Przed uzyskaniem dostępu do informacji zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej prosimy o uważne zapoznanie się z treścią poniższych ważnych informacji na temat warunków dostępu do niniejszej strony internetowej oraz korzystania z informacji, które zostały na niej zamieszczone („Materiały Informacyjne”).

Niniejszy komunikat należy przeczytać uważnie, bowiem ma on zastosowanie do wszystkich osób odwiedzających tę stronę internetową. Zwracamy uwagę, że poniższe zastrzeżenie może ulec zmianie bądź zostać zaktualizowane, w związku z czym należy zapoznać się z nim podczas każdych odwiedzin niniejszej strony internetowej.

Materiały i informacje dotyczą lub są związane z ofertami publicznymi („Oferta”; „Oferta Publiczna”) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej certyfikatów inwestycyjnych serii 7 – 18 Funduszu Długu Korporacyjnego Rentier Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie („Certyfikaty”; „Fundusz”) którego organem od 1 czerwca 2017 r. jest Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie („Towarzystwo”)

Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie (Rondo Daszyńskiego 2C, Warszawa (00-843), www.noblesecurities.pl, biuro@noblesecurities.pl, dalej „NS”) pełni funkcję podmiotu pośredniczącego.

Jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o Funduszu i oferowanych papierach wartościowych Funduszu jest Prospekt sporządzony zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („Rozporządzenie Prospektowe”)

W dniu 19 marca 2021 r. Komisja Nadzoru Finansowego („KNF”) zatwierdziła prospekt emisyjny („Prospekt”) sporządzony w związku z Ofertą Publiczną Certyfikatów. Prospekt jest dostępny w postaci elektronicznej na stronie internetowej Noble Funds TFI S.A. oraz i Firmy Inwestycyjnej: wwww.noblesecurities.pl

Prospekt jest ważny przez okres 12 miesięcy po jego zatwierdzeniu przez KNF, chyba, że jego ważność wygaśnie wcześniej w określonych przypadkach, o czym Emitent poinformuje w sposób w jaki został udostępniony prospekt.

Każdy nowy znaczący czynnik, istotny błąd lub istotna niedokładność odnoszące się do informacji zawartych w Prospekcie, które mogą wpłynąć na ocenę papierów wartościowych i które wystąpiły lub zostały zauważone w okresie między zatwierdzeniem Prospektu a zakończeniem Oferty Publicznej lub rozpoczęciem obrotu na rynku regulowanym, zostanie wskazany bez zbędnej zwłoki, poprzez udostępnienie suplementu do Prospektu zgodnie z art. 23 ust. 1 Rozporządzenia Prospektowego.

Suplement do Prospektu zatwierdzany jest przez KNF a następnie jest on publikowany na stronie internetowej Noble Funds TFI S.A. i NS. Jeśli suplement do Prospektu zostanie opublikowany po złożeniu zapisu na Certyfikaty a przed przydziałem Certyfikatów danej serii, inwestorowi przysługuje uprawnienie do uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu. NS udzieli takiemu inwestorowi pomocy w przypadku podjęcia decyzji o wycofaniu zgody na nabycie Certyfikatów.

Zwraca się uwagę, że pełne informacje na temat Funduszu i Oferty Publicznej można uzyskać wyłącznie na podstawie zestawienia Prospektu, Statutu Funduszu, oraz ewentualnych suplementów i komunikatów aktualizujących do Prospektu, które zostały udostępnione do publicznej wiadomości w formie elektronicznej na stronie internetowej www.noblefunds.pl oraz www.noblesecurities.pl. Nie należy podejmować decyzji inwestycyjnej przed zapoznaniem się z Prospektem oraz z wszelkimi suplementami i komunikatami aktualizującymi do Prospektu.

Oferta Publiczna jest przeprowadzana jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Certyfikaty objęte niniejszym Prospektem nie mogą być oferowane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, chyba że w danym państwie taka oferta lub sprzedaż mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełniania jakichkolwiek wymogów prawnych. Informujemy, że Materiały i informacje, do których uzyskają Państwo dostęp oraz korzystanie z nich: (i) podlegają warunkom opisanym powyżej, (ii) są przeznaczone dla osób/podmiotów znajdujących się i uzyskujących dostęp do niniejszej strony internetowej z terytorium Polski, (iii) nie są skierowane do rezydentów amerykańskich (U.S. Person) w rozumieniu Regulacji S (Regulation S), będącej aktem wykonawczym do amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z roku 1933 r. (U.S. Securities Act 1933) ani do osób, które reprezentują, lub działają na rachunek, takiej osoby, (iv) nie są skierowane do osób/podmiotów znajdujących się na terytorium Stanów Zjednoczonych. Zwracamy uwagę, iż przeglądanie i dostęp do niniejszych materiałów z naruszeniem warunków wskazanych powyżej może stanowić naruszenie przepisów prawa regulujących obrót papierami wartościowymi, w szczególności w Polsce i w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Materiały zawarte na kolejnych stronach internetowych nie są przeznaczone do dystrybucji, rozpowszechniania ani publikacji, bezpośrednio lub pośrednio, na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady, Japonii ani jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której ich dystrybucja, rozpowszechnianie lub publikacja stanowiłyby naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagałyby rejestracji, zgłoszenia lub uzyskania zezwolenia.

Nadto dystrybucja, rozpowszechnianie lub publikacja dokumentów lub innych informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej oraz na kolejnych stronach internetowych może podlegać ograniczeniom prawnym w niektórych jurysdykcjach. Osoby, w których posiadaniu znajdą się zamieszczone tu dokumenty lub inne informacje powinny zapoznać się z wszelkimi takimi ograniczeniami i ich przestrzegać. Niepodporządkowanie się takim ograniczeniom może stanowić naruszenie właściwych przepisów prawa danej jurysdykcji.

Ryzyko jest nieodłączną częścią każdej inwestycji w papiery wartościowe. Podjęcie każdej decyzji inwestycyjnej wiąże się z koniecznością oceny ryzyka w kontekście oczekiwanego i faktycznego wyniku z inwestycji w papiery wartościowe. Inwestowanie w Certyfikaty rodzi ryzyko utraty całości lub części zainwestowanych środków, a w skrajnych przypadkach może prowadzić nawet do konieczności poniesienia dodatkowych kosztów. Zaleca się, aby potencjalni inwestorzy uważnie zapoznali się z treścią całego Prospektu, a w szczególności z czynnikami ryzyka związanymi z inwestowaniem w Certyfikaty zawartymi w rozdziale „Czynniki ryzyka” oraz warunkami oferty publicznej. Wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące papierów wartościowych Funduszu powinny być dokonywane wyłącznie po rozważeniu treści całego Prospektu wraz z ewentualnymi suplementami i komunikatami aktualizującymi do Prospektu.

Fundusz nie gwarantuje realizacji określonego celu i wyniku inwestycyjnego.

Zwracamy uwagę na fakt, że przedstawione powyżej ważne informacje mogą podlegać zmianie lub aktualizacji.

 

Dalej