Noble Securities S.A. w ramach katalogu swoich usług pośredniczy w transakcjach giełdowych, których przedmiotem jest energia elektryczna, umożliwiając Klientom dostęp do rynku hurtowego jakim jest parkiet giełdowy. 

Zaprezentowane poniżej rynki pozwalają naszym Klientom na elastyczne podejście do obrotu energią elektryczną.

Obecnie na Towarowej Giełdzie Energii transakcje można zawierać na następujących rynkach energii elektrycznej:

 • Rynek Dnia Następnego (RDN) - Rynek Dnia Następnego na TGE składa się z 24 godzinowych rynków spot, na których notowane są po jednym rodzaju kontraktu godzinowego oraz kontrakty blokowe (PASMO - kontrakt z dostawą 1 MWh w każdej godzinie doby, Euroszczyt - kontrakt z dostawą 1 MWh energii w każdej godzinie szczytu 8 -22 i Offpeak - kontrakt z dostawą 1 MWh energii w godzinach doliny zapotrzebowania 23-7). Uczestnikom RDN mają możliwość zgłaszania i rozliczania transakcji pozasesyjnych w oparciu o standardowe kontrakty notowane na sesji giełdowej RDN. Notowania odbywają się codziennie włączając dni świąteczne. Sesja dla kontraktów godzinowych prowadzona jest w systemie kursu jednolitego (fixing) i systemie notowań ciągłych. Dla kontraktów blokowych sesja odbywa się wyłącznie w systemie notowań ciągłych. Minimalny wolumen zlecenia wynosi 1 MWh.
 • Rynek Terminowy Towarowy (RTT) – notowane są cztery rodzaje kontraktów forward różne pod względem terminu ich wykonania (każdy z nich może być typu BASE z całodobowym okresem wykonania oraz PEAK5 - z dostawą w godzinach od 7:00 do 22:00. Kontrakt terminowy na dostawę energii elektrycznej jest umową, w której sprzedający (wystawca kontraktu) zobowiązuje się do dostarczenia energii elektrycznej w określonym terminie w przyszłości i po określonej cenie, a kupujący (nabywca kontraktu) zobowiązuje się do nabycia energii elektrycznej w określonym terminie i po określonej cenie. Kontrakty mogą być tygodniowe, miesięczne, kwartalne i roczne. Dla danego terminu wykonania notowane są po minimum trzy najbliższe serie kontraktów. Obrót kontraktami prowadzony jest wyłącznie w systemie notowań ciągłych. Notowania odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 14:00.

W okresie notowania są naliczane depozyty zabezpieczające. W okresie wykonania kontraktu dla podmiotów, które kupiły kontrakt terminowy naliczana jest wartość zobowiązań, jako iloczyn wolumenu i kursu zawartej transakcji, natomiast dla podmiotów, które sprzedały kontrakt terminowy naliczana jest wartość należności, jako iloczyn wolumenu i kursu transakcji. Rozliczenie jest dokonywane z uwzględnieniem podatku VAT.

Po zakończeniu obrotu danym kontraktem terminowym, w terminie jego wykonania, następuje okres rozliczenia kontraktu. Ostateczne rozliczenie dla każdej transakcji jest dokonywane na podstawie kursu zawarcia tej transakcji. Wykonanie kontraktu (fizyczna dostawa).

W dniu przypadającym na 1 dzień przed dniem dostawy (po zakończeniu notowań) kontrakt jest redukowany o ilość energii podlegającą dostawie w poszczególnych godzinach w dniu dostawy. Wykonanie kontraktu terminowego odbywa się poprzez fizyczną dostawę energii zgodnie z okresem dostawy w zależności od typu kontraktu, w podziale na dobowe porcje energii odpowiadające iloczynowi "liczby godzin w trakcie doby (w zależności od typu kontraktu) x liczba kontraktów".

W rezultacie, w okresie wykonania, kontrakty terminowe ulegają przekształceniu w kontrakty fizyczne (tzw. kontrakty redukowane) o wolumenie malejącym codziennie o wielkość dobowej dostawy energii.

Zabezpieczenie transakcji

Izba Rozrachunkowa (IRGiT) zarządza systemem gwarantowania rozliczeń i kompensuje całkowite ryzyko rozliczeniowe dla wszystkich zawartych transakcji. Każdy z uczestników rynku rozlicza swoje transakcje za pośrednictwem rachunku kupna w Banku Rozliczeniowym i jest zobowiązany do utrzymywania na nim środków pieniężnych niezbędnych do uzupełnienia wymaganego depozytu uzupełniającego.

System gwarantowania rozliczeń składa się z:

 • funduszu gwarancyjnego,
 • depozytu wstępnego,
 • depozytu uzupełniającego.

Depozyt zabezpieczający - Otwarcie pozycji na rynku terminowym wiąże się z koniecznością wniesienia depozytu zabezpieczającego. Depozyt zabezpieczający dzieli się na depozyt wstępny i depozyt uzupełniający. Minimalną wartość depozytów wnoszonych przez Członka giełdy określa giełdowa izba rozliczeniowa. Wielkość depozytów na koncie zmienia się codziennie, w zależności od zmian dziennego kursu rozliczeniowego kontraktu.

