W dniach od 5 do 12 sierpnia 2015 r. trwają zapisy na obligacje serii G spółki Capital Park S.A. z siedzibą w Warszawie ("Obligacje") .

Podstawowe informacje o Obligacjach

Liczba oferowanych Obligacji:

18 837

Termin zapadalności Obligacji:

14 sierpnia 2018 r.

Wartość nominalna jednej Obligacji:

100 zł

Cena emisyjna jednej Obligacji:

100 zł

Łączna wartość nominalna serii:

1.883.700,00 zł. (słownie: milion osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset złotych)

Oprocentowanie:

WIBOR 3M + 4,30 p.p.

Kupon (częstotliwość płatności odsetek):

trzymiesięczny

Terminy wypłaty odsetek:

14 dnia lutego, maja, sierpnia, listopada

Opis zabezpieczenia:

obligacje są niezabezpieczone

Wielkość minimalnego zapisu (kwotowo):

5.000,00 zł

Cel emisji:

pozyskanie środków na kapitał obrotowy Spółki

Zasady przydziału:

redukcja proporcjonalna

Dokumenty dotyczące Obligacji:

 1. Prospekt emisyjny podstawowy Obligacji.
 2. Ostateczne Warunki Oferty Obligacji.
 3. Prezentacja dotycząca oferty Obligacji i Emitenta.
 4. Informacja o wyniku oferty obligacji Serii G.

Aktualny harmonogram oferty Obligacji:

 • Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów i wpłat na Obligacje: 5 sierpnia 2015 r.
 • Termin zakończenia przyjmowania zapisów na Obligacje: 12 sierpnia 2015 r.
 • Termin zakończenia przyjmowania wpłat na Obligacje: 12 sierpnia 2015 r. lub najpóźniej w momencie składania zapisu w przypadku zapisów przez Internet
 • Termin przydziału Obligacji: 14 sierpnia 2015 r.
 • Przewidywany termin podania wyników Oferty do publicznej wiadomości: 14 sierpnia 2015 r.

Powyższe terminy mogą ulec zmianie.

Jak złożyć zapis w Noble Securities S.A.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani złożeniem zapisu na Obligacje prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami:

 • Noble Securities S.A. nie pobiera prowizji maklerskiej z tytułu złożenia zapisu na Obligacje.
 • Zapisy na obligacje mogą zostać złożone:
 • Przed złożeniem zapisu na Obligacje za pośrednictwem Internetu Inwestor musi posiadać otwarty aktywny rachunek maklerski prowadzony przez Noble Securities S.A. W przypadku braku takiego rachunku maklerskiego prosimy o kontakt mailowy, telefoniczny lub osobistą wizytę w jednym z Punktów Obsługi Klientów Noble Securities S.A.
 • Ponadto przed złożeniem zapisu na Obligacje za pośrednictwem Internetu lub telefonu Inwestor musi posiadać na swoim rachunku maklerskim środki pieniężne w kwocie stanowiącej iloczyn liczby Obligacji, na które ma zamiar złożyć zapis oraz ceny emisyjnej.
 • Zapisy na Obligacje są nieodwołalne, z wyłączeniem sytuacji opisanej na str. 133 prospektu emisyjnego podstawowego w pkt. 5.1.3 pod tytułem „Terminy, wraz z wszelkimi możliwymi zmianami, obowiązywania oferty i opis procedury składania zapisów” tj. w sytuacji opublikowania przez Emitenta aneksu do prospektu emisyjnego.