W dniach 15 września - 1 października 2021 r. Spółka XBS Logistics S.A. z siedzibą w Pass ("Nabywający") zaprasza akcjonariuszy XBS Pro-Log S.A. z siedzibą w Pruszkowie do sprzedaży akcji ww. spółki na rzecz Nabywającego. Zasady oraz szczegółowy harmonogram skupu akcji zostały opisane w Zaproszeniu.

Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji XBS Pro-Log S.A.


PODSTAWOWE INFORMACJE:

 • Cena ustalona przez nabywającego za 1 akcję zależna jest od terminu złożenia oferty sprzedaży:
  • w dniach 15 – 26 września 2021 r. została ustalona na poziomie 37,00 zł.
  • w dniach 27 września – 1 października 2021 r. została ustalona na poziomie 36,00 zł. 
 • Przedmiotem skupu jest nie więcej niż 55.555 akcji Spółki XBS Pro-Log S.A
 • Szczegółowa informacja o zasadach ustalenia maksymalnej liczby Akcji objętych znajduje się w pkt. 4.2. Zaproszenia. 
 • Oferty sprzedaży można składać osobiście w Oddziałach domu maklerskiego Noble Securities S.A oraz drogą korespondencyjną na adres wskazany w Zaproszeniu do dnia 1 października 2021 r. do godziny 16:00.
 • Oferty sprzedaży opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym mogą być przesłane pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z zachowaniem powyższych terminów. 
 • Dodatkowo Akcjonariusze XBS Pro-Log S.A., których akcje zapisane są na rachunku maklerskim w Noble Securities S.A. mają możliwość złożenia oferty sprzedaży za pośrednictwem zdalnych kanałów komunikacji udostępnianych zgodnie z regulacjami obowiązującymi w Noble Securities S.A. (w celu ustalenia takiej możliwości prosimy o kontakt z Oddziałem NS).

W celu umożliwienia złożenia ofert sprzedaży przez jak największe grono Akcjonariuszy XBS Pro-Log S.A., Noble Securities S.A. będzie akceptować oferty sprzedaży składane przez Akcjonariuszy w innych podmiotach, które prowadzą dla Akcjonariuszy rachunki papierów wartościowych, na których zapisane są akcje będące przedmiotem danej oferty sprzedaży oraz za pośrednictwem udostępnianych w tym celu kanałów komunikacji stosowanych przez dany podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, z tym zastrzeżeniem, że taka możliwość jest uzależniona od uprzedniej zgody podmiotu prowadzonego rachunek papierów wartościowych Akcjonariusza, na którym zapisane są akcje będące przedmiotem oferty sprzedaży, którą powinien uzyskać Akcjonariusz.   


Noble Securities S.A. pełni funkcję podmiotu pośredniczącego.


HARMONOGRAM:

 • 15.09-01.10.2021 r. (do godz.16:00) – Termin przyjmowania ofert sprzedaży
 • 15.09-26.09.2021 r. – okres, w którym obowiązuje wyższa cena za 1 Akcję
 • 08.10.2021 r. – rozliczenie transakcji 

PREZENTACJA DLA AKCJONARIUSZY

Prezentacja dla Akcjonariuszy XBS Pro-Log S.A.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SPRZEDAŻY AKCJI XBS Pro-Log S.A.

Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji XBS Pro-Log S.A.

DOKUMENTY DLA AKCJONARIUSZY BĘDĄCYCH OSOBAMI FIZYCZNYMI

Załącznik 1A - Oferta Sprzedaży

Załącznik 2A - Dyspozycja blokady akcji wystawienia instrukcji rozrachunkowej oraz świadectwa depozytowego

Załącznik 3A - Pełnomocnictwo

Załącznik 4 - Świadectwo depozytowe

Załącznik 5 – Lista Punktów Obsługi Klienta Noble Securities

DOKUMENTY DLA AKCJONARIUSZY BĘDĄCYCH OSOBAMI PRAWNYMI LUB INNYMI JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI

Załącznik 1B - Oferta Sprzedaży

Załącznik 2B - Dyspozycja blokady akcji wystawienia instrukcji rozrachunkowej oraz świadectwa depozytowego

