 

NOBLE Securities SA, jako pierwszy podmiot maklerski, w dniu 27 września 2005 roku został dopuszczony do działania na Rynku Praw Majątkowych wynikających ze Świadectw Pochodzenia dla energii wyprodukowanej w źródłach odnawialnych (OZE), organizowanym przez Towarową Giełdę Energii SA. Broker jest jednym z czterech podmiotów maklerskich pośredniczących w obrocie prawami majątkowych na TGE. Jednak jako jedyny jest zaangażowany w rozwój tego rynku od pojawienia się inicjatywy jego uruchomienia. – Braliśmy udział w pracach nad regulacjami prawnymi określającymi zasady funkcjonowania tego rynku, głównie w zakresie współpracy pomiędzy Towarową Giełdą Energii, brokerami pośredniczącymi w obrocie prawami majątkowymi oraz podmiotami wytwarzającymi energię z OZE – mówi Iwona Ustach Wiceprezes Zarządu NOBLE Securities SA.

NOBLE Securities SA stale współpracujemy z Towarową Giełdą Energii w zakresie promowania idei wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych.


O NOBLE Securities SA

NOBLE Securities SA to działające od 16 lat jedno z pierwszych niebankowych przedsiębiorstw maklerskich. Spółka, jako aktywny uczestnik rynku kapitałowego, oferuje kompleksową obsługę w obrocie papierami wartościowymi.
NOBLE Securities SA koncentruje swoją działalność na transakcjach instrumentami finansowymi zarówno na rynku pierwotnym jak i wtórnym. Spółka wspiera podmioty gospodarcze w pozyskaniu kapitału w drodze publicznych oraz niepublicznych emisji papierów wartościowych. Kompleksowa obsługa publicznych ofert obejmuje działania poprzedzające wprowadzenie Spółki na giełdę, debiut na GPW oraz kolejne emisje papierów wartościowych, jak również wsparcie w realizacji kampanii Public Relations i Investor Relations publicznych ofert.
Drugim głównym obszarem aktywności NOBLE Securities SA jest działalność brokerska. Doświadczona kadra Domu Maklerskiego pozwala oferować kompleksową obsługę w transakcjach instrumentami finansowymi na Giełdzie Papierów Wartościowych SA w Warszawie oraz prawami majątkowymi do świadectw pochodzenia energii  oraz uprawnieniami do emisji CO2 notowanymi na Towarowej Giełdzie Energii SA.
Spółka, jako Autoryzowany Doradca w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, oferuje swoje usługi również młodym i innowacyjnym przedsiębiorstwom o wysokim potencjale wzrostu.
NOBLE Securities SA pełni również funkcję Autoryzowanego Doradcy w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst – rynku obligacji GPW.

Do pobrania:

NOBLE Securities SA - najaktywniejszym brokerem na Rynku Praw Majątkowych prowadzonym przez Towarową Giełdę Energii