Wprowadzone w Polsce rozwiązania, wzorowane na innych europejskich rynkach rozdzielają energię elektryczną produkowaną w odnawialnych i kogeneracyjnych źródłach energii na dwa elementy: energię fizyczną i cechę ekologiczną lub kogeneracyjną, przyjmującą postać niematerialnego prawa majątkowego. 

Prawa majątkowe wynikające ze świadectw pochodzenia są zbywalne i stanowią towar giełdowy. Powstają one z chwilą zapisania świadectwa po raz pierwszy na koncie ewidencyjnym w rejestrze świadectw pochodzenia i przysługują podmiotowi będącemu włąscicielem tego konta. Prawa te mają jedynie formę zdematerializowaną, której dowodem jest zapis elektroniczny w systemie ewidencyjnym rejestru. Obrót prawami majątkowymi ze świadectw pochodzenia energii odbywa się na Towarowej Giełdzie Energii S.A.

Nabycie lub zbycie praw majątkowych może nastąpić zarówno na sesji giełdowej od nieoznaczonego podmiotu jak też w transakcji pozasesyjnej od wskazanego kontrahenta po umówionej cenie. Podmioty nie będące członkiem giełdy dokonują tego obrotu za pośrednictwem domu maklerskiego.

Pośrednictwo domu maklerskiego w obrocie prawami majątkowymi gwarantuje łatwy i szybki dostęp do konta w Rejestrze Świadectw Pochodzenia, jak też do informacji dotyczących rynku ( m.in. aktualnych ofert, zmian kursu). 

Kompleksowa obsługa na Rynku Praw Majątkowych wynikających ze Świadectw Pochodzenia energii wytwarzanej w Odnawialnych Źródłach Energii oraz w wysokosprawnej kogeneracji obejmuje:

  • otwarcie rachunku towarów giełdowych i powiązanego z nim rachunku pieniężnego
  • obsługę rachunków za pośrednictwem telefonu i faksu, w tym przyjmowanie dyspozycji kupna lub sprzedaży towarów giełdowych, przelewu środków pieniężnych na zadeklarowany rachunek pieniężny,
  • wystawianie zleceń kupna lub sprzedaży na podstawie złożonych dyspozycji oraz przekazywanie ich do systemu giełdowego TGE,
  • reprezentowanie w realizowanych transakcjach i czynnościach rozliczeniowych transakcji na kontach ewidencyjnych Rejestru Świadectw Pochodzenia oraz IRGiT,
  • reprezentowanie i dokonywania wszelkich czynności, których celem jest umorzenie świadectw pochodzenia, zgodnie z Regulaminem Rejestru.

Noble Securities S.A. jest liderem wśród podmiotów maklerskich w zakresie pośredniczenia w obrocie prawami majątkowymi ze Świadectw Pochodzenia energii wytworzonej w odnawialnych źródłach, jak też w wysokosprawnej kogeneracji. Mamy zaszczyt świadczyć usługi dla ponad połowy członków Rejestru Świadectw Pochodzenia.

W 2006 roku Noble Securities S.A. otrzymał Pierwszą Nagrodę Prezesa Towarowej Giełdy Energii za wkład w rozwój Rynku Praw Majątkowych, zaś w 2010 roku został uhonorowany Nagrodą Platynowego Megawata za największą aktywność na Rynku Praw Majątkowych.


Wpłaty środków pieniężnych na rachunek towarów giełdowych prosimy kierować na następujący rachunek bankowy:

Noble Securities S.A.
ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa
PL 52 1560 0013 2186 0906 4000 0026
Getin Noble Bank SA

Sposób opisania dokumentu wpłaty / przelewu (dane bezwzględnie wymagane):

  • w polu "Bank wierzyciela": Getin Noble Bank SA
  • w polu "Rachunek bankowy": PL 52 1560 0013 2186 0906 4000 0026
  • w polu "Właściciel rachunku": Noble Securities S.A.
  • w polu "Tytułem": nr i nazwę właściciela rachunku towarów giełdowych (np. 000 900, MEW Mewski S.A.)