Prezentowane kalkulacje oraz ich wyniki stanowią symulację uwzględniającą informacje podane przez Klienta w zakresie wpłat w tym ich częstotliwości, częstotliwości, oczekiwanej stopy zwrotu w zadanym przez Klienta czasie, okresu otrzymywania renty oraz horyzontu inwestycyjnego. Wyniki kalkulacji nie mogą stanowić samodzielnej podstawy do podejmowania decyzji o skorzystaniu z usług maklerskich czy też nabywania instrumentów finansowych. Kalkulatory mają walor wyłącznie edukacyjny i nie zawiera informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z korzystaniem z usług maklerskich. Szczegółowe informacje w zakresie ryzyka, jakie jest związane z inwestowaniem w instrumenty finansowe oraz informacje wymagane przepisami prawa przekazywane są przed zawarciem umowy o świadczenie usług maklerskich oraz są zamieszczone na stronie internetowej Noble Securities S.A. pod adresem www.noblesecurities.pl (podstrona: O nas/Regulacje/Rachunek maklerski)