W dniach 24 czerwca - 8 lipca 2022 r. (do godz. 16:00) spółka Aplisens S.A. prowadzi za pośrednictwem Noble Securities S.A. skup akcji własnych poza obrotem zorganizowanym. Zasady oraz szczegółowy harmonogram skupu zostały opisane w Zaproszeniu.

Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Aplisens S.A.


PODSTAWOWE INFORMACJE:

Cena za 1 akcję: 14,40 zł

Przedmiotem skupu jest nie więcej niż 828.417 akcji Aplisens S.A. notowanych na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., oznaczonych kodem ISIN PLAPLS000016


Oferty sprzedaży akcji w ramach Zaproszenia można składać:

  • osobiście lub przez pełnomocnika w Oddziałach Noble Securities S.A.,
  • drogą korespondencyjną na adres:

Noble Securities S.A. Oddział w Krakowie

ul. Królewska 57, 30 – 081 Kraków

z dopiskiem „Skup akcji Aplisens”,

  • pocztą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. – z zastrzeżeniem, że oferty sprzedaży składane tą drogą powinny być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym (ePUAP) lub podpisem osobistym
  • w przypadku Akcjonariuszy, których akcje zapisane są na rachunku papierów wartościowych prowadzonym przez Noble Securities S.A. - za pośrednictwem zdalnych kanałów komunikacji udostępnianych zgodnie z regulacjami obowiązującymi w Noble Securities S.A.,
  • za pośrednictwem podmiotu prowadzącego na rzecz Akcjonariusza rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje mające być przedmiotem oferty sprzedaży i przy wykorzystaniu kanałów komunikacji udostępnianych przez taki podmiot, z zastrzeżeniem konieczności uzyskania uprzedniej zgody takiego podmiotu (tzw. tryb uproszczony). 

Noble Securities S.A. pełni funkcję podmiotu pośredniczącego.


HARMONOGRAM:

  • 24.06-08.07.2022 r. (do godz.16:00) - termin przyjmowania ofert sprzedaży akcji
  • 14.07.2022 r. - przewidywany termin zawarcia umów sprzedaży akcji
  • 15.07.2022 r. - przewidywany termin rozliczenia transakcji sprzedaży akcji

PREZENTACJA DLA AKCJONARIUSZY

Prezentacja dla Akcjonariuszy Aplisens S.A.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SPRZEDAŻY AKCJI APLISENS S.A.

Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Aplisens S.A.

DOKUMENTY DLA AKCJONARIUSZY BĘDĄCYCH OSOBAMI FIZYCZNYMI

Załącznik 1A - Oferta Sprzedaży

Załącznik 2A - Dyspozycja blokady akcji wystawienia instrukcji rozrachunkowej oraz świadectwa depozytowego

Załącznik 3A - Pełnomocnictwo

Załącznik 4 - Świadectwo depozytowe

Załącznik 5 – Lista Punktów Obsługi Klienta Noble Securities S.A.

DOKUMENTY DLA AKCJONARIUSZY BĘDĄCYCH OSOBAMI PRAWNYMI LUB INNYMI JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI

Załącznik 1B - Oferta Sprzedaży

Załącznik 2B - Dyspozycja blokady akcji wystawienia instrukcji rozrachunkowej oraz świadectwa depozytowego

Załącznik 3B - Pełnomocnictwo

Załącznik 4 - Świadectwo depozytowe

Załącznik 5 - Lista Punktów Obsługi Klienta Noble Securities S.A.

DOKUMENTY DLA AKCJONARIUSZY BĘDĄCYCH KLIENTAMI BANKÓW DEPOZYTARIUSZY I INNYCH PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH RACHUNKI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Załącznik 1C - Oferta Sprzedaży

Załącznik 2C - Dyspozycja blokady akcji wystawienia instrukcji rozrachunkowej oraz świadectwa depozytowego

Załącznik 3C.1 - Oświadczenie podmiotu prowadzącego rachunki papierów wartościowych

Załącznik 4C - Świadectwo depozytowe dla klienta banku depozytariusza

Załącznik 4C omnibus account - Świadectwo depozytowe dla klienta banku depozytariusza omnibus account

Załącznik 4C omnibus account (eng) - Świadectwo depozytowe dla klienta banku depozytariusza omnibus account (eng) 

Załącznik 5 - Lista Punktów Obsługi Klienta Noble Securities S.A.