 • Rynek Dnia Bieżącego (RDB) – rynek spot, na którym notowane są kontrakty godzinowe; Notowania odbywają się codziennie w godzinach 07:15 - 14:30 w systemie kursu jednolitego i w systemie notowań ciągłych. Obrót na RDB prowadzony jest w dniu poprzedzającym Dzień Dostawy oraz w Dniu Dostawy na kontraktach godzinowych określonych w specyfikacji i zgodnie z Harmonogramem notowań na RDB znajdującym się w Szczegółowych zasadach obrotu i rozliczeń dla energii elektrycznej na RDB. 1 kontrakt odpowiada 1MWh energii elektrycznej. TGE zgłasza transakcje zawarte na RDB do OSP między godz. 17:00 - 18:00 w dobie poprzedzającej dobę dostawy oraz cyklicznie, co godzinę między godz. 07:30 - 15:00 w dobie dostawy, dla okresu dostawy dla którego upłynął okres aktualizacji. Rozliczeniem zawartych transakcji na Rynku Dnia Bieżącego zajmuje się Izba Rozrachunkowa (IRGiT). Rozliczenia przeprowadzane są codziennie.
 • Aukcje energii elektrycznej – kontrakty roczne i kwartalne BASE-A oraz PEAK5-A (oferty na minimum 5 kontraktów). Wniosek składa Oferent za pośrednictwem domu maklerskiego nie później niż 30 dni kalendarzowych przed proponowanym terminem aukcji.

We wniosku Oferent określa:

 • proponowaną datę przeprowadzenia aukcji
 • rodzaj aukcji (sprzedaż lub kupno)
 • instrument będący przedmiotem aukcji
 • liczbę kontraktów, którą Oferent zamierza sprzedać lub kupić w wyniku aukcji (wolumen aukcji)
 • oferowany limit ceny ( cenę minimalną w dla aukcji sprzedaży lub ceną maksymalną dla aukcji kupna)

Termin otwarcia aukcji Giełda podaje do publicznej wiadomości co najmniej na 25 dni kalendarzowych przed dniem jej przeprowadzenia, podając datę aukcji, rodzaj aukcji, przedmiot aukcji, wolumen aukcji.

Zasady zawierania transakcji i realizacji zleceń

Transakcje zawierane są po cenie transakcyjnej równej limitowi ceny, jaki został podany w zleceniu Uczestnika Aukcji, zgodnie z następującymi zasadami:

 • w pierwszej kolejności są realizowane zlecenia o najwyższym limicie ceny dla zleceń kupna i o najniższym limicie ceny dla zleceń sprzedaży
 • zlecenia z równymi limitami ceny są realizowane według czasu przyjęcia zlecenia
 • o zlecenia mogą być realizowane częściowo, przy czym każda częściowa realizacja zlecenia dotyczy przynajmniej jednego kontraktu.

Oferta Noble Securities S.A. obejmuje kompleksową obsługę w zakresie obsługi transakcji i reprezentowania przed TGE na rynkach energii elektrycznej, a w szczególności :

 • owarcie rachunku towarów giełdowych i powiązanego z nim rachunku pieniężnego,
 • obsługę rachunków za pośrednictwem telefonu i faksu, w tym przyjmowanie dyspozycji kupna lub sprzedaży towarów giełdowych, przelewu środków pieniężnych na zadeklarowany rachunek pieniężny,
 • wystawianie zleceń kupna lub sprzedaży na podstawie złożonych dyspozycji oraz przekazywanie ich do systemu giełdowego TGE,
 • reprezentowanie w realizowanych transakcjach i czynnościach rozliczeniowych transakcji na kontach ewidencyjnych Rejestru Świadectw Pochodzenia oraz IRGiT, a także przekazywanie informacji o zrealizowanych na rynkach energii elektrycznej TGE transakcjach odpowiednim podmiotom – uczestnikom rynku.

Wpłaty środków pieniężnych na rachunek towarów giełdowych prosimy kierować na jeden z następujących rachunków bankowych:

Noble Securities S.A. 
Rondo Ignacego Daszyńskiego 2C, 00-843 Warszawa
PL 52 1560 0013 2186 0906 4000 0026
Getin Noble Bank SA

Sposób opisania dokumentu wpłaty / przelewu (dane bezwzględnie wymagane):

 • w polu "Bank wierzyciela": Getin Noble Bank S.A.,
 • w polu "Rachunek bankowy": 52 1560 0013 2186 0906 4000 0026,
 • w polu "Właściciel rachunku": Noble Securities S.A.,
 • w polu "Adres": 00-843 Warszawa, Rondo Ignacego Daszyńskiego 2C,
 • w polu "Tytułem": numer rachunku w Noble Securities S.A. oraz imię i nazwisko/nazwa właściciela rachunku (np.: 001001 Jan Kowalski)  

Noble Securities S.A. 
Rondo Ignacego Daszyńskiego 2C, 00-843 Warszawa
PL  61 1130 1017 0020 0640 8020 0010
Bank Gospodarstwa Krajowego

Sposób opisania dokumentu wpłaty / przelewu (dane bezwzględnie wymagane):

 • w polu "Bank wierzyciela": Bank Gospodarstwa Krajowego,
 • w polu "Rachunek bankowy": 61 1130 1017 0020 0640 8020 0010,
 • w polu "Właściciel rachunku": Noble Securities S.A.,
 • w polu "Adres": 00-843 Warszawa, Rondo Ignacego Daszyńskiego 2C,
 • w polu "Tytułem": numer rachunku w Noble Securities S.A. oraz imię i nazwisko/nazwa właściciela rachunku (np.: 001001 Jan Kowalski)