Przed uzyskaniem dostępu do informacji zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej prosimy o uważne zapoznanie się z treścią poniższych ważnych informacji na temat warunków dostępu do niniejszej strony internetowej oraz korzystania z informacji, które zostały na niej zamieszczone. Poprzez wybranie opcji „PRZEJDŹ DALEJ” poniżej potwierdzą Państwo zapoznanie się z poniższymi informacjami, wyrażą zgodę na zawarte w nich ograniczenia i zobowiążą się Państwo do ich przestrzegania oraz potwierdzą, że wchodzą na tę stronę i uzyskują dostęp do dokumentów i informacji na niej zamieszczonych z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub zgodnie z przepisami prawa lokalnej jurysdykcji właściwej dla Państwa przewidującymi takie uprawnienie.

Zwracamy uwagę na fakt, że przedstawione poniżej ważne informacje mogą podlegać zmianie lub aktualizacji.

Materiały i informacje zamieszczone na stronie internetowej, na którą Państwo wchodzą („Materiały i informacje”) nie podlegają, nie mogą być przekazywane dla celów i nie są przeznaczone do rozpowszechniania, ogłaszania, publikacji i dystrybucji, bezpośrednio ani pośrednio, w całości bądź w części, poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Materiały i informacje dotyczą lub są związane z ofertami publicznymi („Oferta”; „Publiczna Oferta”) na terytorium Polski do 750.000 niezabezpieczonych, podporządkowanych obligacji na okaziciela o wartości nominalnej 1.000 złotych każda („Obligacje”) spółki Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), emitowanych przez Spółkę w ramach programu emisji obligacji podporządkowanych („Publiczny Program Emisji Obligacji Podporządkowanych”).

W dniu 11 października 2016 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny podstawowy („Prospekt”) sporządzony w związku z Publiczną Ofertą w ramach Programu Emisji Obligacji Podporządkowanych.

Prospekt jest ważny w okresie 12 miesięcy od dnia zatwierdzenia lub do dnia zakończenia Publicznego Programu Emisji Obligacji Podporządkowanych, tj. do dnia wyemitowania na podstawie Prospektu wszystkich Obligacji w liczbie określonej Publicznym Programem Emisji Obligacji Podporządkowanych przed dniem upływu 12 miesięcy od dnia zatwierdzenia Prospektu lub do dnia przekazania oświadczenia o rezygnacji z dokonywania Ofert lub do dnia ogłoszenia o odwołaniu Ofert, w zależności od tego, który dzień nastąpi wcześniej.

Zwraca się uwagę, że pełne informacje na temat Spółki i Publicznej Oferty można uzyskać wyłącznie na podstawie zestawienia Prospektu, Podstawowych Warunków Emisji oraz Ostatecznych Warunków Oferty Danej Serii i ewentualnych aneksów do Prospektu i komunikatów aktualizujących, które zostały udostępnione do publicznej wiadomości w formie elektronicznej na stronie internetowej Spółki (www.gnb.pl) oraz dodatkowo, w celach informacyjnych, na stronie internetowej oferującego Noble Securities S.A. (www.noblesecurities.pl).

Niniejsze materiały oraz informacje nie stanowią oferty sprzedaży papierów wartościowych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Publiczny Program Emisji Obligacji Podporządkowanych jest przeprowadzany jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej Prospekt nie może być traktowany jako propozycja lub oferta nabycia. Prospekt ani papiery wartościowe nim objęte nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską. Papiery wartościowe objęte Prospektem nie mogą być oferowane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, chyba że w danym państwie taka oferta lub sprzedaż mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych. Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami innych państw, które mogą się do niego stosować.

 

W dniach od 1 – 24 sierpnia 2017 r. trwają zapisy na obligacje serii PP6-X spółki Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie („Obligacje”).

Podstawowe informacje o Obligacjach

Liczba oferowanych Obligacji:

do 40 000

Termin zapadalności Obligacji:

30 sierpnia 2024

Wartość nominalna jednej Obligacji

1 000,00 zł

Cena emisyjna jednej Obligacji

1 000,00 zł

Łączna wartość nominalna serii:

40 000 000,00 zł

Oprocentowanie:

zmienne, WIBOR 6M + 4 p.p.

Kupon (częstotliwość płatności odsetek):

półroczny

Terminy wypłaty odsetek:

28 lutego 2018; 30 sierpnia 2018;
28 lutego 2019; 30 sierpnia 2019; 
2 marca 2020; 31 sierpnia 2020; 
1 marca 2021; 30 sierpnia 2021; 
28 lutego 2022; 30 sierpnia 2022; 
28 lutego 2023; 30 sierpnia 2023; 
29 lutego 2024; 30 sierpnia 2024; 

Wielkość minimalnego zapisu:

25 szt. (25 000 zł)

Cel emisji:

podniesienie poziomu funduszy własnych (uzupełniających) Emitenta

Zasady przydziału:

Redukcja proporcjonalna

Podmioty przyjmujące zapisy na Obligacje:

Noble Securities S.A., Getin Noble Bank S.A., Open Finance S.A.

Dokumenty dotyczące Obligacji:

 1. Prospekt emisyjny podstawowy Obligacji
 2. Ostateczne Warunki Oferty Obligacji

Aktualny harmonogram oferty Obligacji:

 • Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Obligacje Serii PP6-X:
  1 sierpnia 2017 roku.
 • Termin zakończenia przyjmowania zapisów na Obligacje Serii PP6-X:
  24 sierpnia 2017 roku.
 • Termin dokonywania wpłat na Obligacje Serii PP6-X:
  24 sierpnia 2017 roku.  W przypadku zapisu złożonego przez Internet lub telefon zapis taki musi być opłacony najpóźniej w chwili składania tego zapisu.
 • Termin przydziału Obligacji Serii PP6-X stanowiący jednocześnie Dzień Emisji:
  30 sierpnia 2017 roku.
 • Przewidywany termin podania wyników Oferty do publicznej wiadomości:
  30 sierpnia 2017 roku.

Zwracamy uwagę, że powyższe terminy mogą ulec zmianie.

Jak złożyć zapis w Noble Securities S.A.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani złożeniem zapisu na Obligacje prosimy
o zapoznanie się z poniższymi informacjami:

 • Noble Securities S.A. nie pobiera prowizji maklerskiej z tytułu złożenia zapisu na Obligacje.
 • Zapisy na Obligacje mogą zostać złożone:
 • Przed złożeniem zapisu na Obligacje Inwestor musi posiadać otwarty aktywny rachunek maklerski prowadzony przez Noble Securities S.A. W braku takiego rachunku maklerskiego prosimy o kontakt mailowy, telefoniczny lub osobistą wizytę w jednym z Punktów Obsługi Klientów Noble Securities S.A.
 • Ponadto przed złożeniem zapisu na Obligacje za pośrednictwem Internetu lub telefonu Inwestor musi posiadać na swoim rachunku maklerskim środki pieniężne w kwocie stanowiącej iloczyn liczby Obligacji, na które ma zamiar złożyć zapis oraz ceny emisyjnej.
 • Zapisy na Obligacje są nieodwołalne, z wyłączeniem sytuacji opisanej na str. 140 prospektu emisyjnego podstawowego w pkt. 5.1.3 pod tytułem Terminy, wraz z wszelkimi możliwymi zmianami, obowiązywania oferty i opis procedury składania zapisów” tj. w sytuacji opublikowania przez Emitenta aneksu do prospektu emisyjnego.