Przed uzyskaniem dostępu do informacji zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej prosimy o uważne zapoznanie się z treścią poniższych ważnych informacji na temat warunków dostępu do niniejszej strony internetowej oraz korzystania z informacji, które zostały na niej zamieszczone. Poprzez wybranie opcji „PRZEJDŹ DALEJ” poniżej potwierdzą Państwo zapoznanie się z poniższymi informacjami, wyrażą zgodę na zawarte w nich ograniczenia i zobowiążą się Państwo do ich przestrzegania oraz potwierdzą, że wchodzą na tę stronę i uzyskują dostęp do dokumentów i informacji na niej zamieszczonych z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub zgodnie z przepisami prawa lokalnej jurysdykcji właściwej dla Państwa przewidującymi takie uprawnienie.

Zwracamy uwagę na fakt, że przedstawione poniżej ważne informacje mogą podlegać zmianie lub aktualizacji.

Materiały i informacje zamieszczone na stronie internetowej, na którą Państwo wchodzą („Materiały i informacje”) nie podlegają, nie mogą być przekazywane dla celów i nie są przeznaczone do rozpowszechniania, ogłaszania, publikacji i dystrybucji, bezpośrednio ani pośrednio, w całości bądź w części, poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Materiały i informacje dotyczą lub są związane z ofertami publicznymi („Oferta”; „Publiczna Oferta”) na terytorium Polski do 750.000 niezabezpieczonych, podporządkowanych obligacji na okaziciela o wartości nominalnej 1.000 złotych każda („Obligacje”) spółki Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), emitowanych przez Spółkę w ramach programu emisji obligacji podporządkowanych („Publiczny Program Emisji Obligacji Podporządkowanych”).

W dniu 11 października 2016 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny podstawowy („Prospekt”) sporządzony w związku z Publiczną Ofertą w ramach Programu Emisji Obligacji Podporządkowanych.

Prospekt jest ważny w okresie 12 miesięcy od dnia zatwierdzenia lub do dnia zakończenia Publicznego Programu Emisji Obligacji Podporządkowanych, tj. do dnia wyemitowania na podstawie Prospektu wszystkich Obligacji w liczbie określonej Publicznym Programem Emisji Obligacji Podporządkowanych przed dniem upływu 12 miesięcy od dnia zatwierdzenia Prospektu lub do dnia przekazania oświadczenia o rezygnacji z dokonywania Ofert lub do dnia ogłoszenia o odwołaniu Ofert, w zależności od tego, który dzień nastąpi wcześniej.

Zwraca się uwagę, że pełne informacje na temat Spółki i Publicznej Oferty można uzyskać wyłącznie na podstawie zestawienia Prospektu, Podstawowych Warunków Emisji oraz Ostatecznych Warunków Oferty Danej Serii i ewentualnych aneksów do Prospektu i komunikatów aktualizujących, które zostały udostępnione do publicznej wiadomości w formie elektronicznej na stronie internetowej Spółki (www.gnb.pl) oraz dodatkowo, w celach informacyjnych, na stronie internetowej oferującego Noble Securities S.A. (www.noblesecurities.pl).

Niniejsze materiały oraz informacje nie stanowią oferty sprzedaży papierów wartościowych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Publiczny Program Emisji Obligacji Podporządkowanych jest przeprowadzany jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej Prospekt nie może być traktowany jako propozycja lub oferta nabycia. Prospekt ani papiery wartościowe nim objęte nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską. Papiery wartościowe objęte Prospektem nie mogą być oferowane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, chyba że w danym państwie taka oferta lub sprzedaż mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych. Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami innych państw, które mogą się do niego stosować.