DOKUMENTY DLA AKCJONARIUSZY BĘDĄCYCH KLIENTAMI PODMIOTÓW ZARZĄDZAJĄCYCH AKTYWAMI NA RACHUNKACH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Załącznik 1C - Oferta Sprzedaży

Załącznik 2C - Dyspozycja blokady akcji wystawienia instrukcji rozrachunkowej oraz świadectwa depozytowego

Załącznik 3C.2 - Oświadczenie podmiotu zarządzającego aktywami na rachunkach papierów wartościowych

Załącznik 4 - Świadectwo depozytowe

Załącznik 5 - Lista Punktów Obsługi Klienta Noble Securities S.A.

INFORMACJE ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Załącznik 6 – Informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Aplisens S.A. 

Załącznik 7 – Informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych przez NS (art. 13 RODO)

Załącznik 7 – Informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych przez NS (art. 14 RODO)

Załącznik 7 – Informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych przez NS (pełnomocnik, reprezentant)

 


Informacja przeznaczona dla Akcjonariuszy spółki Aplisens S.A.

Informacja przeznaczona dla Akcjonariuszy spółki Aplisens S.A. Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i jest upowszechniany wyłącznie w celu reklamy usług Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, (00-843 Warszawa, ul. Rondo Ignacego Daszyńskiego 2C, www.noblesecurities.pl, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) oraz na jej zlecenie w związku ze skupem akcji własnych Aplisens S.A. z siedzibą w Warszawie realizowanym na podstawie Zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Aplisens S.A. z siedzibą w Warszawie, podanego do publicznej wiadomości w dniu 22 czerwca 2022 r. („Zaproszenie”). Niniejszy materiał nie stanowi wezwania dobrowolnego do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji spółki publicznej, o którym mowa w art. 72a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, ani wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, o którym mowa w art. 73 i następnych ww. ustawy. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, usługi doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, oferty zakupu, rekomendacji, porady inwestycyjnej, porady prawnej ani podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia i adekwatna do poziomu wiedzy o inwestowaniu w zakresie instrumentów finansowych oraz doświadczenia inwestycyjnego. Osoby i podmioty zainteresowane sprzedażą akcji, o których mowa w Zaproszeniu, powinny we własnym zakresie zapoznać się szczegółowo z treścią Zaproszenia oraz z publicznie dostępnymi informacjami dotyczącymi Aplisens S.A. i wyemitowanych przez nią akcji, w tym z raportami bieżącymi i okresowymi Aplisens S.A., a także dokładnie przeanalizować i ocenić informacje zawarte w Zaproszeniu oraz inne publicznie dostępne informacje o Aplisens S.A. i wyemitowanych przez nią akcjach, a ich decyzja odnośnie sprzedaży akcji Aplisens S.A. powinna być oparta na takiej analizie, jaką sami uznają za stosowną. Osoba odpowiadająca na Zaproszenie ponosi wszelkie konsekwencje prawne, finansowe oraz podatkowe podejmowanych decyzji inwestycyjnych. Pełna treść Zaproszenia wraz załącznikami dostępna jest na stronie internetowej Aplisens S.A. www.aplisens.pl w zakładce Relacje Inwestorskie/ Raporty (https://aplisens.pl/raporty-biezace.html), oraz na stronie Noble Securities S.A. www.noblesecurities.pl w zakładce Bankowość inwestycyjna/ Skup akcji (https://noblesecurities.pl/bankowosc-inwestycyjna/skup-akcji).