Załącznik 3B - Pełnomocnictwo

Załącznik 4 - Świadectwo depozytowe

Załącznik 5 - Lista Punktów Obsługi Klienta Noble Securities

DOKUMENTY DLA AKCJONARIUSZY BĘDĄCYCH KLIENTAMI BANKÓW DEPOZYTARIUSZY

Załącznik 1C - Oferta Sprzedaży

Załącznik 2C - Dyspozycja blokady akcji wystawienia instrukcji rozrachunkowej oraz świadectwa depozytowego

Załącznik 3C.1 - Oświadczenie podmiotu prowadzącego rachunki papierów wartościowych

Załącznik 4C - Świadectwo depozytowe dla klienta banku depozytariusza

Załącznik 4C omnibus account - Świadectwo depozytowe dla klienta banku depozytariusza omnibus account

Załącznik 5 - Lista Punktów Obsługi Klienta Noble Securities

DOKUMENTY DLA AKCJONARIUSZY BĘDĄCYCH KLIENTAMI PODMIOTÓW ZARZĄDZAJĄCYCH AKTYWAMI NA RACHUNKACH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Załącznik 1C - Oferta Sprzedaży

Załącznik 2C - Dyspozycja blokady akcji wystawienia instrukcji rozrachunkowej oraz świadectwa depozytowego

Załącznik 3C.2 - Oświadczenie podmiotu zarządzającego aktywami na rachunkach papierów wartościowych

Załącznik 4 - Świadectwo depozytowe

Załącznik 5 - Lista Punktów Obsługi Klienta Noble Securities

INFORMACJE ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Załącznik 6 – Informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych przez XBS Pro-Log S.A. 

Załącznik 7 – Informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych przez NS (art. 13 RODO)

Załącznik 7 – Informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych przez NS (art. 14 RODO)

 


Informacja jest przeznaczona dla Akcjonariuszy spółki XBS Pro-Log S.A.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i jest upowszechniany wyłącznie w celu reklamy usług Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, (00-843 Warszawa, ul. Rondo Ignacego Daszyńskiego 2C, www.noblesecurities.pl, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) oraz na jej zlecenie w związku ze skupem akcji XBS Pro-Log S.A. z siedzibą w Pruszkowie realizowanym na podstawie Zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji XBS Pro-Log S.A. z siedzibą w Pruszkowie, podanego do publicznej wiadomości w dniu 14 września 2021 r. („Zaproszenie”). Niniejszy materiał nie stanowi i nie wymaga ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji w rozumieniu art. 73 i kolejnych ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Niniejszy materiał nie stanowi usługi doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, oferty zakupu, rekomendacji, porady inwestycyjnej, porady prawnej ani podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia i adekwatna do poziomu wiedzy o inwestowaniu w zakresie instrumentów finansowych oraz doświadczenia inwestycyjnego. Osoby i podmioty zainteresowane sprzedażą akcji, o których mowa w Zaproszeniu, powinny we własnym zakresie zapoznać się szczegółowo z treścią Zaproszenia oraz z publicznie dostępnymi informacjami dotyczącymi XBS Pro-Log S.A i wyemitowanych przez nią akcji, w tym z raportami bieżącymi i okresowymi XBS Pro-Log S.A, a także dokładnie przeanalizować i ocenić informacje zawarte w Zaproszeniu oraz inne publicznie dostępne informacje o XBS Pro-Log S.A i wyemitowanych przez nią akcjach, a ich decyzja odnośnie sprzedaży akcji XBS Pro-Log S.A powinna być oparta na takiej analizie, jaką sami uznają za stosowną. Osoba odpowiadająca na Zaproszenie ponosi wszelkie konsekwencje prawne, finansowe oraz podatkowe podejmowanych decyzji inwestycyjnych. Pełna treść Zaproszenia wraz załącznikami dostępna jest na stronie internetowej XBS Pro-Log S.A : www.xbsgroup.pl, oraz na stronie Noble Securities S.A. www.noblesecurities.pl.