Nie czekaj.

Pomyśl o dywersyfikacji inwestycji.

Poznaj naszą ofertę certyfikatów.

Dlaczego warto wybrać Certyfikaty Inwestycyjne:

otrzymujesz dostęp do wielu odmiennych strategii inwestycyjnych realizowanych przez różne fundusze
możesz nabyć instrument mogący stanowić gotowy zdywersyfikowany portfel
w zależności od Twojego apetytu na ryzyko, masz możliwość wybrania strategii inwestycyjnych o niższym lub wyższym ryzyku
zyskujesz możliwość handlu na rynku wtórnym w przypadku Certyfikatów Inwestycyjnych wprowadzonych do obrotu na Giełdę Papierów Wartościowych
OTWÓRZ RACHUNEK w NS
Kartka z wykresem

Czym są Certyfikaty Inwestycyjne

Certyfikaty Inwestycyjne to papiery wartościowe emitowane przez Fundusze Inwestycyjne Zamknięte (FIZ) lub Specjalistyczne Fundusze Inwestycyjne Zamknięte (SFIZ).
stanowią element dywersyfikacji portfela inwestycyjnego
inwestor, nabywając certyfikat inwestycyjny powierza swoje środki w zarządzanie ekspertom, w celu realizacji strategii inwestycyjnej określonej dla funduszu
są dowodem udziału w aktywach funduszu
w przypadku certyfikatów inwestycyjnych, które są dopuszczone do obrotu na rynku wtórnym, istnieje możliwość wyjścia z inwestycji niezależnie od procesu odkupu ich przez Fundusz

Chcesz wiedzieć więcej -

 zostaw swoje dane

Wypełniając powyższy formularz, wyrażam zgodę na przekazywanie mi informacji marketingowych i handlowych przez Noble Securities S.A. w związku z chęcią zdobycia więcej informacji związanych z certyfikatami inwestycyjnymi.. Zgoda ta obejmuje przekazywanie mi przez Noble Securities S.A. powyższych informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgoda ta obejmuje również używanie wobec mnie przez Noble Securities S.A. dla celów marketingu bezpośredniego, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących, w tym telefonów, SMS-ów i MMS-ów. Powyższe zgody są dobrowolne i mogą być w każdym czasie odwołane bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przed ich odwołaniem.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Noble Securities S.A. informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Wyrażam zgodę na używanie wobec mnie, przez Noble Securities S.A. dla celów marketingu bezpośredniego, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących, w tym telefonów, SMS-ów i MMS-ów
Administratorem Twoich danych osobowych będzie Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, („NS”) ul. Prosta 67, 00-838 Warszawa, nr KRS 0000018651. ...więcej
NOTA PRAWNA: Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy, stanowi informację handlową i jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji usług Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie (ul. Prosta 67, Warszawa 00-838, biuro@noblesecurities.pl, dalej „NS”). Inwestycje w certyfikaty inwestycyjne wiążą się z ryzykiem utraty całości zainwestowanych środków. Szczegółowe informacje w zakresie ryzyka, jakie jest związane z inwestowaniem w instrumenty finansowe, są zamieszczone w prospekcie w rozdziale zatytułowanym „Czynniki ryzyka”, a także na stronie internetowej NS (zakładka Dom maklerski/Rachunek maklerski/Dokumenty). Oferta przeprowadzana jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. NS pełni rolę Koordynatora Oferty oraz podmiotu pośredniczącego w oferowaniu Certyfikatów. Zapisy na Certyfikaty są przyjmowane przez NS oraz członków konsorcjum dystrybucyjnego. NS zwraca uwagę, że ze względu na publiczny charakter niniejszego materiału, który jest skierowany do nieoznaczonego adresata, nie jest w stanie ocenić pełnej zgodności potrzeb, cech lub celów odbiorców niniejszego materiału z instrumentem finansowym, o którym w nim mowa. Zwraca się szczególną uwagę na ewentualne ograniczenia w zakresie rozporządzania instrumentami finansowymi, które mogą mieć zastosowanie w indywidualnej sytuacji danego inwestora w następstwie sankcji, które zostały lub mogą być nałożone w przyszłości na podstawie obowiązujących przepisów prawa w szczególności w związku z wojną w Ukrainie. Przed złożeniem zapisu na instrumenty finansowe, o których mowa w niniejszym materiale, każdy inwestor we własnym zakresie powinien dokonać analizy, czy podlega takim sankcjom, które uniemożliwiają złożenie zapisu i nabycie instrumentów finansowych, a w przypadku wątpliwości zasięgnąć porady prawnej profesjonalnego podmiotu. Wyniki historyczne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Przedstawiony wynik nie uwzględnia opłat, prowizji ani podatków obciążających dochód z inwestycji.